Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Duzo uwagi w pismiennictwie poswieca

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dużo uwagi w piśmiennictwie poświęca się od dawna współprzyczynom poraże- nia postępującego. Brak jest prawdziwych dowodów, że umysłowe przemęczenie, zmartwienia, urazy psychiczne, ciężkie przeżycia wojenne, a nawet wstrząsy mózgu, że wszystkie takie oddziaływania przyspieszają lub wyzwalają wybuch porażenia postępującego. Niemało jest zwolenników przypuszczenia, że zapadają raczej osob- niki, których układ nerwowy był już uprzednio osłabiony w swej odporności z przy- czyn wrodzonych lub nabytych. Przyczyn tego ZJawiska należałoby więc szukać w okresie przedchorobowyrn, tr zanim ujawni się proces porażenny. Pojęcie okresu przedchorobowego może dotyczyć okresu sprzed zakażenia kiłowego lub okresu przed wystąpieniem porażenia postępującego. Pomijając doniosłą rolę alkoholu jako wspór- przyczyny w szerzeniu się zakażeń wenerycznych, gdyż jest to zagadnienie społeczne, podnieść trzeba, że alkoholizm wpływa prawdopodobnie usposabiająco na przełama- nie bariery między krwią a płynem mózgowo-rdzeniowym. Niewątpliwie odgrywają rolę trwałe uszkodzenia pourazowe mózgu, a także inne organiczne choroby ośrod- kowego układu nerwowego. Preformiści przypisują ogromną rolę predyspozycjom wrodzonym. Za ich udziałem zdają się przemawiać przypadki pojawienia się po- rażenia postępującego u Wielu członków tej samej rodziny. Nie udało się dotąd wy- jaśnić, dlaczego w wywiadach praktyków tak wyjątkowo rzadko znajdujemy objawy kiły drugiego rzędu, nawet u chorych nie leczonych. Zjawisko występowa- nia porażenia postępującego tylko w nieznacznym odsetku chorych kiłowych tłu- maczą niektórzy nerwozwrotnymi właściwościami pewnej odmiany krętka bladego, chociaż doświadczalnie nikt nie dowiódł słuszności tej hipotezy. Opiera się ona na spostrzeżeniach dotyczących mnogiego występowania przypadków kiły czwartego rzędu przy zarażeniu z jednego i tego samego źródła. Nie znamy też przyczyn krótko- lub długotrwałości okresu utajenia. Tylko wyjątkowo choroba ujawnia się wcześniej niż po 3 latach. Przypadki z okresem utajenia 30-40 lat bynajmniej nie są wielką rzadkością. Okres ten u .młodych zdaje się być krótszy, prawdopodobnie jednak zja- wisko to trzeba położyć na karb względności statystycznej, mianowicie gdy statystyk nie liczy się z wymieralnością pewnych grup w materiale chorych. .Ieszcze więc wiele nie wyjaśnionych zagadnień kryje się w patogenezie porażenia postępującego. Czasem Wysuwa SIę zastrzeżenia co do słuszności określenia porażenia postępują- cego mianem kiły czwartego rzędu. Oczywiście od czasu, gdy Noguchi w r. 1913 zna- lazł krętki blade w mózgu, nikt nie uważa już porażenia postępującego za chorobę pokiłową. Jest to proces czynny. Tak jak okres trzeci, tak okres drugi kiły może zostać przeskoczony. Nazwa “kila czwartego rzędu” jest więc uzasadniona. [hasła pokrewne: , deratyzacja warszawa, implanty zębów, sklep kolagen ]

Comments are closed.