Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

Nieszczesliwa milosc (infelix amor) jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nieszczęśliwa miłość (infelix amor) jest w wyobrażeniach ludu bardzo często uważana za przyczynę chorób psychicznych. Powieściopisarze również przyczynili się walnie do spopularyzowania tych zapatrywań. Trzeba odróżnić przesadę literacką i bujną wyobraźnię od rzeczywistości klinicznej . Jeszcze nikt nie był zakochany do szaleństwa. Stan zakochania u normalnego człowieka przebiega bez zaburzeń psychicznych w znaczeniu psychopatologii. Psychopatów stan ten może wytrącić z równowagi i prowadzić do nieoczeki- wanych odczynów, jednak nigdy w tym znaczeniu, aby było wolno mówić – słowami kodeksu karnego – o zniesieniu lub znacznym ograniczeniu zdolności rozpoznawania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem. Miłość szczę- śliwa czy nieszczęśliwa .może wykazać podobieństwo do psychozy, lecz jest to stan fizjologiczny. Na podłożu psychopatii, przy współistnieniu jeszcze in- nych warunków środowiskowych lub czynników chorobotwórczych, nieszczę- śliwa miłość może się jednak stać podłożem dla pewnych zespołów reaktyw- nych, jednakże nieznane są psychozy na tym tle. Ciężka melancholia, oporna na psychoterapię i długotrwała, na pewno nie jest wywołana przez nieszczę- śliwą miłość, choćby otoczenie chorego lub chorej było o tym przekonane, lecz z zasady każe przypuszczać tło cyklofreniczne. Można się o tym przekonać ex juvantibus, np. po zastosowaniu metod wstrząsowych lub tofranilu. 8. Czynniki socjologiczne, jak z wielu powyższych wzmianek wynika, są czynnikiem reaktywnym olbrzymiej doniosłości. W psychiatrii kli- nicznej musimy je uwzględniać w szerokiej mierze. Podstawowego, istotnego znaczenia nabierają one w psychiatrii społecznej. [hasła pokrewne: , dentysta Kraków, prawo medyczne, ból pleców ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

Nieszczesliwa milosc (infelix amor) jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Leczenie gorączkowe było odkryciem epokowej wagi. Już Hipokrates, Celsus i Galen w pismach swoich zamieścili wzmianki, z których wnosić można, że zauważyli wpływ chorób gorączkowych na zaburzenia psychiczne. W XVII i XVIIIw. niektórzy celowo zakażali melancholików chorobami skórnymi, np. świerzbem, w celach leczniczych. Reuss próbował uspokajać podnieconych psychicznie chorych zaszczepieniem im ospy. W XIX w. pojawia się coraz więcej doniesień o korzystnym wpływie różnych chorób zakaźnych na przebieg psychoz. Spostrzeżenia te dotyczą duru brzusznego, cholery, gorączki powrotnej, płonicy, odry, ospy, żółtaczki za- kaźnej, spraw ropnych, świnki, róży, różyczki. Ricord i Despres pierwsi zastosowali różę do celów leczniczych. Nię brakło powikłań śmiertelnych. Entuzjazmowano się poza psychiatrią metodami sztucznego wywołania ropienia. Bardzo rozpowszech- niona była tzw. zawłoka (setaceum): przebijano na karku podstawę fałdy skórnej igłą i przewlekano powrózek z waty, jedwabiu lub płótna. Powstające w kanale podskórnym (długim ok. 30 cm) ropienie miało działanie lecznicze. Tworzono też sztucznie rozległe wrzody (fontanella), przeciwdziałając jak najdłużej ich gojeniu się. Na przykład wywołane za pomocą tzw. maści Autenrietha na głowie chorego ewrzodzenie doprowadzało czasem aż do martwicy kości pokrywy czaszki. Przez pGwstały ubytek można było widzieć oponę mózgową i zakręty. Wywoływano też miejscowe oparzenia. Zejścia śmiertelne notowano również po stosowanej czasem przeciw psychozom chłoście pokrzywami. Rosyjski psychiatra Rosenblum był pierw- szym, który w latach 1864-1875 szczepił psychicznie chorym dla celów leczniczych krew chorych na. gorączkę powrotną. Praca Rosenbluma, ogłoszona w Języku nie- mieckim, uszła uwadze psychiatrów. Pierwszy opracował teoretycznie zasady lecze- . nia psychoz szczepieniem chorób zakaźnych Juliusz Wagner-Jauregg (1877). Pró- bował szczepić róźę, jady bakteryjne, ciała białkowe, używano też tuberkuliny Ko- cha, szczepionki pyocyaneus i nukleinianu sodowego. Wprawdzie zauważono ko- rzystne wyniki w leczeniu porażenia postępującego, jednakże sposobów tych nie doceniano, wiążąc nadzieję z salwarsanem. [patrz też: , kosmetyki organiczne, wkładki sfp, dentysta Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries