Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘infekcje intymne’

SYMPTOMATOLOGIA Neurasihenia syphilitica i okresu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

SYMPTOMATOLOGIA Neurasihenia syphilitica i okresu zwiastunów. Już na początku kiły drugiego rzędu występują objawy przypominające zespól neurasteniczny. Okre- ślenie to nie jest ścisłe, gdyż większość skarg podmiotowych chorego położyć trzeba na karb organicznego schorzenia, jakim.jest zakażenie ustroju kiłą, zwła- szeza gdy krętki blade wnikają w obręb układu nerwowego ośrodkowego. Nie- zależnie od tego trzeba powiedzieć w obronie określenia “neurastenia”, że świa- domość zakażenia kiłowego stanowi ciężki do zniesienia uraz psychiczny i w związku z tym zrozumiały jest odczyn neurasteniczny chorego. W obrazie klinicznym odnaleźć też można mnóstwo składników psychogennych. Samo- poczucie chorego jest złe, skarży się on na uciskowe bóle głowy i bezsenność, nie może skupić myśli, wszystko go drażni, odczuwa jakieś nieokreślone bóle i inne dolegliwości w rozmaitych częściach ciała, jest przygnębiony i nastrojony hipochondrycznie, miewa stany niepokoju i lęku. Czasem stwierdzić można ospa- łoŚć,. trudności wysłowienia się, nudności lub pobudzenie do wymiotów, stany podgorączkowe i zawroty głowy. W niektórych przypadkach pojawiają się przemijające niedowłady. Cięższe te objawy dowodzą z zasady, że krętki wtar- gnęły w głąb układu nerwowego ośrodkowego i w rzeczy samej badanie płynu mózgowo-rdzeniowego potwierdza to przypuszczenie, gdyż odczyny kiłowe i pleoeytoza wypadają wówczas z zasady dodatnio. Już w okresie kiły drugiego rzędu można nierzadko stwierftzić osłabienie odczynu źrenic na światło. Objawy te nie muszą być jednak jeszcze zapowiedzią przyszłych schorzeń swo- istych układu nerwowego ośrodkowego, a więc porażenia postępującego, wiądu rdzenia lub kiły mózgowo-rdzeniowej. W większości przypadków objawy te, nawet bez leczenia, cofają się, pozostawiając co najwyżej nastawienie hipó- chondryczne z syfilidofobią. Jest rzeczą zrozumiałą, że wrażliwi chorzy mogą od czasu przebytej kiły lata cale zadręczać się obawą dalszych powikłano W przypadkach tych mamy wszelkie prawo mówić o zespole reaktywnym, nie- zależnie od tego, czy obawy chorego mają się spełnić, czy nie. Zdarza się jed- nak, że skargi hipochondryczne wypowiadane w ciągu wielu lat i przez lekarza zawsze lekceważone, jednak po drugim czasie sprawdzają się. [patrz też: , infekcje intymne, Stomatolog Kraków, gabinety stomatologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘infekcje intymne’

SYMPTOMATOLOGIA Neurasihenia syphilitica i okresu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Gruczoły dokrewne w gruźlicy płuc W ciężkich przypadkach grużlicy płuc stwierdzić można w moczu do- datni odczyn dwuaoinyurochromogenowy. Pierwszy z nich zależy od obecności w moczu kwasów proteinowych, a drugi – urochromogenu. Dodatni odczyn urochromogenowy, utrzymujący się stale u chorych na ostrą lub przewlekłą gruźlicę płuc, jest objawem bardzo ciężkim: śmierć następuje w tych przypadkach zwykle po 1-1% mie- siącach. Odczyn ujemny nie ma znaczenia. Odczyn urochromogenowy wykrywa się próbą Weissa. Mocz rozcieńcza się wodą prawie do bezbarwności, rozlewa się do 2 probówek i do jednej z nich do- daje 5 kropli 1%0 świeżo przyrządzonego roztworu nadmanganianu potasowego, na- stępnie wstrząsa i porównuje barwę moczu w obu probówkach. Odczyn dodatni objawia się złocistożółtym zabarwieniem moczu. Zabarwienie powstaje czasami dopiero po 5-10 minutach lub w tym czasie zwiększa się. Zabarwienie żółtawe, brunatne i wszelkie inne świadczą o ujemnym wyniku próby. Gruczoły dokrewne u chorych na gruźlicę płuc mogą być dotknięte bezpośrednio i pośrednio. Mianowicie po dostaniu się do nich prątków gruźlicy mogą w nich powstawać swoiste zmiany afiatomiczne. Dotyczy to najczęściej nadnerczy. Natomiast w tarczycy gruzełki znajdowano bardzo rzadko, tak iż przez dłuższy czas sądzono, że tkanka tarczycy jest zupełnie oporna na zakażenie gruźlicze. Częściej niż swoiste zmiany anatomiczne spostrzega się w gruźlicy płuc zaburzenia czynnościowe gruczołów dokrewnych. W bardzo wczesnym okresie zakażenia gruźliczego, przebiegającego łagodnie, stwier- dza się przeważnie nadczynność nadnerczy (Seweryn Ster-: ring). Objawia się ono najczęściej wzmożeniem rozkurczowego ciśnienia tętniczego, limfocytozą, wybitnym odczynem poadrenalinowym brunatnym zabarwieniem skóry. W tymże okresie można niezbyt rzadko spostrzegać nadczynność tarczycy – pierwotną lub wy- wołaną nadczynnością nadnerczy. Objawia się ona przyśpieszeniem tętna, biciem serca, ogólną pobudliwością, a nawet stanami podgorączkowymi. W naszym piśmiennictwie takie postaci opisał pierwszy Franciszek Bui- łokur, Władysław Janowski ujął je jako “thyreotuberculosis”.Zdaniem jego postać ta zależy od działania na tarczycę jadów gruźliczych. Sewe- ryn Sterusui tłumaczy nadczynność tarczycy zwiększeniem napięcia nerwu współczulnego, który odgrywa dużą rolę w walce obronnej ustroju z zakażeniem gruźliczym. Przypadki te rozpoznaje się nieraz mylnie jako postać poronną choroby Basedowa. [podobne: , oczyszczalnie przydomowe, infekcje intymne, implanty zębów ]

Comments Off