Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘tusz do rzęs’

Zespoły przebiegające ze zmianą jakościową świadomości.

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Zespoły przebiegające ze zmianą jakościową świadomości są również nierzadkim zjawiskiem klinicznym. Najgroźniejszy ze wszystkich bywa zespół splątania (amentia paralytica). Chory w zamęcie wykazuje silne podniecenie psychoruchowe, ma sensorium wybitnie zamącone, wykazuje rozerwanie związków myślowych (incohaerentiai i typową bezradność). Złośliwy ten stan psychotyczny prowadzi czasem w ciągu kilku dni do zejścia śmiertelnego albo wskutek wyczerpania i odwodnienia ustroju, albo wskutek powikłań w rodzaju odleżyn, ropowicy lub zachłystowego zapalenia płuc. W stanie tym najsilniejsze środki uspokajające okazują się bezskuteczne i tylko wstrząsy lub largaktyl zdolne są sprowadzić uspokojenie chorego i doprowadzić go do okresu, gdy wybuchnie zimnica i podziała leczniczo na podstawową sprawę organiczną. Po ustąpieniu amencji stwierdza się często zamroczenie, zwykle o cechach zamroczenia jasnego, jednakże z podbarwieniem organicznym urojeń. Zespół zamroczeniowy może wystąpić i samodzielnie, najczęściej w związku z napadami padaczkowymi, których nie brak w przebiegu porażenia postępującego. Zespół majaczeniowy (delirium paralyticum) jest jednym z częstszych powikłań epigenetycznych. Obraz kliniczny przypomina majaczenie gorączkowe. Zespoły wyosobnione z kręgu schizofrenicznego też nie są rzadkością. Najczęściej spotkać się można z zespołem kataleptycznym, który występuje pod postacią mieszanego zespołu katatoniczno-kataleptycznego, rzadziej depresyjno-kataleptycznego, jeszcze rzadziej samodzielną. Znana jest i katalepsja woskowata i sztywna. Zespół parafreniczny również jest znany. W przypadkach tych do otępienia paralitycznego dołączają się omamy z pewną skłonnością do systematyzacji przy nienaruszonej strukturze osobowości, która jest tylko otępieniowo zubożała, i przy dość dobrze utrzymanym życiu afektywnym, które nie nabiera cech schizofrenicznych. Zespół paranoiczny: zwłaszcza typu pieniaczego, pojawia się czasem u podleczonych paralityków z ubytkami. [patrz też: , artykuły fryzjerskie, przedłużanie rzęs, tusz do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘tusz do rzęs’

Zespoły przebiegające ze zmianą jakościową świadomości.

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Aktualny stan alergii skóry. Franciszek Groer ze współpracownikami zużytkowuje odczyny śródskórne do oznaczania aktualnego stanu alergii skóry w gruźlicy. Wychodzi on z założenia, że natężenie odczynu tuberkulinowego zależy od wzajemnego stosunku wrażliwości żywej substancji na drażniące działanie bodźca (susceptibilitas, tzw. czynnika S) i odczynowości (reactivitas tzw. czynnika R), tzn. zdolności tej samej żywej substancji odpowiadania na ten bodziec. Jeżeli R równa się S, to wymiary odczynów na różne rozcieńczenia tuberkuliny są wprost proporcjonalne do ujemnego logarytmu stężenia tuberkuliny. Stan takiej proporcjonalności nazywa Groer homodynamią. Może ona ulegać zaburzeniom (tzw. heterodynamia) w dwu kierunkach. Mianowicie skóra może oddziaływać za silnie przy małym stężeniu tuberkuliny albo na odwrót za słabo w stosunku do stężenia tuberkuliny. Pierwsze zaburzenie, nazwane przez Graera pleostezją, świadczy o tym, że wrażliwość (S) jest większa od zdolności oddziaływania (R). Odczyny nieproporcjonalnie słabe przy zmniejszeniu stężenia tuberkuliny (R większe niż S) świadczą o tzw. pleoergii. Pleostezja ma rokować niekorzystnie, pleoergia – pomyślnie. Metoda Groera-Chwalibogowskiego oznaczania dynamiki sprawy gruźliczej na podstawie wyników odczynów śródskórnych, wykonanych równocześnie z różnymi rozcieńczeniami tuberkuliny (1: 10.000, 1 : 100.000, 1 : 1.000.000), wywołała zastrzeżenia, wobec których nie można jeszcze wydać sądu o jej wartości. Oznaczanie aktualnego stanu alergii gruźliczej metodą Groera-Chwalibogowskiego przeprowadza się w sposób następujący: strzykawką tuberkulinową z jak najcieńszą igłą wstrzykuje się podczas jednego posiedzenia doskórnie 0,1 ml tuberkuliny ludzkiej w świeżo sporządzonych rozcieńczeniach w fizjologicznym roztworze soli kuchennej w stosunku 1: 10.000 (więc 10-4), 1 : 100.000 (czyli 10-5) i              1 : 1.000.000 (czyli 10-6), najlepiej na plecach w 3 miejscach, np. roztwór 1: 10.000 w okolicy lewej łopatki, 1: 100.00.0 w okolicy prawej łopatki i 1: 1.000.000 poniżej prawej łopatki. Po wstrzyknięciach mierzy się 3 razy dziennie przez 3 dni linijką szklaną z podziałką milimetrową długość 2 najdłuższych średnic każdego odczynu, prostopadłych do siebie. Z otrzymanych 9 pomiarów wybiera się największe, odpowiadające szczytowi odczynu tuberkulinowego, i oblicza się średnią arytmetyczną dla każdego rozcieńczenia. Otrzymane dla wszystkich 3 rozcieńczeń tuberkuliny wartości produktów przedstawia się następnie graficznie w ten sposób, że na osi poziomej oznacza rozcieńczenia tuberkuliny, a na osi pionowej wartości produktów. Jeżeli pomimo zmniejszenia tuberkuliny produkt rośnie, co świadczy o przewadze S na R, to takiego chorego należy zaliczyć do grupy pleostezji. Jeżeli zaś na odwrót produkt nieproporcjonalnie maleje, a więc R jest większe od S to taki przypadek zalicza się do grupy pleoergii. [patrz też: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, korekcja wzroku, tusz do rzęs ]

Comments Off