Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘fizjoterapia’

Za postac maniakalna nalezy dlatego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Za postać maniakalną należy dlatego uważać tylko te przypadki, w których zespół maniakalny stanowi powikłanie epigenetyczne procesu po- raźennezo. Sam ten proces rozwija się powoli i objawy postepujacej choroby moza ujść uwagi otoczenia. Natomiast wybuch stanu maniakalnego, przebie- gajacego z zasady z dużym podnieceniem psychoruchowym i napastliwością chorezo ( eksoansia) w stosunku do otoczenia, wywołuje alarm, skłaniający niezwłocznie do umieszczenia chorego.w zakładzie zamknietym. Dlatego zazwy- czaj na podstawie wywiadów trudno ustalić, jaki był stan chorego przed wy- stanieniem objawów maniakalnych. Otoczenie chorego jest bowiem pod wra- żeniem tych bujnych objawów, uważanych za początek choroby w ogóle. Za- zwyczaj przebieg sprawy jest następujący: po okresie neurastenicznym, który może trwać wiele lat, zaczynają się pojawiać stopniowo objawy zespołu psy- choorzanicznego. I ten okres może czasem trwać długo, obecnie znacznie dłużej niż dawniej, wiele miesięcy, rok, dwa lata. Tuż przed wystąpieniem objawów maniakalnych, chory jakiś czas może być depresyjny. Czesto jednak bezpo- średnio rozwija się obraz manii. Chory staje się wesoły, pobudzony uczuciowo, przesadny w wyrażaniu swego wzmożonego samopoczucia, zą.czepny, drażliwy, kłótliwy, napastliwy. W parze z tym nastrojem idą niedorzeczne i lekkomyślne działania, godzące w porządek prawny, w obyczajowość, w interes życiowy chorego i jego rodziny. Przy badaniu stwierdza się wszelkie cechy zespołu ma- niakalnego z przyśpieszeniem biegu myśli aż do gonitwy i słowotoku. Popęd płciowy bywa znacznie wzmożony, chociaż może juź być zaznaczona niemoc płciowa. Niebezpieczeństwo naruszania porządku prawnego bywa bardzo duże, gdyż wzmożony napęd psychoruchowy nie znajduje hamulców ze strony or- ganicznie upośledzonej uczuciowości wyższej, Czasem podniecenie psychoru- chowe dochodzi do wielkich rozmiarów, aż do szału. W wielu przypadkach bywa jednak umiarkowane, a nastrój utrzymuje się w granicach hipomanii lub niewiele granicę tę przekracza. [hasła pokrewne: , psycholog Kraków, fizjoterapia, prawo medyczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘fizjoterapia’

Za postac maniakalna nalezy dlatego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badania odczynu Biernackiego najlepiej wykonywać rano na czczo. W większości przypadków wystarcza odczytanie wyniku już po godzi- nie i po dwóch godzinach. Na odczytywaniu tylko po jednej godzinie można poprzestać jedynie w przypadkach znacznego przyspieszenia opada- nia krwinek. Natomiast tam, gdzie szybkość opadania krwinek po jednej godzinie jest prawidłowa, wyraźne jej przyspieszenie ujawnia się czasem dopiero po dwóch godzinach. Szybkość opadania krwinek wynosi po jednej godzinie u zdrowych mężczyzn 1-3 mm, u kobiet jest większa, mianowicie 4-7 mm, w zwią- zku z większą ilością fibrynogenu w ich krwi. Jako wyraźnie nieprawi- dłowy stan uznaje się jednak wartości powyżej 10 mm. Wartości natomiast od 4 do 10 u mężczyzn i od 8 do 10 mm u kobiet mogą być zarówno niepra- widłowe, jak i prawidłowe. W tych przypadkach rozstrzyga kilkakrotne badanie szybkości opadania krwinek i zestawienie wyników z innymi objawami. W stanach chorobowych szybkość opadania krwinek może ulegać zmianie, Mianowicie przyspieszenia opadania stwierdza się: 1. w chorobach i stanach przebiegających re zmianami w składzie komórkowym lub chemicznym krwi (ciężka niedokrwistość, bia- łaczka, żółtaczka, cukrzyca i in., ciąża, regularność); 2. w ostrych i podostrych zapaleniach ze względu na czynnik przy- czynowy choroby (bakterie, pasożyty, uraz i in.), zwłaszcza w ost- rych chorobach zakaźnych; 3. w przypadkach nowotworów złośliwych; 4. jeżeli odczyn Biernackiego wykonuje się po próbie tuberkulino- wej. Największe znaczenie ma badanie szybkości opadania krwinek w gruźlicy płuc. Opadanie krwinek jest w tej chorobie przyspieszone za- leżnie od zwiększonej ilości fibrynogenu w krwi, jak to pierwszy stwier- dził nasz rodak Wacław Moraczewski (w r. 1903). Zwłaszcza duże zna- czenie mają badania s e ryj- n e odczynu Biernackiego u tego samego chorego umożliwiające wykreślenie “krzywej sediometrycznej” Jeżeli krzywa ta jest u chorego na gruźlicę płuc zbliżona do pra- widłowej, to należy zwracać uwagę na niewielkie już wychylenia, nato- miast na krzywej wysoko przebiegaj-ącej wychylenia, nie przekraczające 3-4 mm, są bez znaczenia. [podobne: , bielizna nocna, implanty Warszawa, fizjoterapia ]

Comments Off

« Previous Entries