Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘bielizna nocna’

WPLYWY SRODOWISKOWE JAKO CZYNNIK CHOROBOTWORCZY

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

WPŁYWY ŚRODOWISKOWE JAKO CZYNNIK CHOROBOTWORCZY Ustrój żywy jest nierozłączną częścią środowiska. Jest on wprawdzie jed- nostką, całością, mikrokosmosem, jednakże pozostaje w ustawicznych stosunkach wymiany materii z całością nadrzędną, jaką jest kosmos. Ustrój żywy nie jest maszyną samoczynnie przerabiającą paliwo, lecz jest częścią bytu. Zewnętrżne wpływy pomyślne lub szkodliwe odbijają się bez ustanku na jego czynnościach i na odwrót, ustrój żywy wywiera wpływ kształtujący na otaczające go śro- dowisko. Swiadomość człowieka w szczególny i nieporównany sposób bierze czynny udział w kształtowaniu środowiska. W warunkach prawidłowych za- chodzi równowaga między wpływami środowiskowymi i czynnościami ustroju żywego. Czlowiek poddany jest w stanie zdrowia nie tylko pomyślnym, ale i szkodliwym wpływom środowiskowym, potrafi jednak ujemne skutki tych złych wpływów wyrównać i nawet obrócić na swoją korzyść. Posiada on mnó- stwo urządzeń, które mu ułatwiają zwycięstwo w tej nieustającej walce. Dzięki świadomości człowiek umie ujarzmić siły przyrody i podporządkować je swoim celom. Wrogie żywioły przyrody stają się dZięki temu narzędziem w walce o byt. Dzięki świadomości możliwe jest zrzeszenie się jednostek dla osiągnię- cia wspólnych . celów. Pojawienie się pracy dało człowiekowi sposobność do wyrobienia w sobie świadomości społecznej, która jest warunkiem prowadze- nia gromadnych wysiłków zmierzających do opanowania przyrody. Świado- mość społeczna, która jest jednym z naj potężniejszych wykwitów uczuciowości wyższej, włącza pojedynczego osobnika do wspólnej walki ze szkodliwościami środowiska. W psychiatrii klinicznej widzimy człowieka o zachwianej równo- wadze psychicznej, który wskutek choroby wypadł ze wspólnoty środowiskowej. Przyczyna tego stanu rzeczy często leży w nim samym. Ale byłoby błędem, gdybyśmy poprzestali na stwierdzeniu przyczyn tkwiących w chorym osob- niku.. Każda przyczyna ma bowiem. z kolei swoją przyczynę. W przyrodzie mamy do czynienia z łańcuchami związków przyczynowych. Łańcuchy te z kolei tworzą sploty. Czynniki wewnątrzustrojowe (endogenne) i zewnątrzustrojowe (egzogenne) przeplatają się z sobą. Podział ten od dawna zatracił już ostrość swej granicy i zachował tylko znaczenie orientacyjne. S [podobne: , olejek do włosów, bielizna nocna, Zdrowa żywność ]

Comments Off

Posts Tagged ‘bielizna nocna’

WPLYWY SRODOWISKOWE JAKO CZYNNIK CHOROBOTWORCZY

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badania odczynu Biernackiego najlepiej wykonywać rano na czczo. W większości przypadków wystarcza odczytanie wyniku już po godzi- nie i po dwóch godzinach. Na odczytywaniu tylko po jednej godzinie można poprzestać jedynie w przypadkach znacznego przyspieszenia opada- nia krwinek. Natomiast tam, gdzie szybkość opadania krwinek po jednej godzinie jest prawidłowa, wyraźne jej przyspieszenie ujawnia się czasem dopiero po dwóch godzinach. Szybkość opadania krwinek wynosi po jednej godzinie u zdrowych mężczyzn 1-3 mm, u kobiet jest większa, mianowicie 4-7 mm, w zwią- zku z większą ilością fibrynogenu w ich krwi. Jako wyraźnie nieprawi- dłowy stan uznaje się jednak wartości powyżej 10 mm. Wartości natomiast od 4 do 10 u mężczyzn i od 8 do 10 mm u kobiet mogą być zarówno niepra- widłowe, jak i prawidłowe. W tych przypadkach rozstrzyga kilkakrotne badanie szybkości opadania krwinek i zestawienie wyników z innymi objawami. W stanach chorobowych szybkość opadania krwinek może ulegać zmianie, Mianowicie przyspieszenia opadania stwierdza się: 1. w chorobach i stanach przebiegających re zmianami w składzie komórkowym lub chemicznym krwi (ciężka niedokrwistość, bia- łaczka, żółtaczka, cukrzyca i in., ciąża, regularność); 2. w ostrych i podostrych zapaleniach ze względu na czynnik przy- czynowy choroby (bakterie, pasożyty, uraz i in.), zwłaszcza w ost- rych chorobach zakaźnych; 3. w przypadkach nowotworów złośliwych; 4. jeżeli odczyn Biernackiego wykonuje się po próbie tuberkulino- wej. Największe znaczenie ma badanie szybkości opadania krwinek w gruźlicy płuc. Opadanie krwinek jest w tej chorobie przyspieszone za- leżnie od zwiększonej ilości fibrynogenu w krwi, jak to pierwszy stwier- dził nasz rodak Wacław Moraczewski (w r. 1903). Zwłaszcza duże zna- czenie mają badania s e ryj- n e odczynu Biernackiego u tego samego chorego umożliwiające wykreślenie “krzywej sediometrycznej” Jeżeli krzywa ta jest u chorego na gruźlicę płuc zbliżona do pra- widłowej, to należy zwracać uwagę na niewielkie już wychylenia, nato- miast na krzywej wysoko przebiegaj-ącej wychylenia, nie przekraczające 3-4 mm, są bez znaczenia. [podobne: , bielizna nocna, implanty Warszawa, fizjoterapia ]

Comments Off