Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Rzadziej widuje sie zespóldepresyjny (depressio

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rzadziej widuje się zespółdepresyjny (depressio paralytica), który klinicznie może się wcale nie różnić od cyklofrenicznego, oczywiście jeżeli pro- ces, organiczny nie jest zbytnio nasilony. Przy dalej posuniętych zmianach organicznych, po szczególnie nasilonym okresie skarg neurasteniczno-hipochon- drycznych, sprawa może szybko przeistoczyć się w obraz ciężkiej depresji z uro- jeniami nieuleczalnej choroby, zupełnego zubożenia, grzeszności, zbrodniczości, potępienia. Wszystkie urojenia mają cechy “organiczne”, są więc bezmierne, przesadrie, fantastycznie, skrajne, niemożliwe nawet do, pomyślenia. Silne po- czucie winy dotyczy często samooskarżeń o zdradę małżeńską, przy czym chory przypisuje sobie niebywałą moc płciową. Można powiedzieć, że chodzi tu o uro- jenia wielkościowe, skryte pod treścią urojeń samoponiżenia i samozniwe- czenia. Urojenia małości i nicości są fantastycznie niedorzeczne: chory twierdzi, że przestał istnieć, że umarł, że sto razy umarł, że sam jest wielkości naparstka, że jest poćwiartowany, pogrzebany, w piekle spalony. Mimo żarłoczności może utrzymywać, że jego żołądek jest zarośnięty, że wszystko w nim pożera dia- beł, że jego całego robaki zżerają i zżarŁy. Urojeniom tyrn ” przeważnie towa- rzyszy nastrój płaczliwy, lęk i niepokój psychoruchowy z głośnym zawodze- niem i jękami (melancholia agitata paralytica). W innych przypadkach wy- twarza się osłupienie (stupor melancholicus paralyticus), W pewnych przypad- kach jednak ciężkie -urojepia małości (micromania) i nicości (nihilismus) godzą się z, nastrojem humoru wisielczego lub z sarkazmem. W rzadkich przypadkach obraz melancholii może występować naprzemiennie z zespołem maniakalnym, Nie można. się wówczas oprzeć wrażeniu, że porażenie postępujące sprzęgło się tutaj nie tylko z tym czy tamtym zespołem cyklofrenicznym, lecz także ze swoistym podłożem cyklofrenicznym, uruchamiającym okresowość występ 0- . wania zespołów własnego kręgu. Zresztą między melancholią a manią parali- tyczną jest dużo podobieństwa: te same cechy podbarwienia organicznego, to samo nastawienie wielkościowe, chociaż skierowane, ku odwrotnym biegunom: ten jest największym bogaczem, tamten największym nędzarzem, ten jest naj- potężniejszym siłaczem, tamten najbardziej znikomą małością, ten jest bogiem, tamten najnikczemniejszym szatanem. [patrz też: , odwrócona osmoza, psycholog Kraków, odzież dla dzieci ]

Comments Off

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Rzadziej widuje sie zespóldepresyjny (depressio

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Anastazy Landau, Benedykt Glass i Aleksander Pruszczyński nadają duże zna- czenie dla określenia czynnego stanu zmian gruźliczych w płucu zmniejszeniu się pojemności życiowej płuc przy uwzględnieniu odczynu Biernackiego, a także czyn- ników wpływających w gruźlicy płuc na wynik badania spirometrycznego. Do takich czynników należą ograniczenie powierzchni oddechowej płuc wskutek zmian gruźli- czych w płucu, toksyczne ich oddziaływanie na zdrowy miąższ płucny, zrosty opłucne, bóle w klatce piersiowej, obawy przed krwiopluciem u osób skłonnych do tego i inne. Zmniejszenie pojemności życiowej płuc przy uwzględnieniu tych czynników ma przemawiać za sprawą czynną. Franciszek Gro er poleca dla określenia czynnego stanu gruźlicy badanie reaktyw. ności i wrażliwości ustroju. Jeżeli sprawa gruźlicza ma skłonność do cofania się, to przechodzi kolejno przez okres zatrzymania się sprawy (tuberculosis pulmonum stationaris), okres gruźlicy nieczynnej (tuberculosis pulmonum inactiva), gruźlicy utajonej (tuberculosis pul- -monum latens) i wreszcie gruźlicy wygojonej (tuberculosis pulmonum obsoleta). Wyraźnych granic między tymi okresami ustalić nie podobna.
Rozpoznanie jam gruźliczych w płucu. Doniosłe znaczenie jam w płucach dla rokowania i leczenia oraz powstawanie ich w różnych postaciach i w różnych okresach gruźlicy płuc wymaga oso- bnego omówienia ich rozpoznawania. Jamę w płucu można nieraz rozpoznać już na podstawie znamiennego – dla nich zespołu objawów, który wykrywa się za pomocą podstawowych metod badania klatki piersiowej. Na niego składa się odgłos opukowy be- benkowy lub metaliczny, szmer oddechowy oskrzelowy lub dzbanowy, przelewanie, wzmożenie drżenia piersiowego i głos piersiowy. Zespół ten zdarza się jednak stosunkowo rzadko. Skoda twierdził, że wywołuje go tylko taka jama w płucach, która ma co najmniej 4 cm średnicy, leży powierzchownie wśród naciekłej tkanki płucnej i zawiera powietrze. Natomiast mniejsze jamy można wykryć tylko wtedy, jeżeli leżąc po- wierzchownie są one skupione licznie na ograniczonej przestrzeni. Rza- dziej niż omówiony wyżej zespół w miejscu jamy stwierdza się zmien- ność odgłosu opukowego, zależną od zmiany położenia ciała a także zmiany wysokości odgłosu opukowego, zależne od otwierania i zamykania ust, od oddychania i od zmiany położenia ciała. Prócz tego zespołu umożliwiającego wykrywanie jam w płucach, zwanych dlatego jamami jawnymi, nasuwają podejrzenie w kie- runku jamy rzężenia dźwięczne, stale lub często słyszalne w tym samym miejscu, zwłaszcza w górnych częściach klatki piersiowej oraz w okolicy pachowej. Omówionych objawów może jednak nie być w miejscu jamy, nawet powierzchownej. Podstawowe metody badania fizycznego mogą nie wy- kryW3JĆ żadnych nieprawidłowości, nawet gdy jama jest bardzo duża. Są to tzw. jamy nieme (Gromcner), W innych przypadkach stwier- dzają one odchylenia do stanu prawidłowego, lecz nieznamienne dla jamy – są to tzw. jamy małomówiące. Obfite wykrztuszanie plwociny w pewnych położeniach ciała oraz stała obecność w niej licz- nych prątków gruźlicy i włókien sprężystych przemawiają w tych przy- padkach za jamą. Nieme są jamy wtórnie zamknięte, tzn. takie, które powstają z jawnych wskutek zamknięcia światła doprowadzającego oskrzela na tle rozrostu i kurczenia się otaczającej tkanki łącznej. o częstości różnych rodzajów jam gruźliczych w płucach u dorosłych można sądzić z danych Michała Blacha, opartych na 1264 przypadkach gruźlicy płuc z ja- mami. Jam jawnych wśród tego materiału było 67% (847 przypadków), niemych 9,57% (121 przypadków) i mało mówiących 23,42% (296 przypadków). W początko- wym okresie suchot płuc było jam jawnych na 267 przypadków tylko 9% (24 przy- padki), niemych 24% (64 przypadków) i mało mówiących 67% (179 .przypadków). U niemowląt jamy gruźlicze w płucach spotyka się rzadko. W prze- ważającej większości przypadków w tym wieku są to jamy nieme, na- wet gdy są duże. [przypisy: , psycholog Kraków, dieta i odchudzanie, badania psychologiczne ]

Comments Off

« Previous Entries