Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

W gruzlicy pluc nadaje sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W gruźlicy płuc nadaje się duże znaczenie wskaźnikowi monocytowo- Limfocytowemu. W łagodnej gruźlicy płuc bywa on na ogół niski, poniżej 0,4, natomiast w miarę postępu choroby -wraz z toksemią przekracza 0,5 i w przypadkach rozpaczliwych może docho- dzić do 2 i nawet wyżej. Wahania wskaźnika zależą od tego, że popra- wie choroby towarzyszy zwiększenie liczby limfocyów a zmniejszenie liczby jednojądrzastych, pogorszeniu – zmiany odwrotne. Gruźlica płuc wywiera także wpływ na retikulocyty . W gru- źlicy nieczynnej ich liczba jest taka sama jak u zdrowych (1-3 na 1000 czerwonych krwinek). W miarę zaostrzenia, się sprawy liczba re- tikulocytów zwiększa się i dochodzić może nawet do 10-50 promile, a jednocześnie wzrasta liczba młodszych ich postaci. Zwłaszcza wysokie liczby retikulocytów spostrzega się w gruźlicy płuc w wieku pokwita- nia (phtihisis pulmonum pubertatis). W ciężkich przypadkach gruźlicy płuc liczba retikulocytów zmniejsza się, jednocześnie obniża się liczba postaci młodszych na korzyść starszych (Michał Szour i Bergenbaum), zależnie od częściowego uszkodzenia szpiku. Gruźlica płuc lekka oraz średniej ciężkości nie wywołuje niedokrwi- stości, na od wrót przebiega czasami ze zwiększeniem liczby czerwonych krwinek (erythrocytosis) i z mikrocytozą. TŁumaczy się to zmniejszeniem powierzchni oddechowej płuc wskutek zniszczenia tkanki płucnej z na- stępowym powiększeniem powierzchni krwinek czerwonych. Poty pływne i silne biegunki, zagęszczając krew, mogą wywołać pozorne zwięk- szenie liczby czerwonych krwinek (erythrocytosis spuria). Ciężka gruźlica płuc przebiega z niedokrwistością niedobarwną (anae- mia hypochromocytica). Wyraźna niedokrwistość w przypadkach nie- znacznych zmian gruźliczych w plucach nasuwa na myśl równoczesną gruźlicę jelit. Gruźlica płuc wywołuje charakterystyczne zmiany ilościowe i jako- ściowe krwinek płytkowych (Legn macher). Ich liczba w ła- godnej gruźlicy płuc waha się w 1 mm krwi obwodowej w granicach od 290.000 do 375.000, jest zatem mniejsza niż w stanach fizjologicz- nych ustroju (315.000-443.000). W łagodnej gruźlicy płuc przeważają krwinki płytkowe panchromatyczne piknotyczne nad apiknotycznymi. W rozpadowej gruźlicy płuc stwierdza się znaczną trombocytozę (450.000-767.000 w 1 mm) ze zwiększeniem odsetka krwinek panchro- matycznych, zwłaszcza apiknotycznych, i znacznym, czasami do zera, zmniejszeniem odsetka akrcchromatycznych i achromatycznych. W gru- źlicy pluc postępującej ze skłonnością do krwotoków płucnych liczba krwi- nek płytkowych w 1 mm krwi jest znacznie zmniejszona (72.000-158.000), przy czym odsetek panchromatycznych apiknotycznych wzrasta do 74-8970 (zamiast 43,6%), a akrochromatyczne i achromatyczne znikają z krwi. Ten obraz krwinek płytkowych utrzymuje się dopóty, dopóki są krwioplucia lub krwotoki plucne, ustępując miejsca prawidłowym sto- sunkom, gdy krwawienie już nie zagraża. [przypisy: , Kabiny Sanitarne, odzież bhp, Studnie głębinowe ]

Comments are closed.