Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Szybkosc opadania krwinek w gruzlicy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Szybkość opadania krwinek w gruźlicy płuc stoi w dużym związku ze stopniem aktywności sprawy gruźliczej. Ponieważ wyrazem czynnego stanu gruźlicy jest po części także poziom ogólnej ciepłoty ciała, przeto wysokiej gorączce u- chorego na gruźlicę towarzyszy przeważnie przy- spieszenia opadania krwinek. Bezwzględnej równoległości między WYS(J- kością gorączki a stopniem przyspieszenia opadania krwinek jednak nie ma. Dodatni odczyn Biernackiego (przyspieszenie opadania krwinek) nie- raz nawet wyprzedza skok ogólnej ciepłoty ciała. Można go niejedno- krotnie stwierdzać nawet w przypadkach gruźlicy przebiegającej bez go- rączki albo z niewielką gorączką. Zatem opadanie krwinek jest lepszym miernikiem aktywności sprawy gruźliczej niż stan ogólnej ciepłoty ciała. Tak samo często bywa rozbieżność między szybkością opadania krwinek a wagą ciała i ogólnym wyglądem chorego. Przyspieszenie opadania krwi- nek utrzymujące się pomimo przybywania wagi ciała, rokuje gorzej niż prawidłowy stan opadania krwinek lub nieco tylko przyspieszony. przy utracie wagi ciała. Rozległość zmian gruźliczych nie odgrywa zasadniczej roli dla szybkości opadania krwinek: zmiany rozległe, lecz nieczynne prze- biegają z prawidłowym opadaniem i na odwrót zmianie niewielkiej, lecz czynnej towarzyszy znaczne przyspieszenie opadania krwinek. Oceniać przypadek na podstawie zniknięcia prątków w plwocinie oraz poprawy objawów fizycznych w zakresie płuc przy badaniu podstawowymi me- todami oraz promieniami- rentgenowskimi trzeba ostrożnie, jeżeli rów- nocześnie nie zmniejsza się szybkość opadania krwinek. Prawidłowa szyb- kość opadania może ulec przyspieszeniu, zanim ponownie pojawią się prąt- ki w plwocinie oraz zanim nastąpi pogorszenie stanu płuc dające się wy- kryć podstawowymi metodami badania, .czy też tylko badaniem radiolo- gicznym. Słowem przyspieszone opadanie krwinek może być jedynym objawem aktywności sprawy gruźliczej w okresie wyraźnego zwolnienia choroby, trwające często długo. Opadanie krwinek przyspieszone w toku czynnej gruźlicy płuc w okre- się przedzgonnym zwalnia się przeważnie (Franciszek Łabendziński, Ka- rol Jonscner) i staje się niekiedy nawet prawidłowe. Pomimo czynnej gruźlicy opadanie krwinek może być prawidłowe także wtenczas, gdy dołączą się zaburzenia krążenia (Karol Jonscher), a nadto w przypad- kach zołzów (scroiuiosie), nawet w okresie czynnych zmian chorobowych (Henryka Frenklowa i Samet Mandelsonowa). Breunng stwierdził pra- widłową szybkość opadania krwinek w wysokim odsetku nacieków wczes- nych, tak iż prawidłowy odczyn Biernackiego nie wyłącza jeszcze czyn- nej sprawy gruźliczej.Toteż większe znaczenie ma nie jednorazowe ba- danie odczynu, lecz badanie seryjne. [patrz też: , foteliki dla dzieci, oczyszczanie organizmu, dieta i odchudzanie ]

Comments Off