Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

taramy sie dzisiaj w rozpoznaniu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

taramy się dzisiaj w rozpoznaniu objąć jak naj wszechstronniej wielość przyczyn, które złożyły się na chorobę osobniczą. Nie wystarcza nam stwierdzić kiłę. Zadajemy sobie z kolei pytanie, dlaczego chory zaraził się kiłą. Śledząc ogniwa łańcuchów przy- czynowych możemy ustalić wiele wcześniejszych przyczyn tego faktu klinicz- nego. Na przykład chory zaraził się kiłą, gdyż w czasie. tym był pijany. A więc alkoholizm. Z kolei: dlaczego chory pił? Odpowiedź – przyczyna leży w złym pożyciu małżeńskim. Szukamy dalej i pytamy: jakie były powody złego po- życia małżeńskiego? Odpowiedź – małżeństwo od początku pozbawione było podstaw uczuciowych. W miarę jak zagłębiamy się w wywiadach, splot łań- cuchów przyczynowych staje się coraz zawilszy. Co chwilę natykamy się na mnóstwo zagadnień dotyczących przyczyn alkoholizmu, chorób wenerycznych, ciemnoty, złych warunków gospodarczych i sanitarnych, niskiego poziomu uświadomienia społecznego, przesądów wszelkiego rodzaju, zai-liedbania kultu- ralnego kraju, wojny, wreszcie odleglejszych przyczyn dziejowych itd. Choroba osobnicza staje się w ten sposób odpryskiem warunków środowiskowych i dziejowych. W tej chwili zadaniem naszym jest zastanowić się nad najbliższymi przy- czynami środowiskowymi, które albo bezpośrednio, albo pośrednio stanowią nie doceniany często czynnik chorobotwórczy. Przyczyny te często określa się nazwą czynników reaktywnych, rozumiejąc pod tym mianem bodźce, które działają na ustrój żywy poprzez korę mózgową na drodze psychicznej. Dla- tego używa się też określenia: czynniki psychogeniczne. Ich znaczenie wykracza znacznie poza ramy psychiatrii. Nie ma takiej gałęzi medycyny, w której by czynniki te nie odgrywały doniosłej roli. Współdziałają one w pow- stawaniu chorób, których pochodzenie somatyczne nie ulega wątpliwości. Lek- ceważono ich znaczenie długi czas pod wpływem teorii mechanistycznych, prze- ważnie nie zdając sobie sprawy z tego, że zaprzeczanie rzeczywistości jest w nauce niedopuszczalne. Następstwem tego stanowiska mechanistów było od- danie olbrzymiej dziedziny zjawisk psychogrnnych na pastwę spekulacjom niby- naukowym. Nauka Pawłowa i związana z nią ściśle teoria nerwizmu rehabili- towała niejako czynniki psychogenne, które nie są niczym innym jak podnie- tami środowiskowymi, od których zależy przebieg wyższych czynności ner- wowych, a co za tym idzie, przebieg wszystkich czynności ustroju. Układ ner- wowy ośrodkowy zawiaduje czynnościami całego ustroju żywego, lecz sam za- leżny jest od podniet środowiskowych. Mózg nie jest jednak biernym wyko- nawcą. Podniety przetwarza on aktywnie. Reaguje. [więcej w: , stomatolog Warszawa, ortodonta, badania psychologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

taramy sie dzisiaj w rozpoznaniu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Anastazy Landau, Benedykt Glass i Aleksander Pruszczyński nadają duże zna- czenie dla określenia czynnego stanu zmian gruźliczych w płucu zmniejszeniu się pojemności życiowej płuc przy uwzględnieniu odczynu Biernackiego, a także czyn- ników wpływających w gruźlicy płuc na wynik badania spirometrycznego. Do takich czynników należą ograniczenie powierzchni oddechowej płuc wskutek zmian gruźli- czych w płucu, toksyczne ich oddziaływanie na zdrowy miąższ płucny, zrosty opłucne, bóle w klatce piersiowej, obawy przed krwiopluciem u osób skłonnych do tego i inne. Zmniejszenie pojemności życiowej płuc przy uwzględnieniu tych czynników ma przemawiać za sprawą czynną. Franciszek Gro er poleca dla określenia czynnego stanu gruźlicy badanie reaktyw. ności i wrażliwości ustroju. Jeżeli sprawa gruźlicza ma skłonność do cofania się, to przechodzi kolejno przez okres zatrzymania się sprawy (tuberculosis pulmonum stationaris), okres gruźlicy nieczynnej (tuberculosis pulmonum inactiva), gruźlicy utajonej (tuberculosis pul- -monum latens) i wreszcie gruźlicy wygojonej (tuberculosis pulmonum obsoleta). Wyraźnych granic między tymi okresami ustalić nie podobna.
Rozpoznanie jam gruźliczych w płucu. Doniosłe znaczenie jam w płucach dla rokowania i leczenia oraz powstawanie ich w różnych postaciach i w różnych okresach gruźlicy płuc wymaga oso- bnego omówienia ich rozpoznawania. Jamę w płucu można nieraz rozpoznać już na podstawie znamiennego – dla nich zespołu objawów, który wykrywa się za pomocą podstawowych metod badania klatki piersiowej. Na niego składa się odgłos opukowy be- benkowy lub metaliczny, szmer oddechowy oskrzelowy lub dzbanowy, przelewanie, wzmożenie drżenia piersiowego i głos piersiowy. Zespół ten zdarza się jednak stosunkowo rzadko. Skoda twierdził, że wywołuje go tylko taka jama w płucach, która ma co najmniej 4 cm średnicy, leży powierzchownie wśród naciekłej tkanki płucnej i zawiera powietrze. Natomiast mniejsze jamy można wykryć tylko wtedy, jeżeli leżąc po- wierzchownie są one skupione licznie na ograniczonej przestrzeni. Rza- dziej niż omówiony wyżej zespół w miejscu jamy stwierdza się zmien- ność odgłosu opukowego, zależną od zmiany położenia ciała a także zmiany wysokości odgłosu opukowego, zależne od otwierania i zamykania ust, od oddychania i od zmiany położenia ciała. Prócz tego zespołu umożliwiającego wykrywanie jam w płucach, zwanych dlatego jamami jawnymi, nasuwają podejrzenie w kie- runku jamy rzężenia dźwięczne, stale lub często słyszalne w tym samym miejscu, zwłaszcza w górnych częściach klatki piersiowej oraz w okolicy pachowej. Omówionych objawów może jednak nie być w miejscu jamy, nawet powierzchownej. Podstawowe metody badania fizycznego mogą nie wy- kryW3JĆ żadnych nieprawidłowości, nawet gdy jama jest bardzo duża. Są to tzw. jamy nieme (Gromcner), W innych przypadkach stwier- dzają one odchylenia do stanu prawidłowego, lecz nieznamienne dla jamy – są to tzw. jamy małomówiące. Obfite wykrztuszanie plwociny w pewnych położeniach ciała oraz stała obecność w niej licz- nych prątków gruźlicy i włókien sprężystych przemawiają w tych przy- padkach za jamą. Nieme są jamy wtórnie zamknięte, tzn. takie, które powstają z jawnych wskutek zamknięcia światła doprowadzającego oskrzela na tle rozrostu i kurczenia się otaczającej tkanki łącznej. o częstości różnych rodzajów jam gruźliczych w płucach u dorosłych można sądzić z danych Michała Blacha, opartych na 1264 przypadkach gruźlicy płuc z ja- mami. Jam jawnych wśród tego materiału było 67% (847 przypadków), niemych 9,57% (121 przypadków) i mało mówiących 23,42% (296 przypadków). W początko- wym okresie suchot płuc było jam jawnych na 267 przypadków tylko 9% (24 przy- padki), niemych 24% (64 przypadków) i mało mówiących 67% (179 .przypadków). U niemowląt jamy gruźlicze w płucach spotyka się rzadko. W prze- ważającej większości przypadków w tym wieku są to jamy nieme, na- wet gdy są duże. [przypisy: , psycholog Kraków, dieta i odchudzanie, badania psychologiczne ]

Comments Off

« Previous Entries