Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Zespól Korsakowa porazenny byl dawniej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zespół Korsakowa porażenny był dawniej postacią częstą, dziś występuje rzadko. Pozostaje to w związku nie tyle ze zmniejszeniem się zjad- liwości krętków bladych, spowodowanym nowoczesnymi metodami leczniczymi, a więc stosowaniem arsenu, bizmutu, związków rtęciowych, ostatnio penicy- liny, ile raczej z postępem diagnostyki. Mianowicie wczesne rozpoznanie po- rażenia postępującego pozwala na rozpoczęcie leczenia w większości przypad- ków w tak wczesnym okresie, że nie zdąży się wytworzyć zespół Korsakowa. Objawy organiczne są tu z zasady wybitnie podkreślone. Z wywiadu dowia- dujemy się, że stan chorego narastał stopniowo. Chodzi tu o przypadki za- niedbane. Zaniedbanie. to wytłumaczyć można faktem, że nie ma tu wzmożo- nego napędu psychoruchowego, rzucającego się w oczy otoczeniu. Afekt cho- rego jest tępy, lecz chory sprowokowany przejawia euforię znacznego stopnia i da się bardzo łatwo pobudzić do fantastycznych, bezkrytycznych, absurdal- nych konfabulacji, w których dawniej widziano wyłącznie urojenia. Te uro- jenia-konfabulacje mają z zasady charakter wielkościowy i podlegają w wy- sokim stopniu sugestii otoczenia. Nie towarzyszy im więc zbyt. mocne przeko- nanie chorego o prawdziwości wypowiadanych sądów. Jeżeli chory twierdzi, że jest generałem, można go łatwo naprowadzić na to, że jest prezydentem państwa, cesarzem świata, panem wszechświata, bogiem, nadbogiem. Prze- chwałki często osnute są na motywach erotycznych, jednakże w ślad za tym bynajmniej nie idzie potencja, gdyż w porażeniu nostepującym czasem już bar- dzo wcześnie, a później niemal zawsze dochodzi do niemocy płciowej. W miarę jak pastepuje otępienie, wypowiedzi chorego stają się coraz bardziej bezładne i w treści swej ubogie. W końcu chory czesto perseweruje urojenia w rodzaju: tysiąc wagonów złota, milion kobiet jednej nocy, cały świat u moich stóp, jestem nadbogiem. Przy odpornej stabilności uczuciowej bardzo łatwo wywo- łać płaczliwy nastrój, w, którym chory wypowiada niedorzeczne urojenia ma- łościowe, posunięte niekiedy aż do nihilizmu. Odróżnienie tych przypadków od melancholii porażennej, powstałej przez nawarstwienie się zespołu depre- syjnezo, może nastreczać trudności. Pod. względem prognostycznym różnica ta posiada ozromna doniosłość, gdyż urojenia-konfabulacje organiczne są rokow- nicżo niepomyślne, podczas gdy zespoły nawarstwione bardzo łatwo ustepują i mimo swej ciężkości klinicznej wcale nie świadczą o ciężkości spustoszeń or- ganicznych wywołanych przez proces swoisty. [przypisy: , olejek arganowy, psycholog Kraków, olejek makadamia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Zespól Korsakowa porazenny byl dawniej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Za postać maniakalną należy dlatego uważać tylko te przypadki, w których zespół maniakalny stanowi powikłanie epigenetyczne procesu po- raźennezo. Sam ten proces rozwija się powoli i objawy postepujacej choroby moza ujść uwagi otoczenia. Natomiast wybuch stanu maniakalnego, przebie- gajacego z zasady z dużym podnieceniem psychoruchowym i napastliwością chorezo ( eksoansia) w stosunku do otoczenia, wywołuje alarm, skłaniający niezwłocznie do umieszczenia chorego.w zakładzie zamknietym. Dlatego zazwy- czaj na podstawie wywiadów trudno ustalić, jaki był stan chorego przed wy- stanieniem objawów maniakalnych. Otoczenie chorego jest bowiem pod wra- żeniem tych bujnych objawów, uważanych za początek choroby w ogóle. Za- zwyczaj przebieg sprawy jest następujący: po okresie neurastenicznym, który może trwać wiele lat, zaczynają się pojawiać stopniowo objawy zespołu psy- choorzanicznego. I ten okres może czasem trwać długo, obecnie znacznie dłużej niż dawniej, wiele miesięcy, rok, dwa lata. Tuż przed wystąpieniem objawów maniakalnych, chory jakiś czas może być depresyjny. Czesto jednak bezpo- średnio rozwija się obraz manii. Chory staje się wesoły, pobudzony uczuciowo, przesadny w wyrażaniu swego wzmożonego samopoczucia, zą.czepny, drażliwy, kłótliwy, napastliwy. W parze z tym nastrojem idą niedorzeczne i lekkomyślne działania, godzące w porządek prawny, w obyczajowość, w interes życiowy chorego i jego rodziny. Przy badaniu stwierdza się wszelkie cechy zespołu ma- niakalnego z przyśpieszeniem biegu myśli aż do gonitwy i słowotoku. Popęd płciowy bywa znacznie wzmożony, chociaż może juź być zaznaczona niemoc płciowa. Niebezpieczeństwo naruszania porządku prawnego bywa bardzo duże, gdyż wzmożony napęd psychoruchowy nie znajduje hamulców ze strony or- ganicznie upośledzonej uczuciowości wyższej, Czasem podniecenie psychoru- chowe dochodzi do wielkich rozmiarów, aż do szału. W wielu przypadkach bywa jednak umiarkowane, a nastrój utrzymuje się w granicach hipomanii lub niewiele granicę tę przekracza. [hasła pokrewne: , psycholog Kraków, fizjoterapia, prawo medyczne ]

Comments Off

« Previous Entries