Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘olej do włosów’

Od wielu warunków zalezy, czy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Od wielu warunków zależy, czy reakcja ta utrzyma się w granicach normy, czy też stanie się zaczątkiem choroby. Przede wszystkim zależy to od wrodzo- nej żywotności ustroju żywego. Pawłow podzielił psy doświadczalne ha cztery grupy, zależnie od stopnia żywotności i odporności ich układu nerwowego. N er- wice doświadczalne tym łatwiej występowały, im słabszy był układ nerwowy psa. Tak samo rzecz się ma u człowieka. Są ludzie, którzy znieść potrafią bez szkody dla układu nerwowego ciężkie nawet ciosy, są inni, których załamują stosunkowo niewielkie przeciwności losu. Drugim warunkiem jest natężenie działających podniet reaktywnych. Trzecim warunkiem jest sprzężenie tych podniet z innymi czynnikami etiologicznymi. Przeważnie czynniki rgaktywne dołączają się do innych spraw chorobowych już istniejących w ustroju, które przygotowały już podłoże osłabiając układ nerwowy ośrodkowy. Może jednak być i odwrotnie. Silne czynniki reaktywne, zwłaszcza jeżeli działają w ciągu dłuższego czasu, zdolne są do tego stopnia osłabić odporność ośrodkowego układu nerwowego, że stanie się on podatny na działanie innych czynników chorobo- twórczych. W każdym przypadku trzeba myśleć o wszystkich tych możliwoś- ciach. Trzeci warunek, tj. sprzężenie ż innymi czynnikami chorobotwórczymi, nie jest jednak nieodzowny. W opisanych wyżej nerwicach doświadczalnych, widzieliśmy, że zdrowego psa można było doprowadzić do ciężkiego stanu ner- wicowego tylko działaniem podniet warunkowych odpowiednio do tego celu przystosowanych. Podniety te wraz z całą sytuacją życiową wytworzoną przez wielokrotnie powtarzane doświadczenia są czynnikami reaktywnymi, choro- botwórczymi, i to środowiskowego pochodzenia. [podobne: , olej do włosów, zagęszczanie rzęs, implanty zębów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej do włosów’

Od wielu warunków zalezy, czy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Znajdujemy tu zarazem pierwowzór tego samego zagadnienia, przeniesio- nego do kliniki ludzkiej. Analogia może być daleko posunięta. W opisie nerwic doświadczalnych widzieliśmy między innymi uczynnianie się dawnych urazów psychicznych w ich przebiegu. I to zjawisko odgrywa rolę w klinice ludzkiej. W tym przypadku czynniki reaktywne trzeba brać w ich dziejowym rozwoju. Warunki życia człowieka nasuwają oczywiście nieskończenie więcej urazów i podniet warunkowych niż ograniczone środowisko zwierzęcia doświadczal- nego. Nie da się wszystkich tych możliwości wyliczyć i przewidzieć. Można co najwyżej pokusić się o zestawienie kilku naj częstszych i najbar-dziej ogólnie ujętych grup czynników reaktywnych, które samodzielnie lub wespół z innymi czynnikami chorobotwórczymi zdolne są wpłynąć upośledzająco na czynności układu nerwowego ośrodkowego, a nawet w pewnych warunkach wywołać, przynajmniej pośrednio, organiczne zaburzenia. 1. Przeżycia wstrząsające. Głos ogółu przecenia z zasady rolę ura- zów psychicznych tego rodzaju. Zbierając wywiady od członków rodzin na- szych chorych wielokrotnie spotykamy ,się z przypisywaniem choroby psychicz- nej, napadów padaczkowych, stanów nerwicowych itd. wstrząsom psychicznym. Nawet w przypadkach, w których niewątpliwie chodzi o inną etiologię niż psychogenna, lud stara się widzieć następstwo jakiegoś urazu psychicznego, gdyż przyczyny tego rodzaju łatwiej mu trafiają do wyobraźni, Rozpowszech- nione to zdanie jest przesadne, choć nie pozbawione słuszności. Przeżycia wstrzą- sające, np. wojna, katastrofy itd., nie są zdolne jako czynnik samodzielny wywołać psychozy, a nawet nie brakło spostrzeżeń, wskazujących w pewnych przypadkach na korzystny wpływ przeżyć wstrząsających zarówno na prze- bieg psychoz, jak i psychonerwic. Jednakże w sprzężeniu z innymi czynni- kami, przede• wszystkim z wrodzoną dyspozycją oraz w odpowiedniej atmo- sferze środowiskowej zdolne są one odegrać rolę czynnika reaktywnego. Przy omawianiu histeroidii zwracaliśmy uwagę na szczególną jej cechę charakterolo- giczną: osobnicy ci w okresie przeżyć wstrząsających potrafią wydobyć z siebie dużo energii, wytrwałości, samozaparcia i odwagi. Kiedy miną złe czasy, ci sami ludzie ulegają objawom psychonerwicowym. Przeżyte wstrząsy nie giną więc bez śladu. Są one jak uraz psychiczny u psa doświadczalnego, uczynnia- jący się po wielu nawet latach w sprzyjających temu warunkach. Warunki te są z kolei czynnikiem reaktywnym, który wespół z danym przeżyciem składa się na powstanie skrzywionego odruchu warunkowego, jakim jest psycho- nerwica. [podobne: , gabinety stomatologiczne, olej do włosów, olejek arganowy ]

Comments Off

« Previous Entries