Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘stomatolog Warszawa’

taramy sie dzisiaj w rozpoznaniu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

taramy się dzisiaj w rozpoznaniu objąć jak naj wszechstronniej wielość przyczyn, które złożyły się na chorobę osobniczą. Nie wystarcza nam stwierdzić kiłę. Zadajemy sobie z kolei pytanie, dlaczego chory zaraził się kiłą. Śledząc ogniwa łańcuchów przy- czynowych możemy ustalić wiele wcześniejszych przyczyn tego faktu klinicz- nego. Na przykład chory zaraził się kiłą, gdyż w czasie. tym był pijany. A więc alkoholizm. Z kolei: dlaczego chory pił? Odpowiedź – przyczyna leży w złym pożyciu małżeńskim. Szukamy dalej i pytamy: jakie były powody złego po- życia małżeńskiego? Odpowiedź – małżeństwo od początku pozbawione było podstaw uczuciowych. W miarę jak zagłębiamy się w wywiadach, splot łań- cuchów przyczynowych staje się coraz zawilszy. Co chwilę natykamy się na mnóstwo zagadnień dotyczących przyczyn alkoholizmu, chorób wenerycznych, ciemnoty, złych warunków gospodarczych i sanitarnych, niskiego poziomu uświadomienia społecznego, przesądów wszelkiego rodzaju, zai-liedbania kultu- ralnego kraju, wojny, wreszcie odleglejszych przyczyn dziejowych itd. Choroba osobnicza staje się w ten sposób odpryskiem warunków środowiskowych i dziejowych. W tej chwili zadaniem naszym jest zastanowić się nad najbliższymi przy- czynami środowiskowymi, które albo bezpośrednio, albo pośrednio stanowią nie doceniany często czynnik chorobotwórczy. Przyczyny te często określa się nazwą czynników reaktywnych, rozumiejąc pod tym mianem bodźce, które działają na ustrój żywy poprzez korę mózgową na drodze psychicznej. Dla- tego używa się też określenia: czynniki psychogeniczne. Ich znaczenie wykracza znacznie poza ramy psychiatrii. Nie ma takiej gałęzi medycyny, w której by czynniki te nie odgrywały doniosłej roli. Współdziałają one w pow- stawaniu chorób, których pochodzenie somatyczne nie ulega wątpliwości. Lek- ceważono ich znaczenie długi czas pod wpływem teorii mechanistycznych, prze- ważnie nie zdając sobie sprawy z tego, że zaprzeczanie rzeczywistości jest w nauce niedopuszczalne. Następstwem tego stanowiska mechanistów było od- danie olbrzymiej dziedziny zjawisk psychogrnnych na pastwę spekulacjom niby- naukowym. Nauka Pawłowa i związana z nią ściśle teoria nerwizmu rehabili- towała niejako czynniki psychogenne, które nie są niczym innym jak podnie- tami środowiskowymi, od których zależy przebieg wyższych czynności ner- wowych, a co za tym idzie, przebieg wszystkich czynności ustroju. Układ ner- wowy ośrodkowy zawiaduje czynnościami całego ustroju żywego, lecz sam za- leżny jest od podniet środowiskowych. Mózg nie jest jednak biernym wyko- nawcą. Podniety przetwarza on aktywnie. Reaguje. [więcej w: , stomatolog Warszawa, ortodonta, badania psychologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘stomatolog Warszawa’

taramy sie dzisiaj w rozpoznaniu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PŁYN MOZG OWORDZENIOWY Płyn mózgowo-rdzeniowy w przypadkach nie leczonych wykazuje na- stępujące zmiany typowe. Odczyn Wassermanna jest dodatni niemal zawsze zarówno we krwi, jak i w płynie. W płynie wypada on dodatnio przy rozcieńczeniu do 0,2. Silnie dodatni bywa on w 93%, średnio dodatni w 4%, wątpliwy lub ujemny w 30%. W nierozcieńczonym płynie jest niemal zawsze dodatni. Odczyny te nie słabną mimo półgodzinnego podgrzewania płynu do 56°. Odczyny globulinowe są zawsze dodatnie. Ilość białka ulega z zasady- podwyższeniu. Wartości powyżej 20-30 mffo (0,02-0,03%) uważa się za patologiczne. Zwiększenie globulin przeważa ad zwiększeniem albu- min, stąd zwiększenie wskaźnika białkowego powyżej 1. Zwiększenie liczby skład- ników komórkowych, czyli pleocytozę, stwierdza się zawsze. Wartości powyżej 6-9,3 uważa się już za co najmniej podejrzane. Przeważnie liczba ta wynosi 20-70. War- tości wyższe nie są typowe, a powyżej 300 budzą podejrzenie kiły mózgu. Składniki komórkowe bywają różne, najczęściej są to jednojądrzaste leukocyty. Przy odczynie złotowym uważa się wynik za typowy dla porażenia postępującego (krzywa parali- tyczna), jeżeli 4-6 pierwszych probówek ulegnie zupełnemu odbarwieniu. W odczy- nie mastyksowym szczyt skłaczkowania uzyskuje się często dopiero w drugiej lub trzeciej probówce. Leczenie swoiste w okresie drugiego rzędu nie wywiera wyraź- niejazego wpływu na stan płynu mózgowo-rdzeniowego, natomiast nierzadko odczyn Wassermanna we krwi jest wówczas ujemny (8010). Odczyn słabo dodatni lub ujemny w płynie zdarza się wówczas przy słabszych stężeniach. Właściwie tylko odczyny kłaczkujące uważa się za swoiste. Inne odczyny bywają nieswoiste. Silnie dodatni odczyn Wassermanna we krwi jest dowodem przebytego zakażenia kiłowego. Od- czyn ten wypada pozytywnie w płonicy, zimnicy, tudzież w frambezji i innych spirochetozach. Dodatni odczyn Wassermanna w płynie dowodzi przerzucenia się sprawy na układ nerwowy ośrodkowy. Jeżeli jednak osobnik z dodatnim odczynem we krwi zapadnie na nieswoiste zapalenie opon mózgowych, to odczyn może wypaść w płynie dodatnio. Wielkie trudności sprawiają nam przypadki porażenia postępu- jącego z ujemnym odczynem Wassermanna nie tylko we krwi, ale i w płynie. Roz- poznanie opierać się musi wówczas na innych dowodach. Na ogół uważa się, że jeżeli w 3-5 lat po zakażeniu kiłowym płyn ulegnie oczyszczeniu, to wszelkie obawy co do porażenia postępującego w przyszłości są bezpodstawne. Jeżeli zmiany w pły- nie utrzymują się po upływie 3-5 lat, to wprawdzie nie ma pewności, ale jest uza- sadniona obawa, że osobnik zapadnie na porażenie postępujące lub inne schorze- nia swoiste .ośrodkowego układu nerwowego. Powinno się więc bezwzględnie wy- konać badanie płynu z początkiem czwartego roku po zakażeniu. Im później po- dejmiemy leczenie, tym trudniej jest wpłynąć na zmiany w płynie. [hasła pokrewne: , stomatolog Warszawa, rwa kulszowa, odzież dla dzieci ]

Comments Off