Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘gabinety stomatologiczne’

Znajdujemy tu zarazem pierwowzór tego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Znajdujemy tu zarazem pierwowzór tego samego zagadnienia, przeniesio- nego do kliniki ludzkiej. Analogia może być daleko posunięta. W opisie nerwic doświadczalnych widzieliśmy między innymi uczynnianie się dawnych urazów psychicznych w ich przebiegu. I to zjawisko odgrywa rolę w klinice ludzkiej. W tym przypadku czynniki reaktywne trzeba brać w ich dziejowym rozwoju. Warunki życia człowieka nasuwają oczywiście nieskończenie więcej urazów i podniet warunkowych niż ograniczone środowisko zwierzęcia doświadczal- nego. Nie da się wszystkich tych możliwości wyliczyć i przewidzieć. Można co najwyżej pokusić się o zestawienie kilku naj częstszych i najbar-dziej ogólnie ujętych grup czynników reaktywnych, które samodzielnie lub wespół z innymi czynnikami chorobotwórczymi zdolne są wpłynąć upośledzająco na czynności układu nerwowego ośrodkowego, a nawet w pewnych warunkach wywołać, przynajmniej pośrednio, organiczne zaburzenia. 1. Przeżycia wstrząsające. Głos ogółu przecenia z zasady rolę ura- zów psychicznych tego rodzaju. Zbierając wywiady od członków rodzin na- szych chorych wielokrotnie spotykamy ,się z przypisywaniem choroby psychicz- nej, napadów padaczkowych, stanów nerwicowych itd. wstrząsom psychicznym. Nawet w przypadkach, w których niewątpliwie chodzi o inną etiologię niż psychogenna, lud stara się widzieć następstwo jakiegoś urazu psychicznego, gdyż przyczyny tego rodzaju łatwiej mu trafiają do wyobraźni, Rozpowszech- nione to zdanie jest przesadne, choć nie pozbawione słuszności. Przeżycia wstrzą- sające, np. wojna, katastrofy itd., nie są zdolne jako czynnik samodzielny wywołać psychozy, a nawet nie brakło spostrzeżeń, wskazujących w pewnych przypadkach na korzystny wpływ przeżyć wstrząsających zarówno na prze- bieg psychoz, jak i psychonerwic. Jednakże w sprzężeniu z innymi czynni- kami, przede• wszystkim z wrodzoną dyspozycją oraz w odpowiedniej atmo- sferze środowiskowej zdolne są one odegrać rolę czynnika reaktywnego. Przy omawianiu histeroidii zwracaliśmy uwagę na szczególną jej cechę charakterolo- giczną: osobnicy ci w okresie przeżyć wstrząsających potrafią wydobyć z siebie dużo energii, wytrwałości, samozaparcia i odwagi. Kiedy miną złe czasy, ci sami ludzie ulegają objawom psychonerwicowym. Przeżyte wstrząsy nie giną więc bez śladu. Są one jak uraz psychiczny u psa doświadczalnego, uczynnia- jący się po wielu nawet latach w sprzyjających temu warunkach. Warunki te są z kolei czynnikiem reaktywnym, który wespół z danym przeżyciem składa się na powstanie skrzywionego odruchu warunkowego, jakim jest psycho- nerwica. [podobne: , gabinety stomatologiczne, olej do włosów, olejek arganowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinety stomatologiczne’

Znajdujemy tu zarazem pierwowzór tego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

SYMPTOMATOLOGIA Neurasihenia syphilitica i okresu zwiastunów. Już na początku kiły drugiego rzędu występują objawy przypominające zespól neurasteniczny. Okre- ślenie to nie jest ścisłe, gdyż większość skarg podmiotowych chorego położyć trzeba na karb organicznego schorzenia, jakim.jest zakażenie ustroju kiłą, zwła- szeza gdy krętki blade wnikają w obręb układu nerwowego ośrodkowego. Nie- zależnie od tego trzeba powiedzieć w obronie określenia “neurastenia”, że świa- domość zakażenia kiłowego stanowi ciężki do zniesienia uraz psychiczny i w związku z tym zrozumiały jest odczyn neurasteniczny chorego. W obrazie klinicznym odnaleźć też można mnóstwo składników psychogennych. Samo- poczucie chorego jest złe, skarży się on na uciskowe bóle głowy i bezsenność, nie może skupić myśli, wszystko go drażni, odczuwa jakieś nieokreślone bóle i inne dolegliwości w rozmaitych częściach ciała, jest przygnębiony i nastrojony hipochondrycznie, miewa stany niepokoju i lęku. Czasem stwierdzić można ospa- łoŚć,. trudności wysłowienia się, nudności lub pobudzenie do wymiotów, stany podgorączkowe i zawroty głowy. W niektórych przypadkach pojawiają się przemijające niedowłady. Cięższe te objawy dowodzą z zasady, że krętki wtar- gnęły w głąb układu nerwowego ośrodkowego i w rzeczy samej badanie płynu mózgowo-rdzeniowego potwierdza to przypuszczenie, gdyż odczyny kiłowe i pleoeytoza wypadają wówczas z zasady dodatnio. Już w okresie kiły drugiego rzędu można nierzadko stwierftzić osłabienie odczynu źrenic na światło. Objawy te nie muszą być jednak jeszcze zapowiedzią przyszłych schorzeń swo- istych układu nerwowego ośrodkowego, a więc porażenia postępującego, wiądu rdzenia lub kiły mózgowo-rdzeniowej. W większości przypadków objawy te, nawet bez leczenia, cofają się, pozostawiając co najwyżej nastawienie hipó- chondryczne z syfilidofobią. Jest rzeczą zrozumiałą, że wrażliwi chorzy mogą od czasu przebytej kiły lata cale zadręczać się obawą dalszych powikłano W przypadkach tych mamy wszelkie prawo mówić o zespole reaktywnym, nie- zależnie od tego, czy obawy chorego mają się spełnić, czy nie. Zdarza się jed- nak, że skargi hipochondryczne wypowiadane w ciągu wielu lat i przez lekarza zawsze lekceważone, jednak po drugim czasie sprawdzają się. [patrz też: , infekcje intymne, Stomatolog Kraków, gabinety stomatologiczne ]

Comments Off

« Previous Entries