Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘olejek do włosów’

WPLYWY SRODOWISKOWE JAKO CZYNNIK CHOROBOTWORCZY

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

WPŁYWY ŚRODOWISKOWE JAKO CZYNNIK CHOROBOTWORCZY Ustrój żywy jest nierozłączną częścią środowiska. Jest on wprawdzie jed- nostką, całością, mikrokosmosem, jednakże pozostaje w ustawicznych stosunkach wymiany materii z całością nadrzędną, jaką jest kosmos. Ustrój żywy nie jest maszyną samoczynnie przerabiającą paliwo, lecz jest częścią bytu. Zewnętrżne wpływy pomyślne lub szkodliwe odbijają się bez ustanku na jego czynnościach i na odwrót, ustrój żywy wywiera wpływ kształtujący na otaczające go śro- dowisko. Swiadomość człowieka w szczególny i nieporównany sposób bierze czynny udział w kształtowaniu środowiska. W warunkach prawidłowych za- chodzi równowaga między wpływami środowiskowymi i czynnościami ustroju żywego. Czlowiek poddany jest w stanie zdrowia nie tylko pomyślnym, ale i szkodliwym wpływom środowiskowym, potrafi jednak ujemne skutki tych złych wpływów wyrównać i nawet obrócić na swoją korzyść. Posiada on mnó- stwo urządzeń, które mu ułatwiają zwycięstwo w tej nieustającej walce. Dzięki świadomości człowiek umie ujarzmić siły przyrody i podporządkować je swoim celom. Wrogie żywioły przyrody stają się dZięki temu narzędziem w walce o byt. Dzięki świadomości możliwe jest zrzeszenie się jednostek dla osiągnię- cia wspólnych . celów. Pojawienie się pracy dało człowiekowi sposobność do wyrobienia w sobie świadomości społecznej, która jest warunkiem prowadze- nia gromadnych wysiłków zmierzających do opanowania przyrody. Świado- mość społeczna, która jest jednym z naj potężniejszych wykwitów uczuciowości wyższej, włącza pojedynczego osobnika do wspólnej walki ze szkodliwościami środowiska. W psychiatrii klinicznej widzimy człowieka o zachwianej równo- wadze psychicznej, który wskutek choroby wypadł ze wspólnoty środowiskowej. Przyczyna tego stanu rzeczy często leży w nim samym. Ale byłoby błędem, gdybyśmy poprzestali na stwierdzeniu przyczyn tkwiących w chorym osob- niku.. Każda przyczyna ma bowiem. z kolei swoją przyczynę. W przyrodzie mamy do czynienia z łańcuchami związków przyczynowych. Łańcuchy te z kolei tworzą sploty. Czynniki wewnątrzustrojowe (endogenne) i zewnątrzustrojowe (egzogenne) przeplatają się z sobą. Podział ten od dawna zatracił już ostrość swej granicy i zachował tylko znaczenie orientacyjne. S [podobne: , olejek do włosów, bielizna nocna, Zdrowa żywność ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek do włosów’

WPLYWY SRODOWISKOWE JAKO CZYNNIK CHOROBOTWORCZY

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badanie radiologiczne klatki piersiowej. Badanie radiologiczne klatki piersiowej odgrywa w rozpoznaniu gru- źlicy płuc pierwszorzędną rolę. Bez niego nie można badania płuc uznać za dostateczne, a to dlatego, że niektóre zmiany gruźlicze nie dają się wykryć podstawowymi metodami. Zwła- szcza dotyczy to ogniska pierwotnego, nacieku wczesnego, nieraz jamy powstającej Z jego rozpadu. Samo prześwietlenie klatki: piersiowej również jest niedostateczne i musi być uzupełnione zdjęciem rentge- nowskim. Obrazy radiologiczne w poszczególnych chorobach podam w części szczegółowej. Obecnie szeroko stosuje się dla badań masowych ludności zdjęcia radiologiczne małoobrazkowe formatu 35 lub 70 mm. Umożliwiają one szybką orientację, czy badana osoba nie ma zmian po- dejrzanych o gruźlicę. Zadaniem metody nie jest zatem rozpoznawanie rodzaju zmian chorobowych w narządzie odde- chowym, lecz jedynie wyodrębnienie osób podejrzanych o gruźlicę od osób zdrowych. Osoby uznane za, podejrzane muszą być następnie poddawane zwykłemu badaniu radiologicznemu.
OGÓLNE PODSTAWY ROZPOZNAWANIA GRUŹLICY PŁUC Gruźlica płuc może przebiegać przez dłuższy czas skrycie, tak iż chory uważa siebie za zupełnie zdrowego. We Włoszech np. obliczono” że w r. 1935 było około 150.000 osób fizycznie silnych, które nie wiedziały o tym, że są chore na gruźlicę płuc. Zmiany gruźlicze w płucach nawet w postaci jam mogą nie wywoływać nieprawidłowych objawów opuko- wych ani osłuchowych. Toteż rozpoznanie gruźl.icy płuc, zwłaszcza w bardzo wczesnym okresie, należy do trudnych zadań i wymaga wszech- stronnego zbadania chorego. [patrz też: , olejek do włosów, badania psychologiczne, fizjoterapia ]

Comments Off

« Previous Entries