Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘olejek arganowy’

Znajdujemy tu zarazem pierwowzór tego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Znajdujemy tu zarazem pierwowzór tego samego zagadnienia, przeniesio- nego do kliniki ludzkiej. Analogia może być daleko posunięta. W opisie nerwic doświadczalnych widzieliśmy między innymi uczynnianie się dawnych urazów psychicznych w ich przebiegu. I to zjawisko odgrywa rolę w klinice ludzkiej. W tym przypadku czynniki reaktywne trzeba brać w ich dziejowym rozwoju. Warunki życia człowieka nasuwają oczywiście nieskończenie więcej urazów i podniet warunkowych niż ograniczone środowisko zwierzęcia doświadczal- nego. Nie da się wszystkich tych możliwości wyliczyć i przewidzieć. Można co najwyżej pokusić się o zestawienie kilku naj częstszych i najbar-dziej ogólnie ujętych grup czynników reaktywnych, które samodzielnie lub wespół z innymi czynnikami chorobotwórczymi zdolne są wpłynąć upośledzająco na czynności układu nerwowego ośrodkowego, a nawet w pewnych warunkach wywołać, przynajmniej pośrednio, organiczne zaburzenia. 1. Przeżycia wstrząsające. Głos ogółu przecenia z zasady rolę ura- zów psychicznych tego rodzaju. Zbierając wywiady od członków rodzin na- szych chorych wielokrotnie spotykamy ,się z przypisywaniem choroby psychicz- nej, napadów padaczkowych, stanów nerwicowych itd. wstrząsom psychicznym. Nawet w przypadkach, w których niewątpliwie chodzi o inną etiologię niż psychogenna, lud stara się widzieć następstwo jakiegoś urazu psychicznego, gdyż przyczyny tego rodzaju łatwiej mu trafiają do wyobraźni, Rozpowszech- nione to zdanie jest przesadne, choć nie pozbawione słuszności. Przeżycia wstrzą- sające, np. wojna, katastrofy itd., nie są zdolne jako czynnik samodzielny wywołać psychozy, a nawet nie brakło spostrzeżeń, wskazujących w pewnych przypadkach na korzystny wpływ przeżyć wstrząsających zarówno na prze- bieg psychoz, jak i psychonerwic. Jednakże w sprzężeniu z innymi czynni- kami, przede• wszystkim z wrodzoną dyspozycją oraz w odpowiedniej atmo- sferze środowiskowej zdolne są one odegrać rolę czynnika reaktywnego. Przy omawianiu histeroidii zwracaliśmy uwagę na szczególną jej cechę charakterolo- giczną: osobnicy ci w okresie przeżyć wstrząsających potrafią wydobyć z siebie dużo energii, wytrwałości, samozaparcia i odwagi. Kiedy miną złe czasy, ci sami ludzie ulegają objawom psychonerwicowym. Przeżyte wstrząsy nie giną więc bez śladu. Są one jak uraz psychiczny u psa doświadczalnego, uczynnia- jący się po wielu nawet latach w sprzyjających temu warunkach. Warunki te są z kolei czynnikiem reaktywnym, który wespół z danym przeżyciem składa się na powstanie skrzywionego odruchu warunkowego, jakim jest psycho- nerwica. [podobne: , gabinety stomatologiczne, olej do włosów, olejek arganowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek arganowy’

Znajdujemy tu zarazem pierwowzór tego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zespół Korsakowa porażenny był dawniej postacią częstą, dziś występuje rzadko. Pozostaje to w związku nie tyle ze zmniejszeniem się zjad- liwości krętków bladych, spowodowanym nowoczesnymi metodami leczniczymi, a więc stosowaniem arsenu, bizmutu, związków rtęciowych, ostatnio penicy- liny, ile raczej z postępem diagnostyki. Mianowicie wczesne rozpoznanie po- rażenia postępującego pozwala na rozpoczęcie leczenia w większości przypad- ków w tak wczesnym okresie, że nie zdąży się wytworzyć zespół Korsakowa. Objawy organiczne są tu z zasady wybitnie podkreślone. Z wywiadu dowia- dujemy się, że stan chorego narastał stopniowo. Chodzi tu o przypadki za- niedbane. Zaniedbanie. to wytłumaczyć można faktem, że nie ma tu wzmożo- nego napędu psychoruchowego, rzucającego się w oczy otoczeniu. Afekt cho- rego jest tępy, lecz chory sprowokowany przejawia euforię znacznego stopnia i da się bardzo łatwo pobudzić do fantastycznych, bezkrytycznych, absurdal- nych konfabulacji, w których dawniej widziano wyłącznie urojenia. Te uro- jenia-konfabulacje mają z zasady charakter wielkościowy i podlegają w wy- sokim stopniu sugestii otoczenia. Nie towarzyszy im więc zbyt. mocne przeko- nanie chorego o prawdziwości wypowiadanych sądów. Jeżeli chory twierdzi, że jest generałem, można go łatwo naprowadzić na to, że jest prezydentem państwa, cesarzem świata, panem wszechświata, bogiem, nadbogiem. Prze- chwałki często osnute są na motywach erotycznych, jednakże w ślad za tym bynajmniej nie idzie potencja, gdyż w porażeniu nostepującym czasem już bar- dzo wcześnie, a później niemal zawsze dochodzi do niemocy płciowej. W miarę jak pastepuje otępienie, wypowiedzi chorego stają się coraz bardziej bezładne i w treści swej ubogie. W końcu chory czesto perseweruje urojenia w rodzaju: tysiąc wagonów złota, milion kobiet jednej nocy, cały świat u moich stóp, jestem nadbogiem. Przy odpornej stabilności uczuciowej bardzo łatwo wywo- łać płaczliwy nastrój, w, którym chory wypowiada niedorzeczne urojenia ma- łościowe, posunięte niekiedy aż do nihilizmu. Odróżnienie tych przypadków od melancholii porażennej, powstałej przez nawarstwienie się zespołu depre- syjnezo, może nastreczać trudności. Pod. względem prognostycznym różnica ta posiada ozromna doniosłość, gdyż urojenia-konfabulacje organiczne są rokow- nicżo niepomyślne, podczas gdy zespoły nawarstwione bardzo łatwo ustepują i mimo swej ciężkości klinicznej wcale nie świadczą o ciężkości spustoszeń or- ganicznych wywołanych przez proces swoisty. [przypisy: , olejek arganowy, psycholog Kraków, olejek makadamia ]

Comments Off

« Previous Entries