Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

W tych przypadkach, w których

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W tych przypadkach, w których plwocina zawiera mało prątków gru- źlicy, można zastosować metodę “wzbogacenia” plwociny w prątki. Metodą najbardziej rozpowszechnioną, którą stosuje się w tym celu, jest metoda antyforminowa, polecona przez Uhlenhuta. Opiera się ona na tym, że, antyformina (mieszanina podchlorynu sodu – na- trium hypochlorosum – z ługiem sodowym – tuitriurn causticum) roz- puszcza wszystkie składniki organiczne plwociny, także tkanki, nawet substancję rogową oraz bakterie, z wyjątkiem prątków gruźlicy i w ogóle bakterii kwasooopornych. Prątki nie tracą przy tym swej żywotności. Toteż używa się tej metody także do ich wyosobnienia w celu hodowli lub wstrzykiwania zwierzętom. Postępowanie: Plwocinę miesza się z równą ilością wody i dodaje się tyle anty- forminy by powstał 10-15% jej roztwór; wstrząsa silnie dla ujednostajnienia (ho- mogenisatio) tej mieszaniny w ciepłocie pokojowej lub lepiej – ogrzewając mie- szannę na łaźni wodnej albo w cieplarce, następnie odwirowuje się osad, przemywa go kilkakrotnie wodą i roztarłszy między dwoma szkiełkami przedmiotowymi barwi się po utrwaleniu metodą Ziehl-Neelsena,. Kozłou udoskonalił metodę Uhlenhuta. Polecone przez niego po- stępowanie jest następujące: Do plwociny dodaje się równą, ilość antyforminy i mieszaninę rozcieńcza się w cylindrze do osiągnięcia 10% roztworu antyforminy. Do otrzymanej cieczy do- daje się równą ilość mieszaniny acetonu i eteru, wziętych w równych częściach, silnie wstrząsa i odstawia. Płyn tworzy 2 warstwy, oddzielone mętnym pierście- niem. Górna warstwa składa się z acetonu i eteru, dolna z antyforminy. Dzielący je pierścień zawiera prątki gruźlicy. Dla ich wykrycia stosuje się metodę Ziehl- Neelsena. Pryce polecił metodę wzbogacenia w prątki plwociny rialu podejrzanego o tło gruźlicze w preparatach na szkiełkach przedmiotowych. Postępowanie: jałowo przygotowaną krew cytrynianową (I : 4), wiruje się i osocze odciąga, krwinki rozpuszcza w wodzie przekroplonej w stosunku 25 ml krwinek na 75 ml wody. Na utrwalony na szkiełku przedmiotowym rozmaz plwociny lub w ogóle materiału do badania nalewa się 12% kwasu siarkowego, po 15 minutach zmywa wyjałowioną wodą wodociągową i wkłada do naczyńka ze zhemolizowanymi krwin- kami, po czym naczyńko z preparatem wstawia się do cieplarki, preparat po 5-7 dniach zmywa wodą i barwi się metodą Ziehl-Neelsena, Cale postępowanie prze- prowadza się jałowo. [więcej w: , stomatologia Kraków, ból pleców, kosmetyki organiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

W tych przypadkach, w których

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Leczenie gorączkowe było odkryciem epokowej wagi. Już Hipokrates, Celsus i Galen w pismach swoich zamieścili wzmianki, z których wnosić można, że zauważyli wpływ chorób gorączkowych na zaburzenia psychiczne. W XVII i XVIIIw. niektórzy celowo zakażali melancholików chorobami skórnymi, np. świerzbem, w celach leczniczych. Reuss próbował uspokajać podnieconych psychicznie chorych zaszczepieniem im ospy. W XIX w. pojawia się coraz więcej doniesień o korzystnym wpływie różnych chorób zakaźnych na przebieg psychoz. Spostrzeżenia te dotyczą duru brzusznego, cholery, gorączki powrotnej, płonicy, odry, ospy, żółtaczki za- kaźnej, spraw ropnych, świnki, róży, różyczki. Ricord i Despres pierwsi zastosowali różę do celów leczniczych. Nię brakło powikłań śmiertelnych. Entuzjazmowano się poza psychiatrią metodami sztucznego wywołania ropienia. Bardzo rozpowszech- niona była tzw. zawłoka (setaceum): przebijano na karku podstawę fałdy skórnej igłą i przewlekano powrózek z waty, jedwabiu lub płótna. Powstające w kanale podskórnym (długim ok. 30 cm) ropienie miało działanie lecznicze. Tworzono też sztucznie rozległe wrzody (fontanella), przeciwdziałając jak najdłużej ich gojeniu się. Na przykład wywołane za pomocą tzw. maści Autenrietha na głowie chorego ewrzodzenie doprowadzało czasem aż do martwicy kości pokrywy czaszki. Przez pGwstały ubytek można było widzieć oponę mózgową i zakręty. Wywoływano też miejscowe oparzenia. Zejścia śmiertelne notowano również po stosowanej czasem przeciw psychozom chłoście pokrzywami. Rosyjski psychiatra Rosenblum był pierw- szym, który w latach 1864-1875 szczepił psychicznie chorym dla celów leczniczych krew chorych na. gorączkę powrotną. Praca Rosenbluma, ogłoszona w Języku nie- mieckim, uszła uwadze psychiatrów. Pierwszy opracował teoretycznie zasady lecze- . nia psychoz szczepieniem chorób zakaźnych Juliusz Wagner-Jauregg (1877). Pró- bował szczepić róźę, jady bakteryjne, ciała białkowe, używano też tuberkuliny Ko- cha, szczepionki pyocyaneus i nukleinianu sodowego. Wprawdzie zauważono ko- rzystne wyniki w leczeniu porażenia postępującego, jednakże sposobów tych nie doceniano, wiążąc nadzieję z salwarsanem. [patrz też: , kosmetyki organiczne, wkładki sfp, dentysta Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries