Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

Walka z gruzlica jako kleska

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Walka z gruźlicą jako klęską społeczną WALKA Z GRUŹLICĄ PŁUC Wielkie spustoszenia, które czyni gruźlica płuc, zwłaszcza wśród nie- mowląt i we wczesnym dzieciństwie oraz w okresie dojrzewania płcio- wego, bardzo przewlekły przebieg choroby pozbawiający chorego na długo zdolności do pracy, wynikające stąd ciężary dla jego rodziny, spo- łeczeństwa i Państwa, wreszcie wpływ dysgeniczny zakażenia gruźli- czego polegający na tym, że potomstwo rodziców chorych na grużlicę bywa bardzo często fizycznie słabsze, mniej oporne na działanie czynni- ków szkodliwych i mniej sprawne – wszystko to nadaje gruźlicy cha- rakter prawdziwej klęski społecznej. Gdy świadomość tego przeniknęła do społeczeństw i państw, wypowiedziano gruźlicy walkę. Krytyczne rozważenie uzyskanych wyników doprowadziło do pewnego ujednostaj- nienia nowoczesnych poglądów na metody i środki, stosowane w walce z gruźlicą jako klęską społeczną.
ZASADY I ŚRODKI STOSOWANE W WALCE Z GRUŹLICĄ JAKO KLĘSKĄ SPOŁECZNĄ Naczelne miejsce wśród metod zwalczania gruźlicy zajmuje bez- spornie ustawodawstwo zdrowotne. Bardzo duże wyniki uzyskuje się bezpośrednią walką z gruźlicą i gruntowną poprawą sto- sunków zdrowotnych. Zwłaszcza wielką rolę odgrywają ustawy, dzięki którym znikają domy mieszkalne urągające wymaganiom higieny, wil- gotne, ciasne, bez dostępu słońca, z mieszkaniami w suterenach, bez na- leżytej wentylacji, i ustawy dotyczące szkół i warsztatów pracy (fabryk, domów zarobkowych itp). Ustawodawcza ochrona pra.cy, podniesienie zarobków klasy robotniczej, poprawa warunków jej życia, walka z alko- holizmem – wszystko to wybitnie przyczynia się do obniżeni-a umieral- ności na gruźlicę. [hasła pokrewne: , pierścionek zaręczynowy, protetyka, odżywki do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

Walka z gruzlica jako kleska

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

CHOROBY PSYCHICZNE NA TLE KIŁY PORAŻENIE POSTĘPUJĄCE (PARALYSIS PROGRESSIVA SEU DEMENTIA PARALYTICA) Określenie. Jest to przewlekłe kiłowe zapalenie mózgu, wyrazające się klinicznie typowym zespołem psychoorganicznym, objawami neurologicznymi i zmianami w płynie mózgowo-rdzeniowym, prowadzące w przypadkach nie leczonych do postępującego narastania objawów i do śmierci w ciągu 2-6 lat. Lud nazywa tę chorobę “rozmiękczeniem mózgu”. Do pojęcia porażenia postę- pującego należy więc: 1. Postępujący przebieg choroby. Występujące remisje są wynikiem lecze- nia, a zdarzające się samorzutne remisje są następstwem zadziałania przypad- kowych czynników lecznicznych, np. spraw gorączkowych. 2. Porażenie dotyczy zarówno somatyczno-neurologicznych, jak i psychicz- nych czynności. Ściśle biorąc, do porażenia dochodzi dopiero w ostatnim okre- sie choroby” w ciągu długiego czasu chodzi tylko o niedowłady. Toteż w piśmien- nictwie francuskim 1. anglosaskim zamiast generaŹ paraŹysis mówi się obecnie qenerai paresis. Porażenie postępujące jest najczęściej chorobą wieku średniego. Zazwyczaj ujawnia się między 35 a 50 r. ż. Istnieje jednak również paralysis progessiva juvenilis; a nawet infantilis oraz senilis, ta ostatnia w wieku starczym, powy” żej 60-70 roku. Porażenie postępujące prowadzi do różnorakich obrazów kli- nicznych, które mogą przypominać neurastenię i inne nerwice, padaczkę i inne nieswoiste choroby układu nerwowego ośrodkowego, ale także psychozę ma- niakalno-depresyjną i schizofrenię, w tych ostatnich przypadkach chodzi o do- łączenie się czynnościowych psychoz odpowiedniego kręgu. [podobne: , olej do włosów, odżywki do rzęs, ubranka dla niemowląt ]

Comments Off

« Previous Entries