Posts Tagged ‘midiana ulotka’

Aktualny stan alergii skóry.

Posted in Uncategorized  by admin
December 17th, 2018

Aktualny stan alergii skóry. Franciszek Groer ze współpracownikami zużytkowuje odczyny śródskórne do oznaczania aktualnego stanu alergii skóry w gruźlicy. Wychodzi on z założenia, że natężenie odczynu tuberkulinowego zależy od wzajemnego stosunku wrażliwości żywej substancji na drażniące działanie bodźca (susceptibilitas, tzw. czynnika S) i odczynowości (reactivitas tzw. czynnika R), tzn.zdolności tej samej żywej substancji odpowiadania na ten bodziec. Jeżeli R równa się S, to wymiary odczynów na różne rozcieńczenia tuberkuliny są wprost proporcjonalne do ujemnego logarytmu stężenia tuberkuliny. Stan takiej proporcjonalności nazywa Groer homodynamią. Może ona ulegać zaburzeniom (tzw. heterodynamia) w dwu kierunkach. Mianowicie skóra może oddziaływać za silnie przy małym stężeniu tuberkuliny albo na odwrót za słabo w stosunku do stężenia tuberkuliny. Pierwsze zaburzenie, nazwane przez Graera pleostezją, świadczy o tym, że wrażliwość (S) jest większa od zdolności oddziaływania (R). Odczyny nieproporcjonalnie słabe przy zmniejszeniu stężenia tuberkuliny (R większe niż S) świadczą o tzw. pleoergii. Pleostezja ma rokować niekorzystnie, pleoergia – pomyślnie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘midiana ulotka’

Aktualny stan alergii skóry.

Posted in Uncategorized  by admin
December 17th, 2018

Odczyn Biernackiego. W porównaniu do odczynów tuberkulinowych nie znalazły w klinice praktycznego zastosowania wszystkie inne odczyny serologiczne zarówno swoiste (odczyn zlepny, strącania, wiązania dopełniacza, fagocytarny, hamowania Skibińskiego i in.), jak i nieswoiste, stwierdzające w gruźlicy chwiejność koloidową surowicy krwi przy działaniu na nią różnych czynników nieswoistych (odczyn Kazimierza Szokalskiego, Vernesa i in.). Wyjątek stanowi odczyn Biernackiego. W krwi, wlanej do naczyńka, a pozbawionej zdolności krzepnięcia, powstają 2 warstwy: górna składająca się z osocza i dolna nieprzejrzysta wytworzona przez powoli opadające krwinki. Zjawisku temu nadano miano: opadanie krwinek, czyli sedymentacja krwinek”.Nasz rodak Edmund Biernacki pierwszy opisał w r. 1894, że szybkość opadania krwinek jest niejednakowa w krwi odwłóknionej i w krwi nie pozbawionej włóknika. Jemu też zawdzięczamy podstawowe spostrzeżenia dotyczące sedymentacji. Zaznaczając przyspieszenie opadania krwinek w krwi w chorobach gorączkowych i w ogóle w tych stanach, które ongi dzięki wysokiej zawartości włóknika nazywano flegmazjami, zatem w zapaleniu płuc, w gośćcu stawowym itp., podkreśla Biernacki, że szybszą sedymentację spotykał także w gruźlicy płuc. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘midiana ulotka’

Aktualny stan alergii skóry.

Posted in Uncategorized  by admin
December 17th, 2018

Szybkość opadania krwinek w gruźlicy płuc stoi w dużym związku ze stopniem aktywności sprawy gruźliczej. Ponieważ wyrazem czynnego stanu gruźlicy jest po części także poziom ogólnej ciepłoty ciała, przeto wysokiej gorączce u chorego na gruźlicę towarzyszy przeważnie przyspieszenia opadania krwinek. Bezwzględnej równoległości między wysokością gorączki a stopniem przyspieszenia opadania krwinek jednak nie ma. Dodatni odczyn Biernackiego (przyspieszenie opadania krwinek) nieraz nawet wyprzedza skok ogólnej ciepłoty ciała. Można go niejednokrotnie stwierdzać nawet w przypadkach gruźlicy przebiegającej bez gorączki albo z niewielką gorączką.Zatem opadanie krwinek jest lepszym miernikiem aktywności sprawy gruźliczej niż stan ogólnej ciepłoty ciała. Tak samo często bywa rozbieżność między szybkością opadania krwinek a wagą ciała i ogólnym wyglądem chorego. Przyspieszenie opadania krwinek utrzymujące się pomimo przybywania wagi ciała, rokuje gorzej niż prawidłowy stan opadania krwinek lub nieco tylko przyspieszony przy utracie wagi ciała. Rozległość zmian gruźliczych nie odgrywa zasadniczej roli dla szybkości opadania krwinek: zmiany rozległe, lecz nieczynne przebiegają z prawidłowym opadaniem i na odwrót zmianie niewielkiej, lecz czynnej towarzyszy znaczne przyspieszenie opadania krwinek. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘midiana ulotka’

Aktualny stan alergii skóry.

Posted in Uncategorized  by admin
December 17th, 2018

Badanie krzywej sediometrycznej może mieć duże znaczenie w rokowaniu i leczeniu gruźlicy płuc. Zwykle dobrze rokują przypadki, w których krzywa jest prawidłowa; znacznie gorzej te, w których jej poziom przekracza 50 mm, zwłaszcza jeżeli leczenie odprężająco-uciskowe nie da się zastosować. Przypadki gruźlicy płuc z krzywą szybkości opadania krwinek w granicach od 10 do 30 mm rokują co najbliższej przyszłości dobrze, jeżeli krzywa się obniża, natomiast jeżeli krzywa uporczywie utrzymuje się powyżej prawidłowej na tym samym poziomie, rokowanie jest tym gorsze, im odchylenie krzywej trwa dłużej. Zwolnienie opadania krwinek w okresie leczenia gruźlicy płuc pewną metodą zachowawczą lub chirurgiczną – przemawia za jej skutecznością. Natomiast uporczywe utrzymywanie się przyspieszonego opadania, pomimo dostatecznie długiego stosowania pewnej metody leczniczej, powinno zbudzić poważną wątpliwość co do jej skuteczności, nawet jeżeli osiągnięto poprawę kliniczną. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries