Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘implanty zębów’

Od wielu warunków zalezy, czy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Od wielu warunków zależy, czy reakcja ta utrzyma się w granicach normy, czy też stanie się zaczątkiem choroby. Przede wszystkim zależy to od wrodzo- nej żywotności ustroju żywego. Pawłow podzielił psy doświadczalne ha cztery grupy, zależnie od stopnia żywotności i odporności ich układu nerwowego. N er- wice doświadczalne tym łatwiej występowały, im słabszy był układ nerwowy psa. Tak samo rzecz się ma u człowieka. Są ludzie, którzy znieść potrafią bez szkody dla układu nerwowego ciężkie nawet ciosy, są inni, których załamują stosunkowo niewielkie przeciwności losu. Drugim warunkiem jest natężenie działających podniet reaktywnych. Trzecim warunkiem jest sprzężenie tych podniet z innymi czynnikami etiologicznymi. Przeważnie czynniki rgaktywne dołączają się do innych spraw chorobowych już istniejących w ustroju, które przygotowały już podłoże osłabiając układ nerwowy ośrodkowy. Może jednak być i odwrotnie. Silne czynniki reaktywne, zwłaszcza jeżeli działają w ciągu dłuższego czasu, zdolne są do tego stopnia osłabić odporność ośrodkowego układu nerwowego, że stanie się on podatny na działanie innych czynników chorobo- twórczych. W każdym przypadku trzeba myśleć o wszystkich tych możliwoś- ciach. Trzeci warunek, tj. sprzężenie ż innymi czynnikami chorobotwórczymi, nie jest jednak nieodzowny. W opisanych wyżej nerwicach doświadczalnych, widzieliśmy, że zdrowego psa można było doprowadzić do ciężkiego stanu ner- wicowego tylko działaniem podniet warunkowych odpowiednio do tego celu przystosowanych. Podniety te wraz z całą sytuacją życiową wytworzoną przez wielokrotnie powtarzane doświadczenia są czynnikami reaktywnymi, choro- botwórczymi, i to środowiskowego pochodzenia. [podobne: , olej do włosów, zagęszczanie rzęs, implanty zębów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘implanty zębów’

Od wielu warunków zalezy, czy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dużo uwagi w piśmiennictwie poświęca się od dawna współprzyczynom poraże- nia postępującego. Brak jest prawdziwych dowodów, że umysłowe przemęczenie, zmartwienia, urazy psychiczne, ciężkie przeżycia wojenne, a nawet wstrząsy mózgu, że wszystkie takie oddziaływania przyspieszają lub wyzwalają wybuch porażenia postępującego. Niemało jest zwolenników przypuszczenia, że zapadają raczej osob- niki, których układ nerwowy był już uprzednio osłabiony w swej odporności z przy- czyn wrodzonych lub nabytych. Przyczyn tego ZJawiska należałoby więc szukać w okresie przedchorobowyrn, tr zanim ujawni się proces porażenny. Pojęcie okresu przedchorobowego może dotyczyć okresu sprzed zakażenia kiłowego lub okresu przed wystąpieniem porażenia postępującego. Pomijając doniosłą rolę alkoholu jako wspór- przyczyny w szerzeniu się zakażeń wenerycznych, gdyż jest to zagadnienie społeczne, podnieść trzeba, że alkoholizm wpływa prawdopodobnie usposabiająco na przełama- nie bariery między krwią a płynem mózgowo-rdzeniowym. Niewątpliwie odgrywają rolę trwałe uszkodzenia pourazowe mózgu, a także inne organiczne choroby ośrod- kowego układu nerwowego. Preformiści przypisują ogromną rolę predyspozycjom wrodzonym. Za ich udziałem zdają się przemawiać przypadki pojawienia się po- rażenia postępującego u Wielu członków tej samej rodziny. Nie udało się dotąd wy- jaśnić, dlaczego w wywiadach praktyków tak wyjątkowo rzadko znajdujemy objawy kiły drugiego rzędu, nawet u chorych nie leczonych. Zjawisko występowa- nia porażenia postępującego tylko w nieznacznym odsetku chorych kiłowych tłu- maczą niektórzy nerwozwrotnymi właściwościami pewnej odmiany krętka bladego, chociaż doświadczalnie nikt nie dowiódł słuszności tej hipotezy. Opiera się ona na spostrzeżeniach dotyczących mnogiego występowania przypadków kiły czwartego rzędu przy zarażeniu z jednego i tego samego źródła. Nie znamy też przyczyn krótko- lub długotrwałości okresu utajenia. Tylko wyjątkowo choroba ujawnia się wcześniej niż po 3 latach. Przypadki z okresem utajenia 30-40 lat bynajmniej nie są wielką rzadkością. Okres ten u .młodych zdaje się być krótszy, prawdopodobnie jednak zja- wisko to trzeba położyć na karb względności statystycznej, mianowicie gdy statystyk nie liczy się z wymieralnością pewnych grup w materiale chorych. .Ieszcze więc wiele nie wyjaśnionych zagadnień kryje się w patogenezie porażenia postępującego. Czasem Wysuwa SIę zastrzeżenia co do słuszności określenia porażenia postępują- cego mianem kiły czwartego rzędu. Oczywiście od czasu, gdy Noguchi w r. 1913 zna- lazł krętki blade w mózgu, nikt nie uważa już porażenia postępującego za chorobę pokiłową. Jest to proces czynny. Tak jak okres trzeci, tak okres drugi kiły może zostać przeskoczony. Nazwa “kila czwartego rzędu” jest więc uzasadniona. [hasła pokrewne: , deratyzacja warszawa, implanty zębów, sklep kolagen ]

Comments Off

« Previous Entries