Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘odzież dla dzieci’

W przypadkach tych neurastenia kilowa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W przypadkach tych neurastenia kiłowa przechodzi w stadium neurasthe- nicum porażenia postępującego. Jest zasadą naczelną psychoterapii, żeby nie lekceważyć nigdy skarg podmiotowych chorego. Zasada ta jest szczególnie godna podkreślenia w stosunku do chorych, którzy przebyli kiłę, o czym lekarz Jednak może nie wiedzieć. Zanim dojdzie do typowych objawów porażenia postępującego, chory w ciągu wielu miesięcy, a nawet lat, może nie zdradzać zadnych innych objawów prócz neurastenii. Nie potrzeba podkreślać ogromnej. odpowiedzialności lekarza, który przypadek taki otrzyma. Zwłaszcza kiedy zgła- sza się chory w średnim wieku, dotąd wolny od wszelkich objawów nerwo- wości, który nigdy poważnie nie chorował, należy myśl skierować ku możli- wości porażenia postępującego. Okaże się wówczas niejednokrotme, że pod objawami neurastenii kryją się już pierwsze objawy zespołu p1.ychoorganicz- nego, co znajdzie też potwierdzenie w wynikach badania płynu mózgowo- rdzeniowego, Obraz kliniczny. Zespół psychoorganiczny w mało której jednostce chorobowej bywa tak kompletny jak w porażeniu postępującym. Już od sa- mego początku cierpienia, a z biegiem czasu coraz wyraźniej zaznacza się zu- bożenie osobowości. Ilościowa zmiana osobowości na gorsze obejmuje całość życia psychicznego, doprowadzając je w końcu do poziomu poniżej zwierzęcia. Już w okresie początkowym można stwierdzić poważne upośledzenie zdolności zapamiętywania. Ż biegiem czasu doznaje uszczerbku także zdolność przecho- wywania i zdolność przypominania. Sprawność umysłowa zaczyna wykazy- wać coraz większe braki: uwaga staje się zbyt przerzutna i ulega łatwo zmę- czeniu, pojmowanie przebiega mozolnie i wymaga zbyt długiego czasu, obniża się spostrzegawczość, -tok myślenia staje się powolny, chorym sprawia trudność przemyślenie zagadnienia do końca, zwęża się zakres ich zainteresowań, two- rzenie sądów staje się utrudnione, chorzy są niezdolni objąć całość zagadnie- nia i poprzestają na szczegółach. Postępujące otępienie idzie równolegle z za- nikiem zdolności pamięciowych i z rozprzężeniem życia afektywnego. [podobne: , foteliki dla dzieci, ubranka dla niemowląt, odzież dla dzieci ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież dla dzieci’

W przypadkach tych neurastenia kilowa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PŁYN MOZG OWORDZENIOWY Płyn mózgowo-rdzeniowy w przypadkach nie leczonych wykazuje na- stępujące zmiany typowe. Odczyn Wassermanna jest dodatni niemal zawsze zarówno we krwi, jak i w płynie. W płynie wypada on dodatnio przy rozcieńczeniu do 0,2. Silnie dodatni bywa on w 93%, średnio dodatni w 4%, wątpliwy lub ujemny w 30%. W nierozcieńczonym płynie jest niemal zawsze dodatni. Odczyny te nie słabną mimo półgodzinnego podgrzewania płynu do 56°. Odczyny globulinowe są zawsze dodatnie. Ilość białka ulega z zasady- podwyższeniu. Wartości powyżej 20-30 mffo (0,02-0,03%) uważa się za patologiczne. Zwiększenie globulin przeważa ad zwiększeniem albu- min, stąd zwiększenie wskaźnika białkowego powyżej 1. Zwiększenie liczby skład- ników komórkowych, czyli pleocytozę, stwierdza się zawsze. Wartości powyżej 6-9,3 uważa się już za co najmniej podejrzane. Przeważnie liczba ta wynosi 20-70. War- tości wyższe nie są typowe, a powyżej 300 budzą podejrzenie kiły mózgu. Składniki komórkowe bywają różne, najczęściej są to jednojądrzaste leukocyty. Przy odczynie złotowym uważa się wynik za typowy dla porażenia postępującego (krzywa parali- tyczna), jeżeli 4-6 pierwszych probówek ulegnie zupełnemu odbarwieniu. W odczy- nie mastyksowym szczyt skłaczkowania uzyskuje się często dopiero w drugiej lub trzeciej probówce. Leczenie swoiste w okresie drugiego rzędu nie wywiera wyraź- niejazego wpływu na stan płynu mózgowo-rdzeniowego, natomiast nierzadko odczyn Wassermanna we krwi jest wówczas ujemny (8010). Odczyn słabo dodatni lub ujemny w płynie zdarza się wówczas przy słabszych stężeniach. Właściwie tylko odczyny kłaczkujące uważa się za swoiste. Inne odczyny bywają nieswoiste. Silnie dodatni odczyn Wassermanna we krwi jest dowodem przebytego zakażenia kiłowego. Od- czyn ten wypada pozytywnie w płonicy, zimnicy, tudzież w frambezji i innych spirochetozach. Dodatni odczyn Wassermanna w płynie dowodzi przerzucenia się sprawy na układ nerwowy ośrodkowy. Jeżeli jednak osobnik z dodatnim odczynem we krwi zapadnie na nieswoiste zapalenie opon mózgowych, to odczyn może wypaść w płynie dodatnio. Wielkie trudności sprawiają nam przypadki porażenia postępu- jącego z ujemnym odczynem Wassermanna nie tylko we krwi, ale i w płynie. Roz- poznanie opierać się musi wówczas na innych dowodach. Na ogół uważa się, że jeżeli w 3-5 lat po zakażeniu kiłowym płyn ulegnie oczyszczeniu, to wszelkie obawy co do porażenia postępującego w przyszłości są bezpodstawne. Jeżeli zmiany w pły- nie utrzymują się po upływie 3-5 lat, to wprawdzie nie ma pewności, ale jest uza- sadniona obawa, że osobnik zapadnie na porażenie postępujące lub inne schorze- nia swoiste .ośrodkowego układu nerwowego. Powinno się więc bezwzględnie wy- konać badanie płynu z początkiem czwartego roku po zakażeniu. Im później po- dejmiemy leczenie, tym trudniej jest wpłynąć na zmiany w płynie. [hasła pokrewne: , stomatolog Warszawa, rwa kulszowa, odzież dla dzieci ]

Comments Off

« Previous Entries