Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Badania odczynu Biernackiego najlepiej wykonywac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badania odczynu Biernackiego najlepiej wykonywać rano na czczo. W większości przypadków wystarcza odczytanie wyniku już po godzi- nie i po dwóch godzinach. Na odczytywaniu tylko po jednej godzinie można poprzestać jedynie w przypadkach znacznego przyspieszenia opada- nia krwinek. Natomiast tam, gdzie szybkość opadania krwinek po jednej godzinie jest prawidłowa, wyraźne jej przyspieszenie ujawnia się czasem dopiero po dwóch godzinach. Szybkość opadania krwinek wynosi po jednej godzinie u zdrowych mężczyzn 1-3 mm, u kobiet jest większa, mianowicie 4-7 mm, w zwią- zku z większą ilością fibrynogenu w ich krwi. Jako wyraźnie nieprawi- dłowy stan uznaje się jednak wartości powyżej 10 mm. Wartości natomiast od 4 do 10 u mężczyzn i od 8 do 10 mm u kobiet mogą być zarówno niepra- widłowe, jak i prawidłowe. W tych przypadkach rozstrzyga kilkakrotne badanie szybkości opadania krwinek i zestawienie wyników z innymi objawami. W stanach chorobowych szybkość opadania krwinek może ulegać zmianie, Mianowicie przyspieszenia opadania stwierdza się: 1. w chorobach i stanach przebiegających re zmianami w składzie komórkowym lub chemicznym krwi (ciężka niedokrwistość, bia- łaczka, żółtaczka, cukrzyca i in., ciąża, regularność); 2. w ostrych i podostrych zapaleniach ze względu na czynnik przy- czynowy choroby (bakterie, pasożyty, uraz i in.), zwłaszcza w ost- rych chorobach zakaźnych; 3. w przypadkach nowotworów złośliwych; 4. jeżeli odczyn Biernackiego wykonuje się po próbie tuberkulino- wej. Największe znaczenie ma badanie szybkości opadania krwinek w gruźlicy płuc. Opadanie krwinek jest w tej chorobie przyspieszone za- leżnie od zwiększonej ilości fibrynogenu w krwi, jak to pierwszy stwier- dził nasz rodak Wacław Moraczewski (w r. 1903). Zwłaszcza duże zna- czenie mają badania s e ryj- n e odczynu Biernackiego u tego samego chorego umożliwiające wykreślenie “krzywej sediometrycznej” Jeżeli krzywa ta jest u chorego na gruźlicę płuc zbliżona do pra- widłowej, to należy zwracać uwagę na niewielkie już wychylenia, nato- miast na krzywej wysoko przebiegaj-ącej wychylenia, nie przekraczające 3-4 mm, są bez znaczenia. [podobne: , bielizna nocna, implanty Warszawa, fizjoterapia ]

Comments are closed.