Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

CHOROBY PSYCHICZNE NA TLE KILY

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

CHOROBY PSYCHICZNE NA TLE KIŁY PORAŻENIE POSTĘPUJĄCE (PARALYSIS PROGRESSIVA SEU DEMENTIA PARALYTICA) Określenie. Jest to przewlekłe kiłowe zapalenie mózgu, wyrazające się klinicznie typowym zespołem psychoorganicznym, objawami neurologicznymi i zmianami w płynie mózgowo-rdzeniowym, prowadzące w przypadkach nie leczonych do postępującego narastania objawów i do śmierci w ciągu 2-6 lat. Lud nazywa tę chorobę “rozmiękczeniem mózgu”. Do pojęcia porażenia postę- pującego należy więc: 1. Postępujący przebieg choroby. Występujące remisje są wynikiem lecze- nia, a zdarzające się samorzutne remisje są następstwem zadziałania przypad- kowych czynników lecznicznych, np. spraw gorączkowych. 2. Porażenie dotyczy zarówno somatyczno-neurologicznych, jak i psychicz- nych czynności. Ściśle biorąc, do porażenia dochodzi dopiero w ostatnim okre- sie choroby” w ciągu długiego czasu chodzi tylko o niedowłady. Toteż w piśmien- nictwie francuskim 1. anglosaskim zamiast generaŹ paraŹysis mówi się obecnie qenerai paresis. Porażenie postępujące jest najczęściej chorobą wieku średniego. Zazwyczaj ujawnia się między 35 a 50 r. ż. Istnieje jednak również paralysis progessiva juvenilis; a nawet infantilis oraz senilis, ta ostatnia w wieku starczym, powy” żej 60-70 roku. Porażenie postępujące prowadzi do różnorakich obrazów kli- nicznych, które mogą przypominać neurastenię i inne nerwice, padaczkę i inne nieswoiste choroby układu nerwowego ośrodkowego, ale także psychozę ma- niakalno-depresyjną i schizofrenię, w tych ostatnich przypadkach chodzi o do- łączenie się czynnościowych psychoz odpowiedniego kręgu. [podobne: , olej do włosów, odżywki do rzęs, ubranka dla niemowląt ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

CHOROBY PSYCHICZNE NA TLE KILY

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Plwocina jest częstym objawem gruźlicy płuc, a IW suchotach płuc prawie stałym. W początkowym okresie gruźlicy płuc jej nie ma. Gdy ognisko gruźlicze przebije się do oskrzela, wtedy chorzy zaczynają wy- krztuszać plwocinę, na początku śluzową, ciągnącą się. Z czasem plwo- cina staje się śluzowo-ropna lub ropno-śluzowa i wtedy jest żółtawa, szarawozielonawa. Gdy nastąpi już rozpad tkanki płucnej, wtedy plwo- cina staje się ropiasta i wydziela się obficie. Plwocina taka może być krążkowata albo też przedstawia się w postaci plwociny “dążącej do dna” lub kulistej. W plwocinie bywa domieszka krwi oraz stwierdza się ciałka ryżowe. Ilość plwociny, początkowo niewielka, stopniowo zwiększa się i z cza- sem może dochodzić nawet do % litra na dobę. Dzieci i kobiety często wcale nie wykrztuszają plwociny, gdyż bezwiednie ją polykają. Chorzy w ogóle czasami odpluwają bardzo mało plwociny albo nawet nic nie wykrztuszają, pomimo dużych jam gruźliczych w płucach. Prątki gruźlicy w plwocinie. Plwocina chorych na gru- źlicę płuc może zawierać stale bardzo wiele prątków gruźlicy, ale tak bywa nie zawsze. W niektórych postaciach gruźlicy płuc prątków w plwo- cinie nie ma ,albo jest bardzo mało, i to nieraz tylko przelotnie w okre- sie zaostrzenia choroby lub okresowo. W innych znowu przypadkach licz- ba prątków w plwocinie ulega wielkim wahaniom. Gruźlicę płuc, w kto- rej nie wykrywa się w plwocinie prątków, pomimo bardzo dokładnego badania licznych preparatów, nazywamy “gruźlicą zamkniętą”, w prze- ciwieństwie do “gruźlicy otwartej”, cechującej się obecnością prątków w plwocinie. Dodatni wynik badania plwociny co do prątków Kocha ma w rozpo- znawaniu gruźlicy płuc ogromne znaczenie. Wynik ten przechyla rozpo- znanie na stronę gruźlicy w przypadkach wyraźnych nacieków lub jam c w płucach, gdy chodzi o rozstrzygnięcie, czy są one skutkiem gruźlicy, kiły, raka lub innych spraw toczących się w -płucach. To samo dotyczy przypadków z niewyraźnymi zmianami w plucach. Natomiast ujemny wynik nawet wielokrotnego badania plwociny co do prątków Kocha nie wyłącza gruźlicy płuc. Taki wynik stwierdza się nieraz w gruźlicy pluc włóknistej rozlanej i włók- nistej zagęszczającej ograniczonej. [więcej w: , odżywki do rzęs, zagęszczanie rzęs, przydomowe oczyszczalnie ]

Comments Off

« Previous Entries