Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘kurs sep’

W roku 1917 Wagner-Jauregg uzyl

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W roku 1917 Wagner-Jauregg użył zimnicy trzeciaczki, którą zaszczepiono dzie- więciu paralitykom. Wyniki lecznicze były zdumiewająco korzystne. W r. 1918 zda- rzyło się nieszczęście. Szczep trzeciaczki okazał się zanieczyszczony zimnicą tropi- kalną. Trzech szczepionych chorych zmarło. Dopiero w r. 1919 otrzymał Wagner- Jauregg czysty szczep trzeciaczki. Chociaż liczyć się trzeba z możliwością, że anty- biotyki wyprą piretoterapię, to jednak wciąż jeszcze zimnica uchodzi za potężny lek przeciw porażeniu postępującemu. Etiologia i patogeneza. Czynnikiem chorobotwórczym jest krętek blady (Spirochaeta paHidp,). Spośród zakażonych kiłą zapada jednak na porażenie postę- pujące tylko 2-5%, do czego dodać można 30% zachorowań na wiąd rdzenia bez. objawów porażenia. Od dawna toczą się spory co do przyczyn znikomego odsetka paralityków w stosunku do zachorowań na kilę, a także co do przyczyn stosunkowo rzadkiego występowania porażenia postępującego i wiądu rdzenia w krajach niecy- wilizowanych, gdzie natomiast kiła trzeciego rzędu występuje znacznie częściej i przebiega ciężej. Pomawiano o sprawstwo różne czynniki, np. wpływ kultury, czynniki rasowe, żywotność szczepów krętka, ich przypuszczalna nerwozwrotność, niedostateczność leczenia swoistego, szczepienie przeciwospowe itd. Żadna z tych hipotez nie rozporządza pewnymi dowodami. Różnica między kilą mózgu a porażeniem postępującym jest żasadnicza. Pod względem klinicznym: kiła mózgu dostępna jest leczeniu swoistemu, porażenie po- stępujące nie. Okres utajenia kily mózgu wynosi 2-5 lat, porażenia postępującego w 15 (a nawet do 30) lat. Anatomopatologiczne podłoże jest zupełnie różne. Pora- żenie postępujące jest chorobą bezwzględnie śmiertelną, jeśli nie jest właściwie leczona, kila mózgu niekoniecznie. W mózgach chorych na porażenie postępujące tylko wyjątkowo można spotkać późne .zmiany kiłowe, np. kilaki. Trzy następujące sprawy zazwyczaj wykluczają się wzajemnie: kiła z wybitnymi objawami, kiła trzeciego rzędu i porażenie postępujące. Zakażenie kiłowe, które doprowadzi w przyszłości do porażenia postępującego i do kiły, odznacza się właśnie lekkim, łagodnym przebiegiem i dlatego tak łatwo może być przeoczone lub zlekceważone. [więcej w: , witamina b6, kurs sep, gabinet kosmetyczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kurs sep’

W roku 1917 Wagner-Jauregg uzyl

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie różnicowe. Nie można opierać rozpoz- nania tylko na podstawie wyników badania psychiatrycznego, neurologicznego lub badania płynu mózgowo-rdzeniowego. Zespół psychoorganiczny podobny można spot- kać w wielu sprawach mózgowych, które w rozlany sposób niszczą korę mózgową, . szczególnie jej część czołową. Sam stan neurologiczny także niczego nie dowodzi. Zachowanie się źrenic jest podobne. W Wiądzie rdzenia, W zespole Adiego, Wyjąt- kowo nawet w stanach pośpiączkowych i w alkoholizmie przewlekłym (pseudopa- ralysis alcoholica). Trudne jest odróżnienie dyzartrii od takichże samych zaburzeń mowy w porażeniu opuszkowym prawdziwym lub rzekomym, np. na tle zatrucia środkami nasennymi, na tle alkoholizmu itd. Do różnicowania wyników: badania płynu mózgowo-rdzeniowego powrócimy po omówieniu wszystkich zaburzeń psy- chicznych na tle kiły. W każdym razie sam wynik badania serologicznego nie wy- starcza. Dość przypomnieć dodatnie wyniki badania płynu mózgowo-rdzeniowego w okresie kiły drugiego rzędu, gdy jeszcze na pewno nie ma porażenia postępują- cego. I później wyniki badań serologicznych mogą być dodatnie, chociaż jeszcze objawów porażenia postępującego nie ma. Niektórzy używają w tych przypadkach określenia praeparalysis. Rozpoznanie jest tu praktycznie niesłychanie ważne, bo chociaż brak jeszcze jakichkolwiek objawów neurologicznych lub psychiatrycznych, to jednak przypadki te wymagają zapobiegawczo takiego samego leczenia, jak gdyby to.ibylo rozwinięte porażenie postępujące. Trudności sprawiać mogą wreszcie przy- padki, w których nad wszystkim górują objawy ogniskowe, a więc afazja, agnozja, apraksja, napady porażenne itd. Otępienie może być nieznacznego stopnia, może go nie być lub może być niewykrywalne wobec zaburzeń mowy. Przypadki te określa się mianem porażenia postępującego ogniskowego, czyli Lissauera. Przy różnicowaniu lekarz nie zawsze pamięta o postaci Wicherta porażenia po- stępującego, którego istotą jest zespół parkinsoniczny, wywolane zmianami .swoistymi w strio-pallidum. Od pomyłki uchroni lekarza dokładne badam e chorego l unikanie rutyniarskich rozpoznań “na oko”. [hasła pokrewne: , olejek arganowy do włosów, dieta i odchudzanie, kurs sep ]

Comments Off