Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘ból pleców’

Nieszczesliwa milosc (infelix amor) jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nieszczęśliwa miłość (infelix amor) jest w wyobrażeniach ludu bardzo często uważana za przyczynę chorób psychicznych. Powieściopisarze również przyczynili się walnie do spopularyzowania tych zapatrywań. Trzeba odróżnić przesadę literacką i bujną wyobraźnię od rzeczywistości klinicznej . Jeszcze nikt nie był zakochany do szaleństwa. Stan zakochania u normalnego człowieka przebiega bez zaburzeń psychicznych w znaczeniu psychopatologii. Psychopatów stan ten może wytrącić z równowagi i prowadzić do nieoczeki- wanych odczynów, jednak nigdy w tym znaczeniu, aby było wolno mówić – słowami kodeksu karnego – o zniesieniu lub znacznym ograniczeniu zdolności rozpoznawania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem. Miłość szczę- śliwa czy nieszczęśliwa .może wykazać podobieństwo do psychozy, lecz jest to stan fizjologiczny. Na podłożu psychopatii, przy współistnieniu jeszcze in- nych warunków środowiskowych lub czynników chorobotwórczych, nieszczę- śliwa miłość może się jednak stać podłożem dla pewnych zespołów reaktyw- nych, jednakże nieznane są psychozy na tym tle. Ciężka melancholia, oporna na psychoterapię i długotrwała, na pewno nie jest wywołana przez nieszczę- śliwą miłość, choćby otoczenie chorego lub chorej było o tym przekonane, lecz z zasady każe przypuszczać tło cyklofreniczne. Można się o tym przekonać ex juvantibus, np. po zastosowaniu metod wstrząsowych lub tofranilu. 8. Czynniki socjologiczne, jak z wielu powyższych wzmianek wynika, są czynnikiem reaktywnym olbrzymiej doniosłości. W psychiatrii kli- nicznej musimy je uwzględniać w szerokiej mierze. Podstawowego, istotnego znaczenia nabierają one w psychiatrii społecznej. [hasła pokrewne: , dentysta Kraków, prawo medyczne, ból pleców ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ból pleców’

Nieszczesliwa milosc (infelix amor) jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W tych przypadkach, w których plwocina zawiera mało prątków gru- źlicy, można zastosować metodę “wzbogacenia” plwociny w prątki. Metodą najbardziej rozpowszechnioną, którą stosuje się w tym celu, jest metoda antyforminowa, polecona przez Uhlenhuta. Opiera się ona na tym, że, antyformina (mieszanina podchlorynu sodu – na- trium hypochlorosum – z ługiem sodowym – tuitriurn causticum) roz- puszcza wszystkie składniki organiczne plwociny, także tkanki, nawet substancję rogową oraz bakterie, z wyjątkiem prątków gruźlicy i w ogóle bakterii kwasooopornych. Prątki nie tracą przy tym swej żywotności. Toteż używa się tej metody także do ich wyosobnienia w celu hodowli lub wstrzykiwania zwierzętom. Postępowanie: Plwocinę miesza się z równą ilością wody i dodaje się tyle anty- forminy by powstał 10-15% jej roztwór; wstrząsa silnie dla ujednostajnienia (ho- mogenisatio) tej mieszaniny w ciepłocie pokojowej lub lepiej – ogrzewając mie- szannę na łaźni wodnej albo w cieplarce, następnie odwirowuje się osad, przemywa go kilkakrotnie wodą i roztarłszy między dwoma szkiełkami przedmiotowymi barwi się po utrwaleniu metodą Ziehl-Neelsena,. Kozłou udoskonalił metodę Uhlenhuta. Polecone przez niego po- stępowanie jest następujące: Do plwociny dodaje się równą, ilość antyforminy i mieszaninę rozcieńcza się w cylindrze do osiągnięcia 10% roztworu antyforminy. Do otrzymanej cieczy do- daje się równą ilość mieszaniny acetonu i eteru, wziętych w równych częściach, silnie wstrząsa i odstawia. Płyn tworzy 2 warstwy, oddzielone mętnym pierście- niem. Górna warstwa składa się z acetonu i eteru, dolna z antyforminy. Dzielący je pierścień zawiera prątki gruźlicy. Dla ich wykrycia stosuje się metodę Ziehl- Neelsena. Pryce polecił metodę wzbogacenia w prątki plwociny rialu podejrzanego o tło gruźlicze w preparatach na szkiełkach przedmiotowych. Postępowanie: jałowo przygotowaną krew cytrynianową (I : 4), wiruje się i osocze odciąga, krwinki rozpuszcza w wodzie przekroplonej w stosunku 25 ml krwinek na 75 ml wody. Na utrwalony na szkiełku przedmiotowym rozmaz plwociny lub w ogóle materiału do badania nalewa się 12% kwasu siarkowego, po 15 minutach zmywa wyjałowioną wodą wodociągową i wkłada do naczyńka ze zhemolizowanymi krwin- kami, po czym naczyńko z preparatem wstawia się do cieplarki, preparat po 5-7 dniach zmywa wodą i barwi się metodą Ziehl-Neelsena, Cale postępowanie prze- prowadza się jałowo. [więcej w: , stomatologia Kraków, ból pleców, kosmetyki organiczne ]

Comments Off