Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘prawo medyczne’

Nieszczesliwa milosc (infelix amor) jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nieszczęśliwa miłość (infelix amor) jest w wyobrażeniach ludu bardzo często uważana za przyczynę chorób psychicznych. Powieściopisarze również przyczynili się walnie do spopularyzowania tych zapatrywań. Trzeba odróżnić przesadę literacką i bujną wyobraźnię od rzeczywistości klinicznej . Jeszcze nikt nie był zakochany do szaleństwa. Stan zakochania u normalnego człowieka przebiega bez zaburzeń psychicznych w znaczeniu psychopatologii. Psychopatów stan ten może wytrącić z równowagi i prowadzić do nieoczeki- wanych odczynów, jednak nigdy w tym znaczeniu, aby było wolno mówić – słowami kodeksu karnego – o zniesieniu lub znacznym ograniczeniu zdolności rozpoznawania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem. Miłość szczę- śliwa czy nieszczęśliwa .może wykazać podobieństwo do psychozy, lecz jest to stan fizjologiczny. Na podłożu psychopatii, przy współistnieniu jeszcze in- nych warunków środowiskowych lub czynników chorobotwórczych, nieszczę- śliwa miłość może się jednak stać podłożem dla pewnych zespołów reaktyw- nych, jednakże nieznane są psychozy na tym tle. Ciężka melancholia, oporna na psychoterapię i długotrwała, na pewno nie jest wywołana przez nieszczę- śliwą miłość, choćby otoczenie chorego lub chorej było o tym przekonane, lecz z zasady każe przypuszczać tło cyklofreniczne. Można się o tym przekonać ex juvantibus, np. po zastosowaniu metod wstrząsowych lub tofranilu. 8. Czynniki socjologiczne, jak z wielu powyższych wzmianek wynika, są czynnikiem reaktywnym olbrzymiej doniosłości. W psychiatrii kli- nicznej musimy je uwzględniać w szerokiej mierze. Podstawowego, istotnego znaczenia nabierają one w psychiatrii społecznej. [hasła pokrewne: , dentysta Kraków, prawo medyczne, ból pleców ]

Comments Off

Posts Tagged ‘prawo medyczne’

Nieszczesliwa milosc (infelix amor) jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wpływy atmosferyczne, klimatyczne, kosmiczne nie są jeszcze w nauce w pełni docenione. Wahania ciśnienia barometrycznego od- grywają na pewno dużą rolę w kształtowaniu się naszego temperamentu i wy- wierają wpływ na sposoby reagowania. Fazy księżyca mają jakiś wpływ na miesiączkowanie, na występowanie napadów padaczkowych, na samopoczucie i na pewno na wiele jeszcze innych czynności ustroju żywego. Rytmika snu i czuwania zależna jest od warunków kosmicznych. Dawno już zauważono wpływ pełni księżyca na występowanie somnambulizmu, stąd nazwa lunatyzm (w angielskim języku lunatic oznacza umysłowo chorego). Promienie kosmiczne na pewno też mają wpływ na czynności fizjologiczne i patologiczne ustroju ży- wego. Jeszcze wielu rzeczy nie wiemy, choć zdaje się nam, że wiemy dużo. 5. Urazy płciowe, nieprawidłowości życia płciowego są bardzo ważną dziedziną, której w wywiadach nie wolno pomijać. Przy oma- wianiu nerwic płciowych widzieliśmy znaczenie czynników reaktywnych tego rodzaju. Freudyzm rolę urazów płciowych doznanych w latach dziecięcych wyolbrzymił, nadając popędom płciowym mistyczną samodzielność chorobo- twórczą. Powstał w ten sposób mechanistyczny obraz podświadomości, oder- wany od psychofizjologii klinicznej. Grą popędów i konfliktów płciowych pró- bowano tłumaczyć nie tylko chorobę, ale i zjawiska kultury. Odtrącenie freu- dyzmu .nie oznacza jednak zamykania oczu na kliniczny fakt roli chorobotwór- czej urazów płciowych i nieprawidłowości życia płciowego, które są częstym czynnikiem reaktywnym w wielu psychonerwicach. 6. Tak samo trzeba się zapatrywać na konflikty intrapsychiczne. Nie powstają one w oderwaniu od środowiska, lecz przeciwnie, są wyrazem postawy osobnika wobec otaczającej go rzeczywistości, Impulsy wewnętrzne mogą się nie zgadzać z nakazami radu społecznego. Konflikty tego typu stwa- rzają napięcie afektywne między popędem i poczuciem obowiązku i często wpę- dzają osobnika w położenie, które on ocenia jako sytuację bez wyjścia. Kon- fliktu intrapsychicznego, Jak z tego widzimy, nie byłoby, gdyby ustrój żywy istniał w zupełnym wyodrębnieniu od środowiska, gdyby był maszyną zależną tylko od własnego wnętrza, jak sobie to wyobraża Freud. W dynamiczno-dia- lektycznym ujęciu konflikt intrapsychiczny jest jednym ze składników dzie- jowej łączności osobnika ze środowiskiem, a równocześnie wyrazem aktyw- ności wyższych czynności nerwowych wobec różnorakich podniet zewnętrznych i wewnętrznych. Badanie psychiatryczne nie może być nigdy dość głębokie, gdyż zadaniem naszym jest wniknięcie w całość osobnika żywego. Napięcie afektywne wywołane przez konflikt intrapsychiczny współdziała często z in- nymi czynnikami chorobotwórczymi w powstawaniu zaburzeń psychonerwi- cowych. [przypisy: , prawo medyczne, stomatologia Kraków, olejek makadamia ]

Comments Off

« Previous Entries