Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘dieta i odchudzanie’

Rozpoznanie róznicowe. Nie mozna opierac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie różnicowe. Nie można opierać rozpoz- nania tylko na podstawie wyników badania psychiatrycznego, neurologicznego lub badania płynu mózgowo-rdzeniowego. Zespół psychoorganiczny podobny można spot- kać w wielu sprawach mózgowych, które w rozlany sposób niszczą korę mózgową, . szczególnie jej część czołową. Sam stan neurologiczny także niczego nie dowodzi. Zachowanie się źrenic jest podobne. W Wiądzie rdzenia, W zespole Adiego, Wyjąt- kowo nawet w stanach pośpiączkowych i w alkoholizmie przewlekłym (pseudopa- ralysis alcoholica). Trudne jest odróżnienie dyzartrii od takichże samych zaburzeń mowy w porażeniu opuszkowym prawdziwym lub rzekomym, np. na tle zatrucia środkami nasennymi, na tle alkoholizmu itd. Do różnicowania wyników: badania płynu mózgowo-rdzeniowego powrócimy po omówieniu wszystkich zaburzeń psy- chicznych na tle kiły. W każdym razie sam wynik badania serologicznego nie wy- starcza. Dość przypomnieć dodatnie wyniki badania płynu mózgowo-rdzeniowego w okresie kiły drugiego rzędu, gdy jeszcze na pewno nie ma porażenia postępują- cego. I później wyniki badań serologicznych mogą być dodatnie, chociaż jeszcze objawów porażenia postępującego nie ma. Niektórzy używają w tych przypadkach określenia praeparalysis. Rozpoznanie jest tu praktycznie niesłychanie ważne, bo chociaż brak jeszcze jakichkolwiek objawów neurologicznych lub psychiatrycznych, to jednak przypadki te wymagają zapobiegawczo takiego samego leczenia, jak gdyby to.ibylo rozwinięte porażenie postępujące. Trudności sprawiać mogą wreszcie przy- padki, w których nad wszystkim górują objawy ogniskowe, a więc afazja, agnozja, apraksja, napady porażenne itd. Otępienie może być nieznacznego stopnia, może go nie być lub może być niewykrywalne wobec zaburzeń mowy. Przypadki te określa się mianem porażenia postępującego ogniskowego, czyli Lissauera. Przy różnicowaniu lekarz nie zawsze pamięta o postaci Wicherta porażenia po- stępującego, którego istotą jest zespół parkinsoniczny, wywolane zmianami .swoistymi w strio-pallidum. Od pomyłki uchroni lekarza dokładne badam e chorego l unikanie rutyniarskich rozpoznań “na oko”. [hasła pokrewne: , olejek arganowy do włosów, dieta i odchudzanie, kurs sep ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dieta i odchudzanie’

Rozpoznanie róznicowe. Nie mozna opierac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Szybkość opadania krwinek w gruźlicy płuc stoi w dużym związku ze stopniem aktywności sprawy gruźliczej. Ponieważ wyrazem czynnego stanu gruźlicy jest po części także poziom ogólnej ciepłoty ciała, przeto wysokiej gorączce u- chorego na gruźlicę towarzyszy przeważnie przy- spieszenia opadania krwinek. Bezwzględnej równoległości między WYS(J- kością gorączki a stopniem przyspieszenia opadania krwinek jednak nie ma. Dodatni odczyn Biernackiego (przyspieszenie opadania krwinek) nie- raz nawet wyprzedza skok ogólnej ciepłoty ciała. Można go niejedno- krotnie stwierdzać nawet w przypadkach gruźlicy przebiegającej bez go- rączki albo z niewielką gorączką. Zatem opadanie krwinek jest lepszym miernikiem aktywności sprawy gruźliczej niż stan ogólnej ciepłoty ciała. Tak samo często bywa rozbieżność między szybkością opadania krwinek a wagą ciała i ogólnym wyglądem chorego. Przyspieszenie opadania krwi- nek utrzymujące się pomimo przybywania wagi ciała, rokuje gorzej niż prawidłowy stan opadania krwinek lub nieco tylko przyspieszony. przy utracie wagi ciała. Rozległość zmian gruźliczych nie odgrywa zasadniczej roli dla szybkości opadania krwinek: zmiany rozległe, lecz nieczynne prze- biegają z prawidłowym opadaniem i na odwrót zmianie niewielkiej, lecz czynnej towarzyszy znaczne przyspieszenie opadania krwinek. Oceniać przypadek na podstawie zniknięcia prątków w plwocinie oraz poprawy objawów fizycznych w zakresie płuc przy badaniu podstawowymi me- todami oraz promieniami- rentgenowskimi trzeba ostrożnie, jeżeli rów- nocześnie nie zmniejsza się szybkość opadania krwinek. Prawidłowa szyb- kość opadania może ulec przyspieszeniu, zanim ponownie pojawią się prąt- ki w plwocinie oraz zanim nastąpi pogorszenie stanu płuc dające się wy- kryć podstawowymi metodami badania, .czy też tylko badaniem radiolo- gicznym. Słowem przyspieszone opadanie krwinek może być jedynym objawem aktywności sprawy gruźliczej w okresie wyraźnego zwolnienia choroby, trwające często długo. Opadanie krwinek przyspieszone w toku czynnej gruźlicy płuc w okre- się przedzgonnym zwalnia się przeważnie (Franciszek Łabendziński, Ka- rol Jonscner) i staje się niekiedy nawet prawidłowe. Pomimo czynnej gruźlicy opadanie krwinek może być prawidłowe także wtenczas, gdy dołączą się zaburzenia krążenia (Karol Jonscher), a nadto w przypad- kach zołzów (scroiuiosie), nawet w okresie czynnych zmian chorobowych (Henryka Frenklowa i Samet Mandelsonowa). Breunng stwierdził pra- widłową szybkość opadania krwinek w wysokim odsetku nacieków wczes- nych, tak iż prawidłowy odczyn Biernackiego nie wyłącza jeszcze czyn- nej sprawy gruźliczej.Toteż większe znaczenie ma nie jednorazowe ba- danie odczynu, lecz badanie seryjne. [patrz też: , foteliki dla dzieci, oczyszczanie organizmu, dieta i odchudzanie ]

Comments Off

« Previous Entries