Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

taramy sie dzisiaj w rozpoznaniu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

taramy się dzisiaj w rozpoznaniu objąć jak naj wszechstronniej wielość przyczyn, które złożyły się na chorobę osobniczą. Nie wystarcza nam stwierdzić kiłę. Zadajemy sobie z kolei pytanie, dlaczego chory zaraził się kiłą. Śledząc ogniwa łańcuchów przy- czynowych możemy ustalić wiele wcześniejszych przyczyn tego faktu klinicz- nego. Na przykład chory zaraził się kiłą, gdyż w czasie. tym był pijany. A więc alkoholizm. Z kolei: dlaczego chory pił? Odpowiedź – przyczyna leży w złym pożyciu małżeńskim. Szukamy dalej i pytamy: jakie były powody złego po- życia małżeńskiego? Odpowiedź – małżeństwo od początku pozbawione było podstaw uczuciowych. W miarę jak zagłębiamy się w wywiadach, splot łań- cuchów przyczynowych staje się coraz zawilszy. Co chwilę natykamy się na mnóstwo zagadnień dotyczących przyczyn alkoholizmu, chorób wenerycznych, ciemnoty, złych warunków gospodarczych i sanitarnych, niskiego poziomu uświadomienia społecznego, przesądów wszelkiego rodzaju, zai-liedbania kultu- ralnego kraju, wojny, wreszcie odleglejszych przyczyn dziejowych itd. Choroba osobnicza staje się w ten sposób odpryskiem warunków środowiskowych i dziejowych. W tej chwili zadaniem naszym jest zastanowić się nad najbliższymi przy- czynami środowiskowymi, które albo bezpośrednio, albo pośrednio stanowią nie doceniany często czynnik chorobotwórczy. Przyczyny te często określa się nazwą czynników reaktywnych, rozumiejąc pod tym mianem bodźce, które działają na ustrój żywy poprzez korę mózgową na drodze psychicznej. Dla- tego używa się też określenia: czynniki psychogeniczne. Ich znaczenie wykracza znacznie poza ramy psychiatrii. Nie ma takiej gałęzi medycyny, w której by czynniki te nie odgrywały doniosłej roli. Współdziałają one w pow- stawaniu chorób, których pochodzenie somatyczne nie ulega wątpliwości. Lek- ceważono ich znaczenie długi czas pod wpływem teorii mechanistycznych, prze- ważnie nie zdając sobie sprawy z tego, że zaprzeczanie rzeczywistości jest w nauce niedopuszczalne. Następstwem tego stanowiska mechanistów było od- danie olbrzymiej dziedziny zjawisk psychogrnnych na pastwę spekulacjom niby- naukowym. Nauka Pawłowa i związana z nią ściśle teoria nerwizmu rehabili- towała niejako czynniki psychogenne, które nie są niczym innym jak podnie- tami środowiskowymi, od których zależy przebieg wyższych czynności ner- wowych, a co za tym idzie, przebieg wszystkich czynności ustroju. Układ ner- wowy ośrodkowy zawiaduje czynnościami całego ustroju żywego, lecz sam za- leżny jest od podniet środowiskowych. Mózg nie jest jednak biernym wyko- nawcą. Podniety przetwarza on aktywnie. Reaguje. [więcej w: , stomatolog Warszawa, ortodonta, badania psychologiczne ]

Comments are closed.