Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

POSTACIE KLINICZNE Postacie kliniczne porazenia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

POSTACIE KLINICZNE Postacie kliniczne porażenia postępującego są szczególnie urozmai- cone. Podany powyżej obraz kliniczny dotyczy podstawowej organicznej postaci otępiennej. Bostroem (za Bumkem) podal następujące zestawienie postaci kli- nicznych porażenia postępującego: Proste otępienie Otępienie z euforią Postać ekspansywna (“klasyczna” tzw. dawniej man•ia paro.lytica) Postać depresyjna (depressio paralytica) Inne postacie razem Postacie z zespołem schizofrenicznym (w tym 2 przypadki po leczeniu zimnicą i durem powrotnym) ZestsWienie powyższo wyrnaga pewnych wyjaśnień i zastrzeżeń. Dwie pierw- sze grupy, obejmujące razem 63%, składają się na postać otępienną (demen- tywną) porażenia postępującego. Jest to dementih paralytica dawnych autorów, przejawiająca się czystym niepowikłanym zespołem psycheorganicznym. Wed- ług obecnego stanu badań do tejże postaci otępieniowej, u której podstaw leży wyłącznie proces organiczny, zaliczyć należy i przeważającą większość przy- padków opisywanych dawniej pod nazwą postaci maniakalnej, czyli. klasycz- nej albo ekspansywnej. W rzeczywistości chodzi tutaj o organiczny zespół Kor- sakowa na podłożu porażennym, przy czym bujne konfabulacje, opisywane w piśmiennictwie psychiatrycznym jako urojenia wielkościowe, wobec nader wzmożonego samopoczucia mogą sprawiać wrażenie stanu maniakalnego. Istot- nym, lecz .nie zawsze docenianym momentem różnicowania jest zachowanie się napędu psychoruchowego, który w stanie maniakalnym jest wzmożony, i to pierwotnie, a w euforii wcale nie, lub tylko pozornie albo wtórnie. W •przyto- czónym powyżej zestawieniu należy więc odsetek. czystych postaci dementyw- nych podnieść niemal o 10,9% przypadających na postać ekspansywną. Postać dementywna, a więc o podłożu czysto organicznym, nie powikłanym żadnym zespołem psychotycznym czynnościowym, obejmowałaby więc w sumie 73%, a więc blisko 3/4 wszystkich przypadków porażenia postępującego. Reszta przypada na inne postacie kliniczne, którą to nazwą oznaczamy przypadki z nawarstwionymi zespołami psychotycznymi rozmaitych odmian. Zależnie od tego jaki zespół psychotyczny powikła epigenetycznie podstawowy, demen- tywny obraz kliniczny, mówimy o postaciach: maniakalnej, depresyjnej, schi- zofrenoidalnej, majaczeniowej itd. . [przypisy: , odzież termoaktywna, przydomowe oczyszczalnie, olejek kokosowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

POSTACIE KLINICZNE Postacie kliniczne porazenia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Prawidłowo zorganizowana opieka nad ciężarną przyczynia się do wydania przez nią na świat noworodka oporniejszego na wszystkie wpływy zewnętrzne. Stwierdzenie, że kobieta ciężarna jest chora na gruźlicę, powinno pociągnąć za sobą nie tylko jej leczenie i racjonalną opiekę nad nią, ale także niezwłoczne usunięcie niemowlęcia po przyjściu na świat od obcowania z matką. Zapobiegnie to codziennemu zakażaniu przez nią niemowlęcia. Niemowlę musi być oddane w otoczenie zupełnie zdrowe i uodpornione za pomocą szczepienia metodą Calmettea. Noworodek musi być oddzielony także od ojca, jeżeli jest on chory na gruźlicę. Bardzo pożądane, by dziecko nie stykało się z chorymi na gruźlicę rodzicami, zwłaszcza z chorą matką, przynajmniej przez 2-3 lata, a także. i w późniejszym okresie, szczególnie w okresie dojrzewania płciowego, nie było narażone na częste i masowe zakażenia prątkami gruźlicy. Trzeba zwracać szczególną uwagę i na inne osoby znajdujące się w bliskim otoczeniu dziecka, przede wszystkim na po- łożną, na karmicielkę, a nadto na dziadka, babkę, stare ,piastunki itd., które zazwyczaj, jeżeli palą, nie wzbudzają podejrzenia co do gruźlicy, nawet gdy kaszlą. Jeszcze niebezpieczniejsi są chorzy na gru- źlicę pijacy, a to dlatego, że zwykle nie poddają się żadnej karności mo- ralnej i wskutek tego rozsiewają gruźlicę wśród otoczenia nie oszczę- dzając niemowląt, dzieci, młodzieży ani osób starszych. Dla ochrony społeczeństwa od tej kategorii osób należy dążyć do ustawowego nakazu ubezwłasnowolnienia opilców i umieszczania ich w gruźliczych oddziałach szpitali psychiatrycznych. Odosobnienie niemowlęcia jest niezbędne dla ochrony go od zakażenia, niemowlę bowiem wskutek braku sił obronnych jest bardzo . wrażliwe na zakażenia gruźlicze i staje się łatwo ofiarą, szczególnie jeżeli zakażenie następuje co dzień i dużą liczbą prątków. Rażący przykład niebezpieczeństwa zakażenia gruźliczego, zależnie od obecności w otoczeniu niemowlęcia osoby chorej na gruźlicę, przytaczają Kirchmer i Brunn. Mianowicie w jednej z wiosek w Niemczech stwier- dzono dodatni odczyn tuberkulinowy wśród dzieci, urodzonych w r. 1928, w 66%, w r. 1929 – 20%, w r. 1930 – w 40%, w 1931 – 40,7%, w r. 1932 – 52,6%, w r. 1933 – w 14,3%, dopiero w r. 1934 odsetek dodat- nich odczynów spadł do zera. Okazało się, że źródłem zakażenia gruźli- czego niemowląt, z których znaczna część zmarła na gruźlicę, była położ- na, dotknięta otwartą gruźlicą płuc. Z usunięciem. jej od pracy zawodo- wej w połowie 1933 roku odsetek niemowląt, zakażonych gruźlicą, spadł w ciągu jednego roku stopniowo do zera.. [patrz też: , artykuły fryzjerskie, olejek kokosowy, prawo medyczne ]

Comments Off