Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘ubranka dla niemowląt’

CHOROBY PSYCHICZNE NA TLE KILY

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

CHOROBY PSYCHICZNE NA TLE KIŁY PORAŻENIE POSTĘPUJĄCE (PARALYSIS PROGRESSIVA SEU DEMENTIA PARALYTICA) Określenie. Jest to przewlekłe kiłowe zapalenie mózgu, wyrazające się klinicznie typowym zespołem psychoorganicznym, objawami neurologicznymi i zmianami w płynie mózgowo-rdzeniowym, prowadzące w przypadkach nie leczonych do postępującego narastania objawów i do śmierci w ciągu 2-6 lat. Lud nazywa tę chorobę “rozmiękczeniem mózgu”. Do pojęcia porażenia postę- pującego należy więc: 1. Postępujący przebieg choroby. Występujące remisje są wynikiem lecze- nia, a zdarzające się samorzutne remisje są następstwem zadziałania przypad- kowych czynników lecznicznych, np. spraw gorączkowych. 2. Porażenie dotyczy zarówno somatyczno-neurologicznych, jak i psychicz- nych czynności. Ściśle biorąc, do porażenia dochodzi dopiero w ostatnim okre- sie choroby” w ciągu długiego czasu chodzi tylko o niedowłady. Toteż w piśmien- nictwie francuskim 1. anglosaskim zamiast generaŹ paraŹysis mówi się obecnie qenerai paresis. Porażenie postępujące jest najczęściej chorobą wieku średniego. Zazwyczaj ujawnia się między 35 a 50 r. ż. Istnieje jednak również paralysis progessiva juvenilis; a nawet infantilis oraz senilis, ta ostatnia w wieku starczym, powy” żej 60-70 roku. Porażenie postępujące prowadzi do różnorakich obrazów kli- nicznych, które mogą przypominać neurastenię i inne nerwice, padaczkę i inne nieswoiste choroby układu nerwowego ośrodkowego, ale także psychozę ma- niakalno-depresyjną i schizofrenię, w tych ostatnich przypadkach chodzi o do- łączenie się czynnościowych psychoz odpowiedniego kręgu. [podobne: , olej do włosów, odżywki do rzęs, ubranka dla niemowląt ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ubranka dla niemowląt’

CHOROBY PSYCHICZNE NA TLE KILY

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W przypadkach tych neurastenia kiłowa przechodzi w stadium neurasthe- nicum porażenia postępującego. Jest zasadą naczelną psychoterapii, żeby nie lekceważyć nigdy skarg podmiotowych chorego. Zasada ta jest szczególnie godna podkreślenia w stosunku do chorych, którzy przebyli kiłę, o czym lekarz Jednak może nie wiedzieć. Zanim dojdzie do typowych objawów porażenia postępującego, chory w ciągu wielu miesięcy, a nawet lat, może nie zdradzać zadnych innych objawów prócz neurastenii. Nie potrzeba podkreślać ogromnej. odpowiedzialności lekarza, który przypadek taki otrzyma. Zwłaszcza kiedy zgła- sza się chory w średnim wieku, dotąd wolny od wszelkich objawów nerwo- wości, który nigdy poważnie nie chorował, należy myśl skierować ku możli- wości porażenia postępującego. Okaże się wówczas niejednokrotme, że pod objawami neurastenii kryją się już pierwsze objawy zespołu p1.ychoorganicz- nego, co znajdzie też potwierdzenie w wynikach badania płynu mózgowo- rdzeniowego, Obraz kliniczny. Zespół psychoorganiczny w mało której jednostce chorobowej bywa tak kompletny jak w porażeniu postępującym. Już od sa- mego początku cierpienia, a z biegiem czasu coraz wyraźniej zaznacza się zu- bożenie osobowości. Ilościowa zmiana osobowości na gorsze obejmuje całość życia psychicznego, doprowadzając je w końcu do poziomu poniżej zwierzęcia. Już w okresie początkowym można stwierdzić poważne upośledzenie zdolności zapamiętywania. Ż biegiem czasu doznaje uszczerbku także zdolność przecho- wywania i zdolność przypominania. Sprawność umysłowa zaczyna wykazy- wać coraz większe braki: uwaga staje się zbyt przerzutna i ulega łatwo zmę- czeniu, pojmowanie przebiega mozolnie i wymaga zbyt długiego czasu, obniża się spostrzegawczość, -tok myślenia staje się powolny, chorym sprawia trudność przemyślenie zagadnienia do końca, zwęża się zakres ich zainteresowań, two- rzenie sądów staje się utrudnione, chorzy są niezdolni objąć całość zagadnie- nia i poprzestają na szczegółach. Postępujące otępienie idzie równolegle z za- nikiem zdolności pamięciowych i z rozprzężeniem życia afektywnego. [podobne: , foteliki dla dzieci, ubranka dla niemowląt, odzież dla dzieci ]

Comments Off

« Previous Entries