Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘sklep kolagen’

Duzo uwagi w pismiennictwie poswieca

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dużo uwagi w piśmiennictwie poświęca się od dawna współprzyczynom poraże- nia postępującego. Brak jest prawdziwych dowodów, że umysłowe przemęczenie, zmartwienia, urazy psychiczne, ciężkie przeżycia wojenne, a nawet wstrząsy mózgu, że wszystkie takie oddziaływania przyspieszają lub wyzwalają wybuch porażenia postępującego. Niemało jest zwolenników przypuszczenia, że zapadają raczej osob- niki, których układ nerwowy był już uprzednio osłabiony w swej odporności z przy- czyn wrodzonych lub nabytych. Przyczyn tego ZJawiska należałoby więc szukać w okresie przedchorobowyrn, tr zanim ujawni się proces porażenny. Pojęcie okresu przedchorobowego może dotyczyć okresu sprzed zakażenia kiłowego lub okresu przed wystąpieniem porażenia postępującego. Pomijając doniosłą rolę alkoholu jako wspór- przyczyny w szerzeniu się zakażeń wenerycznych, gdyż jest to zagadnienie społeczne, podnieść trzeba, że alkoholizm wpływa prawdopodobnie usposabiająco na przełama- nie bariery między krwią a płynem mózgowo-rdzeniowym. Niewątpliwie odgrywają rolę trwałe uszkodzenia pourazowe mózgu, a także inne organiczne choroby ośrod- kowego układu nerwowego. Preformiści przypisują ogromną rolę predyspozycjom wrodzonym. Za ich udziałem zdają się przemawiać przypadki pojawienia się po- rażenia postępującego u Wielu członków tej samej rodziny. Nie udało się dotąd wy- jaśnić, dlaczego w wywiadach praktyków tak wyjątkowo rzadko znajdujemy objawy kiły drugiego rzędu, nawet u chorych nie leczonych. Zjawisko występowa- nia porażenia postępującego tylko w nieznacznym odsetku chorych kiłowych tłu- maczą niektórzy nerwozwrotnymi właściwościami pewnej odmiany krętka bladego, chociaż doświadczalnie nikt nie dowiódł słuszności tej hipotezy. Opiera się ona na spostrzeżeniach dotyczących mnogiego występowania przypadków kiły czwartego rzędu przy zarażeniu z jednego i tego samego źródła. Nie znamy też przyczyn krótko- lub długotrwałości okresu utajenia. Tylko wyjątkowo choroba ujawnia się wcześniej niż po 3 latach. Przypadki z okresem utajenia 30-40 lat bynajmniej nie są wielką rzadkością. Okres ten u .młodych zdaje się być krótszy, prawdopodobnie jednak zja- wisko to trzeba położyć na karb względności statystycznej, mianowicie gdy statystyk nie liczy się z wymieralnością pewnych grup w materiale chorych. .Ieszcze więc wiele nie wyjaśnionych zagadnień kryje się w patogenezie porażenia postępującego. Czasem Wysuwa SIę zastrzeżenia co do słuszności określenia porażenia postępują- cego mianem kiły czwartego rzędu. Oczywiście od czasu, gdy Noguchi w r. 1913 zna- lazł krętki blade w mózgu, nikt nie uważa już porażenia postępującego za chorobę pokiłową. Jest to proces czynny. Tak jak okres trzeci, tak okres drugi kiły może zostać przeskoczony. Nazwa “kila czwartego rzędu” jest więc uzasadniona. [hasła pokrewne: , deratyzacja warszawa, implanty zębów, sklep kolagen ]

Comments Off

Posts Tagged ‘sklep kolagen’

Duzo uwagi w pismiennictwie poswieca

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przeważnie zau- ważyć można lekką niezborność ruchową -. Zaburzenia mowy są bardzo typowe. Już w zwykłej rozmowie można stwierdzić, że mowa jest zamazana, głoskowa- nie utrudnione, zwolnione i niezupełnie ostre. Szczególnie znamienne jest potyka- nie się na zgłoskach (dysarthria), które można uwidocznić, polecając choremu powtarzanie trudniejszych i dłuższych wyrazów, zawierających spółgłoski r oraz l, np.: pierwsza artyleryjska brygada, kratkowane flanelowe kaftaniki, Karol ukradł Karolinie korale. Inne testy służą równocześnie do badania wymowy i pamięci, jak np.: przeleciały, trzy pstre przepiórczyce przez trzy pstre karnie- nice; nie pieprz Pietrze wieprza pieprzem, bo przepieprzysz wieprza pieprzem Pietrze itd. W daleko posuniętym porażeniu postępującym mowa zamienia się na niezrozumiały bełkot. Pismo staje się niepewne, drżące i pełne plam, rządki liter są. niedbale rozmieszczone, litery, zgłoski, i wyrazy wypadają, -ulegają przestawieniu lub podwojeniu. W daleko posuniętym procesie w czasie mowy zauwazyc można drżenie warg, podobnie jak u dziecka, któremu zbiera się na płacz. Stwierdza się też drżenie palców rąk i języka. W mowie. piśmie i w mi- mice, a także w ruchach chorego i w jego chodzie widać trudne do opisania upośledzenie koordynacji ruchowej. W wyrazie twarzy widać jakby ospałość i znużenie przy ubóstwie mimiki i tępym spojrzeniu. Czasem nadmiernie uner- wione jest czoło, podczas gdy dolna część twarzy jest wiotka i wykazuje pęcz- kowe lub nawet włókienkowe drżenie. Tak zwane napady porażenne polegają na napadach padaczkowatych korowych oraz udarach mózgowych, PO których: pozostaje dość szybko cofające się porażenie połowicze. Czasem występują na- pady typu Jacksona, rzadziej drgawki przypominające padaczkę Kożewnikowa. Zdarza się też i wiele innych objawów ogniskowych, m. in. zaburzenia ap rak- tyczne i afatyczne. Zanik nerwu wzrokowego bywa rzadkim powikłaniem późnego okresu i występuje znacznie rzadziej niż w wiądzie rdzenia. Napady padaczkowe bywają czasem wczesnym objawem, zwracającym uwagę otocze- nia na chorobę osobnika. [patrz też: , sklep kolagen, poradnia psychologiczna kielce, implanty Warszawa ]

Comments Off