Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Posts Tagged ‘Zdrowa żywność’

WPŁYWY ŚRODOWISKOWE JAKO CZYNNIK CHOROBOTWÓRCZY.

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

WPŁYWY ŚRODOWISKOWE JAKO CZYNNIK CHOROBOTWÓRCZY. Ustrój żywy jest nierozłączną częścią środowiska. Jest on wprawdzie jednostką, całością, mikrokosmosem, jednakże pozostaje w ustawicznych stosunkach wymiany materii z całością nadrzędną, jaką jest kosmos. Ustrój żywy nie jest maszyną samoczynnie przerabiającą paliwo, lecz jest częścią bytu. Zewnętrzne wpływy pomyślne lub szkodliwe odbijają się bez ustanku na jego czynnościach i na odwrót, ustrój żywy wywiera wpływ kształtujący na otaczające go środowisko. Świadomość człowieka w szczególny i nieporównany sposób bierze czynny udział w kształtowaniu środowiska. W warunkach prawidłowych zachodzi równowaga między wpływami środowiskowymi i czynnościami ustroju żywego. Człowiek poddany jest w stanie zdrowia nie tylko pomyślnym, ale i szkodliwym wpływom środowiskowym, potrafi jednak ujemne skutki tych złych wpływów wyrównać i nawet obrócić na swoją korzyść. Posiada on mnóstwo urządzeń, które mu ułatwiają zwycięstwo w tej nieustającej walce. Dzięki świadomości człowiek umie ujarzmić siły przyrody i podporządkować je swoim celom. Wrogie żywioły przyrody stają się dzięki temu narzędziem w walce o byt. Dzięki świadomości możliwe jest zrzeszenie się jednostek dla osiągnięcia wspólnych celów. Pojawienie się pracy dało człowiekowi sposobność do wyrobienia w sobie świadomości społecznej, która jest warunkiem prowadzenia gromadnych wysiłków zmierzających do opanowania przyrody. Świadomość społeczna, która jest jednym z najpotężniejszych wykwitów uczuciowości wyższej, włącza pojedynczego osobnika do wspólnej walki ze szkodliwościami środowiska. W psychiatrii klinicznej widzimy człowieka o zachwianej równowadze psychicznej, który wskutek choroby wypadł ze wspólnoty środowiskowej. Przyczyna tego stanu rzeczy często leży w nim samym. Ale byłoby błędem, gdybyśmy poprzestali na stwierdzeniu przyczyn tkwiących w chorym osobniku. Każda przyczyna ma bowiem z kolei swoją przyczynę. W przyrodzie mamy do czynienia z łańcuchami związków przyczynowych. Łańcuchy te z kolei tworzą sploty. Czynniki wewnątrzustrojowe (endogenne) i zewnątrzustrojowe (egzogenne) przeplatają się z sobą. Podział ten od dawna zatracił już ostrość swej granicy i zachował tylko znaczenie orientacyjne.  [podobne: , olejek do włosów, bielizna nocna, Zdrowa żywność ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Zdrowa żywność’

WPŁYWY ŚRODOWISKOWE JAKO CZYNNIK CHOROBOTWÓRCZY.

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Dodatni odczyn skórny świadczy o tym, że badana osoba jest już zakażona prątkami gruźlicy i w związku z tym znajduje się w stanie alergii swoistej, która czyni ustrój odporniejszym na ponowne zakażenie. Na ogół odczyn jest żywszy i utrzymuje się dłużej w przypadkach zmian gruźliczych mniej rozległych u chorych z dobrym, ogólnym stanem. Stałego wszakże związku między jego natężeniem a stanem sprawy gruźliczej nie ma, zależnie od wpływu czynników dodatkowych. Zmiany gruźlicze w ustroju z dodatnim odczynem skórnym mogą być czynne lub nieczynne. Dodatni odczyn Pirqueta dowodzi prawie zawsze gruźlicy czynnej tylko u dzieci do drugiego roku życia. U dorosłych o świeżym zakażeniu gruźliczym świadczy dodatni odczyn w tych przypadkach, w których poprzednie odczyny Pirqueta wypadły ujemnie. Ujemny odczyn tuberkulinowy u klinicznie zdrowego dziecka dowodzi, że nie jest ono zakażone prątkami gruźlicy. Jest ono wtedy podatniejsze na zakażenie z zewnątrz niż dziecko z odczynem dodatnim. Ujemny odczyn skórny u dorosłych przy wyłączeniu czynników anergizujących przemawia przeciwko, gruźliczemu pochodzeniu zmian chorobowych i może wskutek tego dopomóc w rozpoznawaniu rodzaju choroby płuc tam, gdzie waha się ono między gruźlicą a nowotworem płuc, ziarnicą złośliwą itd. Jest on wszakże ujemny także u osób, które dopiero co uległy zakażeniu gruźliczemu i znajdują się w okresie przedalergicznym trwającym do 3 miesięcy (Bernard). U dzieci, szczepionych szczepionką B .C. G., odczyn skórny bywa bardzo często ujemny. Badając go u takich dzieci ze środowiska zdrowego, więc nie narażonych na zakażenie gruźlicze. Maria Prokopowicz- Wierzbowska stwierdziła w pierwszym roku życia 13% odczynów dodatnich, w drugim roku – 10%, od 3 do 5 roku życia – 3%. Odczyn dodatni u szczepionych szczepionką B. C. G. jest bardzo słaby, o małym nacieku i nieznacznym zaczerwienieniu. Cechuje go nadto niespotykana u zakażonych zmienność objawiająca się tym, że u tego samego dziecka odczyn ujemny w ciągu kilku miesięcy zamienia się na dodatni, a poprzednio dodatni znika. [przypisy: , Zdrowa żywność, filtry do wody, olejek arganowy ]

Comments Off