Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘poradnia psychologiczna kielce’

Anatomia patologiczna. Zmiany w plynie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Anatomia patologiczna. Zmiany w płynie mózgowo-rdzeniowym w kile drugiego rzędu wskazują na to, że już wcześnie dochodzi do zakażenia swoistego OPon mózgowych. Wtargnięcie krętków bladych do opon mózgowych nie jest więc wydarzeniem tak niebezpiecznym, jak np. wtargnięcie prątków gruźlicy lub drob- noustrojów ropotwórczych. Krętki blade mają właściwość usadowiania się w ośrod- kowym układzie nerwowym bez powodowania burzliwyćh objawów i wywoływania w sprzyjających warunkach zmian przewlekłych. W przeważającej większości przy- padków zmiany ,w płynie mózgowo-rdzeniowym ustępują, lecz( krętki prawdopo- dobnie nie znikają. Jeżeli w dalszych okresach zakażenia dochodzi czasem do na- głego pogorszenia, to tłumaczyć je można albo nowym najazdem krętków na-układ nerwowy ośrodkowy, albo wzmożeniem zjadliwości krętków, które dotąd żyły w uta- jeniu. Zmiany miąższowe mózgu, znamienne dla porażenia postępującego ujmuje się dzisiaj jako kiłowe zapalenie mózgu (encephalitis lub meningoencephalitis luica). Gołym okiem widać zanik kory, w szczególności okolic płatów czołowych części oczodołowej. Opona miękka wykazuje zmleczenie. Następstwem zmian zanikowych jest wodogłowie wewnętrzne (hydlocephalus e vocuo), dające się stwierdzić za życia pneumoencefalograficznie. Mikroskopowo stwierdza się zanik komórek zwojowych. Krętki można znaleźć w każdym .przypadku, czasem w dużej ilości. Oprócz komórek ulegają zanikowi także włókna nerwowe istoty bialej. Dokoła naczyń krwionośnych widzi się nacieki z obecnością limfocytów, komórek plazmatycznych i dużych ko- mórek jednojądrzastych. Takie same nacieki można znaleźć i w głębi tkanki ner- wowej z dala od naczyń, a nawet. nierzadko i w jądrach podstawy mózgu. W tym ostatnim, przypadku w obrazie klinicznym porażenia postępującego zauważyć można objawy parkinsonizmu (postać Wicherta). Oprócz nacieków stwierdza się też buja- nie małych komórek glejowych mózgu, Wiąd rdzenia powikłany porażeniem (tabo- paralysis) daje pónadto zmiany w rdzeniu. pod postacią zwyrodnienia korzonków i sznurów tylnych z rozrastaniem się gleju w miejsce zanikających włókien ner- wowych. [przypisy: , catering dietetyczny, olejek makadamia, poradnia psychologiczna kielce ]

Comments Off

Posts Tagged ‘poradnia psychologiczna kielce’

Anatomia patologiczna. Zmiany w plynie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przeważnie zau- ważyć można lekką niezborność ruchową -. Zaburzenia mowy są bardzo typowe. Już w zwykłej rozmowie można stwierdzić, że mowa jest zamazana, głoskowa- nie utrudnione, zwolnione i niezupełnie ostre. Szczególnie znamienne jest potyka- nie się na zgłoskach (dysarthria), które można uwidocznić, polecając choremu powtarzanie trudniejszych i dłuższych wyrazów, zawierających spółgłoski r oraz l, np.: pierwsza artyleryjska brygada, kratkowane flanelowe kaftaniki, Karol ukradł Karolinie korale. Inne testy służą równocześnie do badania wymowy i pamięci, jak np.: przeleciały, trzy pstre przepiórczyce przez trzy pstre karnie- nice; nie pieprz Pietrze wieprza pieprzem, bo przepieprzysz wieprza pieprzem Pietrze itd. W daleko posuniętym porażeniu postępującym mowa zamienia się na niezrozumiały bełkot. Pismo staje się niepewne, drżące i pełne plam, rządki liter są. niedbale rozmieszczone, litery, zgłoski, i wyrazy wypadają, -ulegają przestawieniu lub podwojeniu. W daleko posuniętym procesie w czasie mowy zauwazyc można drżenie warg, podobnie jak u dziecka, któremu zbiera się na płacz. Stwierdza się też drżenie palców rąk i języka. W mowie. piśmie i w mi- mice, a także w ruchach chorego i w jego chodzie widać trudne do opisania upośledzenie koordynacji ruchowej. W wyrazie twarzy widać jakby ospałość i znużenie przy ubóstwie mimiki i tępym spojrzeniu. Czasem nadmiernie uner- wione jest czoło, podczas gdy dolna część twarzy jest wiotka i wykazuje pęcz- kowe lub nawet włókienkowe drżenie. Tak zwane napady porażenne polegają na napadach padaczkowatych korowych oraz udarach mózgowych, PO których: pozostaje dość szybko cofające się porażenie połowicze. Czasem występują na- pady typu Jacksona, rzadziej drgawki przypominające padaczkę Kożewnikowa. Zdarza się też i wiele innych objawów ogniskowych, m. in. zaburzenia ap rak- tyczne i afatyczne. Zanik nerwu wzrokowego bywa rzadkim powikłaniem późnego okresu i występuje znacznie rzadziej niż w wiądzie rdzenia. Napady padaczkowe bywają czasem wczesnym objawem, zwracającym uwagę otocze- nia na chorobę osobnika. [patrz też: , sklep kolagen, poradnia psychologiczna kielce, implanty Warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries