Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘odzież termoaktywna’

Objawy ogólne. Porazenie postepujace jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Objawy ogólne. Porażenie postępujące jest schorzeniem całego ustroju. Z zasady stwierdza się pośmiertnie mesaortitis luica. Proces często przechodzi na międzymózgowie, godząc w jądra podstawowe. Wichert opisał szczególne skojarzenie porażenia postępującego z parkinsonizmem. Upośledzenie czynności wegetatywnych widzi się niemal we wszystkich zaniedbanych leczniczo przypad- kach. W pierwszym okresie choroby stwierdza się przeważnie spadek wagi. Gdy otępienie dojdzie do szczytu, widzi się często przybieranie na wadze, cza- sem bardzo wydatne. W końcu jednak chory zaczyna chudnąć, czasem mimo obżarstwa, i dochodzi stopniowo do zupełnego charłactwa. Wyniszczenie cho- rego (marasmus) może się czasem rozpocząć już w okresie tycia. Jest to zabu- rzenie ogólnej przemiany materii, niezależne od dowozu pożywienia. Widzi się także zaburzenia naczynioruchowe i odżywcze, które odbijają się na skórze w postaci czyraków i odleżyn. Znamienne jest też obniżenie napięcia tkanko- wego, widoczne w zwiotczeniu rysów twarzy. Zmniejszenie odporności pro- wadzi do wielu powikłań ze strony układu krążeniowego, oddechowego i po- karmowego, które skracają życie chorego. Dzisiaj obrazy daleko posuniętego wyniszczenia widuje się bardzo rzadko dzięki nowoczesnym sposobom leczenia i ich upowszechnianiu. W związku z akcją “W” stwierdza się w ostatnich latach . wybitne zmniejszenie zachorowalności na porażenie postępujące w Polsce. Trafiają też do leczenia przypadki wczesne. Przypadki skrajnie zaniedbane spotyka się tylko wyjątkowo. [hasła pokrewne: , depilacja laserowa Łódź, odzież termoaktywna, Kabiny Sanitarne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież termoaktywna’

Objawy ogólne. Porazenie postepujace jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

POSTACIE KLINICZNE Postacie kliniczne porażenia postępującego są szczególnie urozmai- cone. Podany powyżej obraz kliniczny dotyczy podstawowej organicznej postaci otępiennej. Bostroem (za Bumkem) podal następujące zestawienie postaci kli- nicznych porażenia postępującego: Proste otępienie Otępienie z euforią Postać ekspansywna (“klasyczna” tzw. dawniej man•ia paro.lytica) Postać depresyjna (depressio paralytica) Inne postacie razem Postacie z zespołem schizofrenicznym (w tym 2 przypadki po leczeniu zimnicą i durem powrotnym) ZestsWienie powyższo wyrnaga pewnych wyjaśnień i zastrzeżeń. Dwie pierw- sze grupy, obejmujące razem 63%, składają się na postać otępienną (demen- tywną) porażenia postępującego. Jest to dementih paralytica dawnych autorów, przejawiająca się czystym niepowikłanym zespołem psycheorganicznym. Wed- ług obecnego stanu badań do tejże postaci otępieniowej, u której podstaw leży wyłącznie proces organiczny, zaliczyć należy i przeważającą większość przy- padków opisywanych dawniej pod nazwą postaci maniakalnej, czyli. klasycz- nej albo ekspansywnej. W rzeczywistości chodzi tutaj o organiczny zespół Kor- sakowa na podłożu porażennym, przy czym bujne konfabulacje, opisywane w piśmiennictwie psychiatrycznym jako urojenia wielkościowe, wobec nader wzmożonego samopoczucia mogą sprawiać wrażenie stanu maniakalnego. Istot- nym, lecz .nie zawsze docenianym momentem różnicowania jest zachowanie się napędu psychoruchowego, który w stanie maniakalnym jest wzmożony, i to pierwotnie, a w euforii wcale nie, lub tylko pozornie albo wtórnie. W •przyto- czónym powyżej zestawieniu należy więc odsetek. czystych postaci dementyw- nych podnieść niemal o 10,9% przypadających na postać ekspansywną. Postać dementywna, a więc o podłożu czysto organicznym, nie powikłanym żadnym zespołem psychotycznym czynnościowym, obejmowałaby więc w sumie 73%, a więc blisko 3/4 wszystkich przypadków porażenia postępującego. Reszta przypada na inne postacie kliniczne, którą to nazwą oznaczamy przypadki z nawarstwionymi zespołami psychotycznymi rozmaitych odmian. Zależnie od tego jaki zespół psychotyczny powikła epigenetycznie podstawowy, demen- tywny obraz kliniczny, mówimy o postaciach: maniakalnej, depresyjnej, schi- zofrenoidalnej, majaczeniowej itd. . [przypisy: , odzież termoaktywna, przydomowe oczyszczalnie, olejek kokosowy ]

Comments Off