Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie’

POSTACIE KLINICZNE Postacie kliniczne porazenia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

POSTACIE KLINICZNE Postacie kliniczne porażenia postępującego są szczególnie urozmai- cone. Podany powyżej obraz kliniczny dotyczy podstawowej organicznej postaci otępiennej. Bostroem (za Bumkem) podal następujące zestawienie postaci kli- nicznych porażenia postępującego: Proste otępienie Otępienie z euforią Postać ekspansywna (“klasyczna” tzw. dawniej man•ia paro.lytica) Postać depresyjna (depressio paralytica) Inne postacie razem Postacie z zespołem schizofrenicznym (w tym 2 przypadki po leczeniu zimnicą i durem powrotnym) ZestsWienie powyższo wyrnaga pewnych wyjaśnień i zastrzeżeń. Dwie pierw- sze grupy, obejmujące razem 63%, składają się na postać otępienną (demen- tywną) porażenia postępującego. Jest to dementih paralytica dawnych autorów, przejawiająca się czystym niepowikłanym zespołem psycheorganicznym. Wed- ług obecnego stanu badań do tejże postaci otępieniowej, u której podstaw leży wyłącznie proces organiczny, zaliczyć należy i przeważającą większość przy- padków opisywanych dawniej pod nazwą postaci maniakalnej, czyli. klasycz- nej albo ekspansywnej. W rzeczywistości chodzi tutaj o organiczny zespół Kor- sakowa na podłożu porażennym, przy czym bujne konfabulacje, opisywane w piśmiennictwie psychiatrycznym jako urojenia wielkościowe, wobec nader wzmożonego samopoczucia mogą sprawiać wrażenie stanu maniakalnego. Istot- nym, lecz .nie zawsze docenianym momentem różnicowania jest zachowanie się napędu psychoruchowego, który w stanie maniakalnym jest wzmożony, i to pierwotnie, a w euforii wcale nie, lub tylko pozornie albo wtórnie. W •przyto- czónym powyżej zestawieniu należy więc odsetek. czystych postaci dementyw- nych podnieść niemal o 10,9% przypadających na postać ekspansywną. Postać dementywna, a więc o podłożu czysto organicznym, nie powikłanym żadnym zespołem psychotycznym czynnościowym, obejmowałaby więc w sumie 73%, a więc blisko 3/4 wszystkich przypadków porażenia postępującego. Reszta przypada na inne postacie kliniczne, którą to nazwą oznaczamy przypadki z nawarstwionymi zespołami psychotycznymi rozmaitych odmian. Zależnie od tego jaki zespół psychotyczny powikła epigenetycznie podstawowy, demen- tywny obraz kliniczny, mówimy o postaciach: maniakalnej, depresyjnej, schi- zofrenoidalnej, majaczeniowej itd. . [przypisy: , odzież termoaktywna, przydomowe oczyszczalnie, olejek kokosowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie’

POSTACIE KLINICZNE Postacie kliniczne porazenia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Plwocina jest częstym objawem gruźlicy płuc, a IW suchotach płuc prawie stałym. W początkowym okresie gruźlicy płuc jej nie ma. Gdy ognisko gruźlicze przebije się do oskrzela, wtedy chorzy zaczynają wy- krztuszać plwocinę, na początku śluzową, ciągnącą się. Z czasem plwo- cina staje się śluzowo-ropna lub ropno-śluzowa i wtedy jest żółtawa, szarawozielonawa. Gdy nastąpi już rozpad tkanki płucnej, wtedy plwo- cina staje się ropiasta i wydziela się obficie. Plwocina taka może być krążkowata albo też przedstawia się w postaci plwociny “dążącej do dna” lub kulistej. W plwocinie bywa domieszka krwi oraz stwierdza się ciałka ryżowe. Ilość plwociny, początkowo niewielka, stopniowo zwiększa się i z cza- sem może dochodzić nawet do % litra na dobę. Dzieci i kobiety często wcale nie wykrztuszają plwociny, gdyż bezwiednie ją polykają. Chorzy w ogóle czasami odpluwają bardzo mało plwociny albo nawet nic nie wykrztuszają, pomimo dużych jam gruźliczych w płucach. Prątki gruźlicy w plwocinie. Plwocina chorych na gru- źlicę płuc może zawierać stale bardzo wiele prątków gruźlicy, ale tak bywa nie zawsze. W niektórych postaciach gruźlicy płuc prątków w plwo- cinie nie ma ,albo jest bardzo mało, i to nieraz tylko przelotnie w okre- sie zaostrzenia choroby lub okresowo. W innych znowu przypadkach licz- ba prątków w plwocinie ulega wielkim wahaniom. Gruźlicę płuc, w kto- rej nie wykrywa się w plwocinie prątków, pomimo bardzo dokładnego badania licznych preparatów, nazywamy “gruźlicą zamkniętą”, w prze- ciwieństwie do “gruźlicy otwartej”, cechującej się obecnością prątków w plwocinie. Dodatni wynik badania plwociny co do prątków Kocha ma w rozpo- znawaniu gruźlicy płuc ogromne znaczenie. Wynik ten przechyla rozpo- znanie na stronę gruźlicy w przypadkach wyraźnych nacieków lub jam c w płucach, gdy chodzi o rozstrzygnięcie, czy są one skutkiem gruźlicy, kiły, raka lub innych spraw toczących się w -płucach. To samo dotyczy przypadków z niewyraźnymi zmianami w plucach. Natomiast ujemny wynik nawet wielokrotnego badania plwociny co do prątków Kocha nie wyłącza gruźlicy płuc. Taki wynik stwierdza się nieraz w gruźlicy pluc włóknistej rozlanej i włók- nistej zagęszczającej ograniczonej. [więcej w: , odżywki do rzęs, zagęszczanie rzęs, przydomowe oczyszczalnie ]

Comments Off

« Previous Entries