Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘odzież bhp’

Krew i narzad krwiotwórczy .Zachowanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Krew i narząd krwiotwórczy .Zachowanie się krwi w gruźlicy płuc było przedmiotem rozległych badań licznych autorów, wśród nich także polskich. Okazało się, że najważniejsze zmiany krwi w grużlicy płuc dotyczą białych krwinek, lecz nie są one swoiste i dlatego powyższe badania nie mają znaczenia. Mają natomiast znaczenia badania seryjne wzoru białych krwinek, gdyż one umożliwiają ocenę rozwoju choroby. Jednym z najważniejszych i najczulszych objawów hematologicznych czynnej gruźlicy płuc jest przesunięcie krwinek obojętnochłonnych w lewo. Objawu tego nie, spotyka się prawie w gruźlicy nie czynnej. Przesunięcie polega najczęściej na znacznym zwiększeniu liczby obojętnochłonnych pałecz- kowatych. kosztem podzielonych, natomiast nawet w naj cięższych posta- ciach gruźlicy pluc prawie nigdy. nie ma w krwi szpikowych i spotyka się bardzo rzadko młodociane. Przesunięcie w lewo w obrazie krwinek obojętnochłonnych spostrzega się często zwłaszcza w gruźlicy płuc prze- biegającej z jamami wczesnymi i późnymi oraz w zapaleniu płuc serowa- tym. Równocześnie w tym, lecz nie zawsze, stwierdza się mierne zwięk- szenie liczby białych krwinek obojętnochłonnych. Nie przekraczają one zwykle 10.000 w 1 mm nawet w okresach zaostrzenia sprawy gruźli- czej i w ciężkich jej postaciach. Znaczniejsza neutrofilia nasuwa na myśl zakażenie wtórne. W przypadkach nie powikłanych wtórnym zakażeniem spostrzega się ją jako objaw przemijający w związku z .krwiopluciem, silnymi potami, dużą dusznością oraz przy leczeniu tub=rkuliną, związ- kami złota lub odmą opłucną. W krwinkach obojętnochłonnych stwierdza się w, gruźlicy nadto zmiany toksyczne w postaci zatarcia .budowy i konturów jąder oraz ciemnych, grubych ziarn zasadochłonnych w protoplazmie, która nieraz barwi silę barwnikami zasadochłonnymi słabo. Przesunięcie w lewo w obrazie krwinek obojętnochłonmych, zwięk- szenie ich liczby i pojawienie się w nich zmian toksycznych, objawy te idą najczęściej równolegle do stopnia natężenia sprawy gruźliczej. Gdy ,nastąpi całkowite wyczerpanie sił obronnych ustroju, wtedy zmian tych może zupełnie nie być. [patrz też: , odzież bhp, olejek kokosowy na włosy, Studnie głębinowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież bhp’

Krew i narzad krwiotwórczy .Zachowanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W gruźlicy płuc nadaje się duże znaczenie wskaźnikowi monocytowo- Limfocytowemu. W łagodnej gruźlicy płuc bywa on na ogół niski, poniżej 0,4, natomiast w miarę postępu choroby -wraz z toksemią przekracza 0,5 i w przypadkach rozpaczliwych może docho- dzić do 2 i nawet wyżej. Wahania wskaźnika zależą od tego, że popra- wie choroby towarzyszy zwiększenie liczby limfocyów a zmniejszenie liczby jednojądrzastych, pogorszeniu – zmiany odwrotne. Gruźlica płuc wywiera także wpływ na retikulocyty . W gru- źlicy nieczynnej ich liczba jest taka sama jak u zdrowych (1-3 na 1000 czerwonych krwinek). W miarę zaostrzenia, się sprawy liczba re- tikulocytów zwiększa się i dochodzić może nawet do 10-50 promile, a jednocześnie wzrasta liczba młodszych ich postaci. Zwłaszcza wysokie liczby retikulocytów spostrzega się w gruźlicy płuc w wieku pokwita- nia (phtihisis pulmonum pubertatis). W ciężkich przypadkach gruźlicy płuc liczba retikulocytów zmniejsza się, jednocześnie obniża się liczba postaci młodszych na korzyść starszych (Michał Szour i Bergenbaum), zależnie od częściowego uszkodzenia szpiku. Gruźlica płuc lekka oraz średniej ciężkości nie wywołuje niedokrwi- stości, na od wrót przebiega czasami ze zwiększeniem liczby czerwonych krwinek (erythrocytosis) i z mikrocytozą. TŁumaczy się to zmniejszeniem powierzchni oddechowej płuc wskutek zniszczenia tkanki płucnej z na- stępowym powiększeniem powierzchni krwinek czerwonych. Poty pływne i silne biegunki, zagęszczając krew, mogą wywołać pozorne zwięk- szenie liczby czerwonych krwinek (erythrocytosis spuria). Ciężka gruźlica płuc przebiega z niedokrwistością niedobarwną (anae- mia hypochromocytica). Wyraźna niedokrwistość w przypadkach nie- znacznych zmian gruźliczych w plucach nasuwa na myśl równoczesną gruźlicę jelit. Gruźlica płuc wywołuje charakterystyczne zmiany ilościowe i jako- ściowe krwinek płytkowych (Legn macher). Ich liczba w ła- godnej gruźlicy płuc waha się w 1 mm krwi obwodowej w granicach od 290.000 do 375.000, jest zatem mniejsza niż w stanach fizjologicz- nych ustroju (315.000-443.000). W łagodnej gruźlicy płuc przeważają krwinki płytkowe panchromatyczne piknotyczne nad apiknotycznymi. W rozpadowej gruźlicy płuc stwierdza się znaczną trombocytozę (450.000-767.000 w 1 mm) ze zwiększeniem odsetka krwinek panchro- matycznych, zwłaszcza apiknotycznych, i znacznym, czasami do zera, zmniejszeniem odsetka akrcchromatycznych i achromatycznych. W gru- źlicy pluc postępującej ze skłonnością do krwotoków płucnych liczba krwi- nek płytkowych w 1 mm krwi jest znacznie zmniejszona (72.000-158.000), przy czym odsetek panchromatycznych apiknotycznych wzrasta do 74-8970 (zamiast 43,6%), a akrochromatyczne i achromatyczne znikają z krwi. Ten obraz krwinek płytkowych utrzymuje się dopóty, dopóki są krwioplucia lub krwotoki plucne, ustępując miejsca prawidłowym sto- sunkom, gdy krwawienie już nie zagraża. [przypisy: , Kabiny Sanitarne, odzież bhp, Studnie głębinowe ]

Comments Off

« Previous Entries