Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘wkładki sfp’

Leczenie goraczkowe bylo odkryciem epokowej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Leczenie gorączkowe było odkryciem epokowej wagi. Już Hipokrates, Celsus i Galen w pismach swoich zamieścili wzmianki, z których wnosić można, że zauważyli wpływ chorób gorączkowych na zaburzenia psychiczne. W XVII i XVIIIw. niektórzy celowo zakażali melancholików chorobami skórnymi, np. świerzbem, w celach leczniczych. Reuss próbował uspokajać podnieconych psychicznie chorych zaszczepieniem im ospy. W XIX w. pojawia się coraz więcej doniesień o korzystnym wpływie różnych chorób zakaźnych na przebieg psychoz. Spostrzeżenia te dotyczą duru brzusznego, cholery, gorączki powrotnej, płonicy, odry, ospy, żółtaczki za- kaźnej, spraw ropnych, świnki, róży, różyczki. Ricord i Despres pierwsi zastosowali różę do celów leczniczych. Nię brakło powikłań śmiertelnych. Entuzjazmowano się poza psychiatrią metodami sztucznego wywołania ropienia. Bardzo rozpowszech- niona była tzw. zawłoka (setaceum): przebijano na karku podstawę fałdy skórnej igłą i przewlekano powrózek z waty, jedwabiu lub płótna. Powstające w kanale podskórnym (długim ok. 30 cm) ropienie miało działanie lecznicze. Tworzono też sztucznie rozległe wrzody (fontanella), przeciwdziałając jak najdłużej ich gojeniu się. Na przykład wywołane za pomocą tzw. maści Autenrietha na głowie chorego ewrzodzenie doprowadzało czasem aż do martwicy kości pokrywy czaszki. Przez pGwstały ubytek można było widzieć oponę mózgową i zakręty. Wywoływano też miejscowe oparzenia. Zejścia śmiertelne notowano również po stosowanej czasem przeciw psychozom chłoście pokrzywami. Rosyjski psychiatra Rosenblum był pierw- szym, który w latach 1864-1875 szczepił psychicznie chorym dla celów leczniczych krew chorych na. gorączkę powrotną. Praca Rosenbluma, ogłoszona w Języku nie- mieckim, uszła uwadze psychiatrów. Pierwszy opracował teoretycznie zasady lecze- . nia psychoz szczepieniem chorób zakaźnych Juliusz Wagner-Jauregg (1877). Pró- bował szczepić róźę, jady bakteryjne, ciała białkowe, używano też tuberkuliny Ko- cha, szczepionki pyocyaneus i nukleinianu sodowego. Wprawdzie zauważono ko- rzystne wyniki w leczeniu porażenia postępującego, jednakże sposobów tych nie doceniano, wiążąc nadzieję z salwarsanem. [patrz też: , kosmetyki organiczne, wkładki sfp, dentysta Kraków ]

Comments Off