Aktualny stan alergii skóry.

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2018

Aktualny stan alergii skóry. Franciszek Groer ze współpracownikami zużytkowuje odczyny śródskórne do oznaczania aktualnego stanu alergii skóry w gruźlicy. Wychodzi on z założenia, że natężenie odczynu tuberkulinowego zależy od wzajemnego stosunku wrażliwości żywej substancji na drażniące działanie bodźca (susceptibilitas, tzw. czynnika S) i odczynowości (reactivitas tzw. czynnika R), tzn.zdolności tej samej żywej substancji odpowiadania na ten bodziec. Jeżeli R równa się S, to wymiary odczynów na różne rozcieńczenia tuberkuliny są wprost proporcjonalne do ujemnego logarytmu stężenia tuberkuliny. Stan takiej proporcjonalności nazywa Groer homodynamią. Może ona ulegać zaburzeniom (tzw. heterodynamia) w dwu kierunkach. Mianowicie skóra może oddziaływać za silnie przy małym stężeniu tuberkuliny albo na odwrót za słabo w stosunku do stężenia tuberkuliny. Pierwsze zaburzenie, nazwane przez Graera pleostezją, świadczy o tym, że wrażliwość (S) jest większa od zdolności oddziaływania (R). Odczyny nieproporcjonalnie słabe przy zmniejszeniu stężenia tuberkuliny (R większe niż S) świadczą o tzw. pleoergii. Pleostezja ma rokować niekorzystnie, pleoergia – pomyślnie. Metoda Groera-Chwalibogowskiego oznaczania dynamiki sprawy gruźliczej na podstawie wyników odczynów śródskórnych, wykonanych równocześnie z różnymi rozcieńczeniami tuberkuliny (1: 10.000, 1 : 100.000, 1 : 1.000.000), wywołała zastrzeżenia, wobec których nie można jeszcze wydać sądu o jej wartości. Oznaczanie aktualnego stanu alergii gruźliczej metodą Groera-Chwalibogowskiego przeprowadza się w sposób następujący: strzykawką tuberkulinową z jak najcieńszą igłą wstrzykuje się podczas jednego posiedzenia doskórnie 0,1 ml tuberkuliny ludzkiej w świeżo sporządzonych rozcieńczeniach w fizjologicznym roztworze soli kuchennej w stosunku 1: 10.000 (więc 10-4), 1 : 100.000 (czyli 10-5) i              1 : 1.000.000 (czyli 10-6), najlepiej na plecach w 3 miejscach, np. roztwór 1: 10.000 w okolicy lewej łopatki, 1: 100.00.0 w okolicy prawej łopatki i 1: 1.000.000 poniżej prawej łopatki. Po wstrzyknięciach mierzy się 3 razy dziennie przez 3 dni linijką szklaną z podziałką milimetrową długość 2 najdłuższych średnic każdego odczynu, prostopadłych do siebie. Z otrzymanych 9 pomiarów wybiera się największe, odpowiadające szczytowi odczynu tuberkulinowego, i oblicza się średnią arytmetyczną dla każdego rozcieńczenia. Otrzymane dla wszystkich 3 rozcieńczeń tuberkuliny wartości produktów przedstawia się następnie graficznie w ten sposób, że na osi poziomej oznacza rozcieńczenia tuberkuliny, a na osi pionowej wartości produktów. Jeżeli pomimo zmniejszenia tuberkuliny produkt rośnie, co świadczy o przewadze S na R, to takiego chorego należy zaliczyć do grupy pleostezji. Jeżeli zaś na odwrót produkt nieproporcjonalnie maleje, a więc R jest większe od S to taki przypadek zalicza się do grupy pleoergii. [patrz też: bezpłatne leki dla seniora, ortodoncja gliwice, przychodnia chirurgii naczyniowej ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bezpłatne leki dla seniora ortodoncja gliwice przychodnia chirurgii naczyniowej