Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘stomatologia Kraków’

Wplywy atmosferyczne, klimatyczne, kosmiczne nie sa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wpływy atmosferyczne, klimatyczne, kosmiczne nie są jeszcze w nauce w pełni docenione. Wahania ciśnienia barometrycznego od- grywają na pewno dużą rolę w kształtowaniu się naszego temperamentu i wy- wierają wpływ na sposoby reagowania. Fazy księżyca mają jakiś wpływ na miesiączkowanie, na występowanie napadów padaczkowych, na samopoczucie i na pewno na wiele jeszcze innych czynności ustroju żywego. Rytmika snu i czuwania zależna jest od warunków kosmicznych. Dawno już zauważono wpływ pełni księżyca na występowanie somnambulizmu, stąd nazwa lunatyzm (w angielskim języku lunatic oznacza umysłowo chorego). Promienie kosmiczne na pewno też mają wpływ na czynności fizjologiczne i patologiczne ustroju ży- wego. Jeszcze wielu rzeczy nie wiemy, choć zdaje się nam, że wiemy dużo. 5. Urazy płciowe, nieprawidłowości życia płciowego są bardzo ważną dziedziną, której w wywiadach nie wolno pomijać. Przy oma- wianiu nerwic płciowych widzieliśmy znaczenie czynników reaktywnych tego rodzaju. Freudyzm rolę urazów płciowych doznanych w latach dziecięcych wyolbrzymił, nadając popędom płciowym mistyczną samodzielność chorobo- twórczą. Powstał w ten sposób mechanistyczny obraz podświadomości, oder- wany od psychofizjologii klinicznej. Grą popędów i konfliktów płciowych pró- bowano tłumaczyć nie tylko chorobę, ale i zjawiska kultury. Odtrącenie freu- dyzmu .nie oznacza jednak zamykania oczu na kliniczny fakt roli chorobotwór- czej urazów płciowych i nieprawidłowości życia płciowego, które są częstym czynnikiem reaktywnym w wielu psychonerwicach. 6. Tak samo trzeba się zapatrywać na konflikty intrapsychiczne. Nie powstają one w oderwaniu od środowiska, lecz przeciwnie, są wyrazem postawy osobnika wobec otaczającej go rzeczywistości, Impulsy wewnętrzne mogą się nie zgadzać z nakazami radu społecznego. Konflikty tego typu stwa- rzają napięcie afektywne między popędem i poczuciem obowiązku i często wpę- dzają osobnika w położenie, które on ocenia jako sytuację bez wyjścia. Kon- fliktu intrapsychicznego, Jak z tego widzimy, nie byłoby, gdyby ustrój żywy istniał w zupełnym wyodrębnieniu od środowiska, gdyby był maszyną zależną tylko od własnego wnętrza, jak sobie to wyobraża Freud. W dynamiczno-dia- lektycznym ujęciu konflikt intrapsychiczny jest jednym ze składników dzie- jowej łączności osobnika ze środowiskiem, a równocześnie wyrazem aktyw- ności wyższych czynności nerwowych wobec różnorakich podniet zewnętrznych i wewnętrznych. Badanie psychiatryczne nie może być nigdy dość głębokie, gdyż zadaniem naszym jest wniknięcie w całość osobnika żywego. Napięcie afektywne wywołane przez konflikt intrapsychiczny współdziała często z in- nymi czynnikami chorobotwórczymi w powstawaniu zaburzeń psychonerwi- cowych. [przypisy: , prawo medyczne, stomatologia Kraków, olejek makadamia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘stomatologia Kraków’

Wplywy atmosferyczne, klimatyczne, kosmiczne nie sa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przypadek nr 16. Porażenie postępujące, postać dementywna z zespołem Korsakowa. S. J. ur. 10. V. 1902 r. Matka uchodzi za dziwaczkę o cechach pieniaczych. Chory rozwijał się jako dziecko i później pra- widłowo. Ukończył uniwersytet ze stopniem magistra praw. Pracował później wiele lat w banku, cieszył się dobrą opinią. Trzykrotnie żonaty, przeczy zakażeniu kiło- wemu. Dzieci z ostatniego małżeństwa nie było. Potencja płciowa słaba, od r. 1951 zupełna impotencja. W ciągu ostatnich kilku lat, mimó że nadmiernie dużo jadł, zaw- sze bardzo żle wyglądał i wypowiadał wiele skarg hipochondryczno-neurastenicznych. Po wojnie pracował jako kierownik .biblioteki pewnej wielkiej instytucji przemy- słowej. Zauważono, że stopniowo mial w pracy coraz większy zamęt, wypożyczał książki bez kontroli, stał się drażliwy i podpadał swoim zachowaniem. Skierowano go na obserwację do Kliniki Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku, gdzie przebywał od dnia 18. VIII. do 20. X. 1952. Stwierdzono tu następujące objawy neurologiczne: zacinanie się na zgłoskach (dysarthria), źrenice o kształcie nie zupełnie okrągłym, prawa większa od lewej (anisókoria), dość szerokie, słabo reagują na światło, dobrze na zbieżność i przystosowanie (Argyll – Robertson), odruchy ze ścięgien kolanowych i skokowych wzmożone, żywsze po prawej stronie. Objaw Romberga zaznaczony, odruchów patologicznych nie stwierdzono. Chory na sali nie szuka kontaktu z otoczeniem, niczym się nie interesuje, na wszystko obojętny, afekt na ogół tępy (dementia affectiva), nastrój euforyczny, chwilami dysforia z płacźli- wością, Łączność afektywną z chorym udaje się łatwo nawiązać, afekt jego jest dostosowany i dobrze zmodulowany, zaznaczona jest wyraźnie chwiejność afektywna (labilitas). Zdolność zapamiętywania wybitnie upośledzona, uwagę udaje się skupić na początku badania, w miarę upływu czasu występuje coraz wyraźniej znużenie (dodatnia krzywa Kraepelina), Slownik wyrazów i pojęć wskazuje na wykształcenie i na dobry poziom inteligencji niegdyś. Jednakże obecnie badanie inteligencji wy- kazuje znacznie upośledzoną sprawność umysłową (dementia). Utrudnione jest poj- mowanie. Orientacja w czasie, miejscu i otoczeniu jest na ogół zachowana, natomiast niedokładna jest orientacja w sytuacji własnej. Chory nie ma poczucia choroby psychicznej i jest bezkrytyczny. Poza upośledzeniem zdolności zapamiętywania stwierdzić można znaczne utrudnienie zdolności przypominania, a także rozlegle luki pamięciowe, które uniemożliwiają choremu dokładne umiejscowienie w czasie różnych ważnych wydarzeń życia. Luki pamięciowe chory wypełnia bezkrytycznymi, fantastycznymi, zależnymi od sugestii badającego zmyśleniami (confa.bulationes). Chory chwali się np., że łapał ręką ryby i krokodyle, że jest tak doskonałym spor- towcem, że potrafi kilka godzin przebywać pod wodą, że posiada miliony funtów szterlingów. Przyłapany na sprzecznościach, z naiwnym zakłopotaniem stara się wyjaśnić powody swojego obecnego ubóstwa. [patrz też: , odżywka do rzęs, stomatologia Kraków, Studnie głębinowe ]

Comments Off

« Previous Entries