Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘olej do włosów’

CHOROBY PSYCHICZNE NA TLE KILY

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

CHOROBY PSYCHICZNE NA TLE KIŁY PORAŻENIE POSTĘPUJĄCE (PARALYSIS PROGRESSIVA SEU DEMENTIA PARALYTICA) Określenie. Jest to przewlekłe kiłowe zapalenie mózgu, wyrazające się klinicznie typowym zespołem psychoorganicznym, objawami neurologicznymi i zmianami w płynie mózgowo-rdzeniowym, prowadzące w przypadkach nie leczonych do postępującego narastania objawów i do śmierci w ciągu 2-6 lat. Lud nazywa tę chorobę “rozmiękczeniem mózgu”. Do pojęcia porażenia postę- pującego należy więc: 1. Postępujący przebieg choroby. Występujące remisje są wynikiem lecze- nia, a zdarzające się samorzutne remisje są następstwem zadziałania przypad- kowych czynników lecznicznych, np. spraw gorączkowych. 2. Porażenie dotyczy zarówno somatyczno-neurologicznych, jak i psychicz- nych czynności. Ściśle biorąc, do porażenia dochodzi dopiero w ostatnim okre- sie choroby” w ciągu długiego czasu chodzi tylko o niedowłady. Toteż w piśmien- nictwie francuskim 1. anglosaskim zamiast generaŹ paraŹysis mówi się obecnie qenerai paresis. Porażenie postępujące jest najczęściej chorobą wieku średniego. Zazwyczaj ujawnia się między 35 a 50 r. ż. Istnieje jednak również paralysis progessiva juvenilis; a nawet infantilis oraz senilis, ta ostatnia w wieku starczym, powy” żej 60-70 roku. Porażenie postępujące prowadzi do różnorakich obrazów kli- nicznych, które mogą przypominać neurastenię i inne nerwice, padaczkę i inne nieswoiste choroby układu nerwowego ośrodkowego, ale także psychozę ma- niakalno-depresyjną i schizofrenię, w tych ostatnich przypadkach chodzi o do- łączenie się czynnościowych psychoz odpowiedniego kręgu. [podobne: , olej do włosów, odżywki do rzęs, ubranka dla niemowląt ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej do włosów’

CHOROBY PSYCHICZNE NA TLE KILY

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Skóra człowieka, który nigdy nie stykał się z zarazkiem gruźlicy, oddziałuje w próbie Pirqueta szybko powstającym, nieswoistym odczy- nem w postaci krótko trwającego zaczerwienienia pochodzenia urazo- wego, jak to widzimy po zwykłym zadraśnięciu skóry. Nieraz prócz tego w ciągu pierwszej doby po ustąpieniu tego odczynu spostrzega się w miejscu nakropionym tuberkuliną zaczerwienienie, które osiąga naj- większe nasilenie po dobie i ustępuje całkowicie po dwóch dniach. Jest to odczyn nieswoisty, zależny prawdopodobnie od podrażnienia składni- kami węglowodanowymi prątków lub tuberkuliną. Odczyn tuberkulinowy w łaś c i w y polega na pojawieniu się nie tylko zaczerwienienia, ale także różowoczerwonego nacieku przechodzącego w grudkę. Jest to skórny odczyn turbekulinowy dodatni. Aby nic wziąć zań opisanego zaczerwienienia, należy odczyn badać po upływie 48 go- dzin od wykonania próby i zwracać uwagę na naciek, przy czym za dodatni odczyn uważa się naciek o wymiarach nie mniejszych niż 5X5 mm. Niekiedy odczyn dodatni pojawia się nieco później. Jeżeli od- czyn tuberkulinowy jest słaby, to zaczerwienienie skóry może być nieroz- legle i nieznaczne. W takich przypadkach naciek można stwierdzić cza- sami tylko dotykiem. Za dodatnim odczynem tuberkulinowym prze- mawia także zabarwienie skóry w miejscu naciętym, pozostające niekiedy czas dłuższy. Jeżeli wynik badania odczynu skórnego jest wątpliwy, wtedy należy go powtórzyć albo wykonać dodatkowo odczyn śródskórny Mantoux. Stopień odczynu zależy nie tylko od zakażenie gruźliczego, ale także od wrażliwości układu wegetatywnego, miejscowych właściwości skóry i innych indywidualnych cech badanej osoby. U tej samej osoby natężenie odczynu może być różne w rozmaitych miejscach, zależnie od niejednakowej zdolności oddziaływania układu wegetatywnego. Interesujące jest zjawisko ponownego rozkwitu odczynu skórnego po tygodniu, a czasami po kilku tygodniach pod wpływem następowego pod- skórnego wprowadzenia tuberkuliny albo też nowego odczynu skórnego, wykonanego w pobliżu poprzedniego. Nawrót odczynu następuje już po paru godzinach jeszcze przed pojawieniem się odczynu w miejscu dru- giego szczepienia tuberkuliny. Jeżeli nowy odczyn wykonać w miejscu poprzednim, to odczyn, zwany homeotopowym, powstaje także wcześniej niż zwykle, mianowicie już w drugiej godzinie i osiąga swój szczyt po dobie, nadto jest wybitniejszy niż odczyn tuberkulinowy kon- trolny, wykonany w innym miejscu skóry. [przypisy: , Bielizna nocna damska, olej do włosów, domowe sposoby na trądzik ]

Comments Off

« Previous Entries