Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

POSTACIE KLINICZNE Postacie kliniczne porazenia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

POSTACIE KLINICZNE Postacie kliniczne porażenia postępującego są szczególnie urozmai- cone. Podany powyżej obraz kliniczny dotyczy podstawowej organicznej postaci otępiennej. Bostroem (za Bumkem) podal następujące zestawienie postaci kli- nicznych porażenia postępującego: Proste otępienie Otępienie z euforią Postać ekspansywna (“klasyczna” tzw. dawniej man•ia paro.lytica) Postać depresyjna (depressio paralytica) Inne postacie razem Postacie z zespołem schizofrenicznym (w tym 2 przypadki po leczeniu zimnicą i durem powrotnym) ZestsWienie powyższo wyrnaga pewnych wyjaśnień i zastrzeżeń. Dwie pierw- sze grupy, obejmujące razem 63%, składają się na postać otępienną (demen- tywną) porażenia postępującego. Jest to dementih paralytica dawnych autorów, przejawiająca się czystym niepowikłanym zespołem psycheorganicznym. Wed- ług obecnego stanu badań do tejże postaci otępieniowej, u której podstaw leży wyłącznie proces organiczny, zaliczyć należy i przeważającą większość przy- padków opisywanych dawniej pod nazwą postaci maniakalnej, czyli. klasycz- nej albo ekspansywnej. W rzeczywistości chodzi tutaj o organiczny zespół Kor- sakowa na podłożu porażennym, przy czym bujne konfabulacje, opisywane w piśmiennictwie psychiatrycznym jako urojenia wielkościowe, wobec nader wzmożonego samopoczucia mogą sprawiać wrażenie stanu maniakalnego. Istot- nym, lecz .nie zawsze docenianym momentem różnicowania jest zachowanie się napędu psychoruchowego, który w stanie maniakalnym jest wzmożony, i to pierwotnie, a w euforii wcale nie, lub tylko pozornie albo wtórnie. W •przyto- czónym powyżej zestawieniu należy więc odsetek. czystych postaci dementyw- nych podnieść niemal o 10,9% przypadających na postać ekspansywną. Postać dementywna, a więc o podłożu czysto organicznym, nie powikłanym żadnym zespołem psychotycznym czynnościowym, obejmowałaby więc w sumie 73%, a więc blisko 3/4 wszystkich przypadków porażenia postępującego. Reszta przypada na inne postacie kliniczne, którą to nazwą oznaczamy przypadki z nawarstwionymi zespołami psychotycznymi rozmaitych odmian. Zależnie od tego jaki zespół psychotyczny powikła epigenetycznie podstawowy, demen- tywny obraz kliniczny, mówimy o postaciach: maniakalnej, depresyjnej, schi- zofrenoidalnej, majaczeniowej itd. . [przypisy: , odzież termoaktywna, przydomowe oczyszczalnie, olejek kokosowy ]

Comments are closed.