Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

Choroba osobnicza.

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Staramy się dzisiaj w rozpoznaniu objąć jak najwszechstronniej wielość przyczyn, które złożyły się na chorobę osobniczą. Nie wystarcza nam stwierdzić kiłę. Zadajemy sobie z kolei pytanie, dlaczego chory zaraził się kiłą. Śledząc ogniwa łańcuchów przyczynowych możemy ustalić wiele wcześniejszych przyczyn tego faktu klinicznego. Na przykład chory zaraził się kiłą, gdyż w czasie tym był pijany. A więc alkoholizm. Z kolei: dlaczego chory pił? Odpowiedź – przyczyna leży w złym pożyciu małżeńskim. Szukamy dalej i pytamy: jakie były powody złego pożycia małżeńskiego? Odpowiedź – małżeństwo od początku pozbawione było podstaw uczuciowych. W miarę jak zagłębiamy się w wywiadach, splot łańcuchów przyczynowych staje się coraz zawilszy. Co chwilę natykamy się na mnóstwo zagadnień dotyczących przyczyn alkoholizmu, chorób wenerycznych, ciemnoty, złych warunków gospodarczych i sanitarnych, niskiego poziomu uświadomienia społecznego, przesądów wszelkiego rodzaju, zaniedbania kulturalnego kraju, wojny, wreszcie odleglejszych przyczyn dziejowych itd. Choroba osobnicza staje się w ten sposób odpryskiem warunków środowiskowych i dziejowych. W tej chwili zadaniem naszym jest zastanowić się nad najbliższymi przyczynami środowiskowymi, które albo bezpośrednio, albo pośrednio stanowią nie doceniany często czynnik chorobotwórczy. Przyczyny te często określa się nazwą czynników reaktywnych, rozumiejąc pod tym mianem bodźce, które działają na ustrój żywy poprzez korę mózgową na drodze psychicznej. Dlatego używa się też określenia: czynniki psychogeniczne. Ich znaczenie wykracza znacznie poza ramy psychiatrii. Nie ma takiej gałęzi medycyny, w której by czynniki te nie odgrywały doniosłej roli. Współdziałają one w powstawaniu chorób, których pochodzenie somatyczne nie ulega wątpliwości. Lekceważono ich znaczenie długi czas pod wpływem teorii mechanistycznych, przeważnie nie zdając sobie sprawy z tego, że zaprzeczanie rzeczywistości jest w nauce niedopuszczalne. Następstwem tego stanowiska mechanistów było oddanie olbrzymiej dziedziny zjawisk psychogennych na pastwę spekulacjom niby- naukowym. Nauka Pawłowa i związana z nią ściśle teoria nerwizmu rehabilitowała niejako czynniki psychogenne, które nie są niczym innym jak podnietami środowiskowymi, od których zależy przebieg wyższych czynności nerwowych, a co za tym idzie, przebieg wszystkich czynności ustroju. Układ nerwowy ośrodkowy zawiaduje czynnościami całego ustroju żywego, lecz sam zależny jest od podniet środowiskowych. Mózg nie jest jednak biernym wykonawcą. Podniety przetwarza on aktywnie. Reaguje. [więcej w: , stomatolog Warszawa, ortodonta, badania psychologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

Choroba osobnicza.

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Anastazy Landau, Benedykt Glass i Aleksander Pruszczyński nadają duże znaczenie dla określenia czynnego stanu zmian gruźliczych w płucu zmniejszeniu się pojemności życiowej płuc przy uwzględnieniu odczynu Biernackiego, a także czynników wpływających w gruźlicy płuc na wynik badania spirometrycznego. Do takich czynników należą ograniczenie powierzchni oddechowej płuc wskutek zmian gruźliczych w płucu, toksyczne ich oddziaływanie na zdrowy miąższ płucny, zrosty opłucne, bóle w klatce piersiowej, obawy przed krwiopluciem u osób skłonnych do tego i inne. Zmniejszenie pojemności życiowej płuc przy uwzględnieniu tych czynników ma przemawiać za sprawą czynną. Franciszek Groer poleca dla określenia czynnego stanu gruźlicy badanie reaktywności i wrażliwości ustroju. Jeżeli sprawa gruźlicza ma skłonność do cofania się, to przechodzi kolejno przez okres zatrzymania się sprawy (tuberculosis pulmonum stationaris), okres gruźlicy nieczynnej (tuberculosis pulmonum inactiva), gruźlicy utajonej (tuberculosis pulmonum latens) i wreszcie gruźlicy wygojonej (tuberculosis pulmonum obsoleta). Wyraźnych granic między tymi okresami ustalić nie podobna.
Rozpoznanie jam gruźliczych w płucu. Doniosłe znaczenie jam w płucach dla rokowania i leczenia oraz powstawanie ich w różnych postaciach i w różnych okresach gruźlicy płuc wymaga osobnego omówienia ich rozpoznawania. Jamę w płucu można nieraz rozpoznać już na podstawie znamiennego – dla nich zespołu objawów, który wykrywa się za pomocą podstawowych metod badania klatki piersiowej. Na niego składa się odgłos opukowy bębenkowy lub metaliczny, szmer oddechowy oskrzelowy lub dzbanowy, przelewanie, wzmożenie drżenia piersiowego i głos piersiowy. Zespół ten zdarza się jednak stosunkowo rzadko. Skoda twierdził, że wywołuje go tylko taka jama w płucach, która ma co najmniej 4 cm średnicy, leży powierzchownie wśród naciekłej tkanki płucnej i zawiera powietrze. Natomiast mniejsze jamy można wykryć tylko wtedy, jeżeli leżąc powierzchownie są one skupione licznie na ograniczonej przestrzeni. Rzadziej niż omówiony wyżej zespół w miejscu jamy stwierdza się zmienność odgłosu opukowego, zależną od zmiany położenia ciała a także zmiany wysokości odgłosu opukowego, zależne od otwierania i zamykania ust, od oddychania i od zmiany położenia ciała. Prócz tego zespołu umożliwiającego wykrywanie jam w płucach, zwanych dlatego jamami jawnymi, nasuwają podejrzenie w kierunku jamy rzężenia dźwięczne, stale lub często słyszalne w tym samym miejscu, zwłaszcza w górnych częściach klatki piersiowej oraz w okolicy pachowej. Omówionych objawów może jednak nie być w miejscu jamy, nawet powierzchownej. Podstawowe metody badania fizycznego mogą nie wykrywać żadnych nieprawidłowości, nawet gdy jama jest bardzo duża. Są to tzw. jamy nieme (Gromcner). W innych przypadkach stwierdzają one odchylenia do stanu prawidłowego, lecz nieznamienne dla jamy – są to tzw. jamy małomówiące. Obfite wykrztuszanie plwociny w pewnych położeniach ciała oraz stała obecność w niej licznych prątków gruźlicy i włókien sprężystych przemawiają w tych przypadkach za jamą. Nieme są jamy wtórnie zamknięte, tzn. takie, które powstają z jawnych wskutek zamknięcia światła doprowadzającego oskrzela na tle rozrostu i kurczenia się otaczającej tkanki łącznej o częstości różnych rodzajów jam gruźliczych w płucach u dorosłych można sądzić z danych Michała Blacha, opartych na 1264 przypadkach gruźlicy płuc z jamami. Jam jawnych wśród tego materiału było 67% (847 przypadków), niemych 9,57% (121 przypadków) i mało mówiących 23,42% (296 przypadków). W początkowym okresie suchot płuc było jam jawnych na 267 przypadków tylko 9% (24 przypadki), niemych 24% (64 przypadków) i mało mówiących 67% (179 przypadków). U niemowląt jamy gruźlicze w płucach spotyka się rzadko. W przeważającej większości przypadków w tym wieku są to jamy nieme, nawet gdy są duże. [przypisy: , psycholog Kraków, dieta i odchudzanie, badania psychologiczne ]

Comments Off

« Previous Entries