Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

W przypadkach tych neurastenia kilowa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W przypadkach tych neurastenia kiłowa przechodzi w stadium neurasthe- nicum porażenia postępującego. Jest zasadą naczelną psychoterapii, żeby nie lekceważyć nigdy skarg podmiotowych chorego. Zasada ta jest szczególnie godna podkreślenia w stosunku do chorych, którzy przebyli kiłę, o czym lekarz Jednak może nie wiedzieć. Zanim dojdzie do typowych objawów porażenia postępującego, chory w ciągu wielu miesięcy, a nawet lat, może nie zdradzać zadnych innych objawów prócz neurastenii. Nie potrzeba podkreślać ogromnej. odpowiedzialności lekarza, który przypadek taki otrzyma. Zwłaszcza kiedy zgła- sza się chory w średnim wieku, dotąd wolny od wszelkich objawów nerwo- wości, który nigdy poważnie nie chorował, należy myśl skierować ku możli- wości porażenia postępującego. Okaże się wówczas niejednokrotme, że pod objawami neurastenii kryją się już pierwsze objawy zespołu p1.ychoorganicz- nego, co znajdzie też potwierdzenie w wynikach badania płynu mózgowo- rdzeniowego, Obraz kliniczny. Zespół psychoorganiczny w mało której jednostce chorobowej bywa tak kompletny jak w porażeniu postępującym. Już od sa- mego początku cierpienia, a z biegiem czasu coraz wyraźniej zaznacza się zu- bożenie osobowości. Ilościowa zmiana osobowości na gorsze obejmuje całość życia psychicznego, doprowadzając je w końcu do poziomu poniżej zwierzęcia. Już w okresie początkowym można stwierdzić poważne upośledzenie zdolności zapamiętywania. Ż biegiem czasu doznaje uszczerbku także zdolność przecho- wywania i zdolność przypominania. Sprawność umysłowa zaczyna wykazy- wać coraz większe braki: uwaga staje się zbyt przerzutna i ulega łatwo zmę- czeniu, pojmowanie przebiega mozolnie i wymaga zbyt długiego czasu, obniża się spostrzegawczość, -tok myślenia staje się powolny, chorym sprawia trudność przemyślenie zagadnienia do końca, zwęża się zakres ich zainteresowań, two- rzenie sądów staje się utrudnione, chorzy są niezdolni objąć całość zagadnie- nia i poprzestają na szczegółach. Postępujące otępienie idzie równolegle z za- nikiem zdolności pamięciowych i z rozprzężeniem życia afektywnego. [podobne: , foteliki dla dzieci, ubranka dla niemowląt, odzież dla dzieci ]

Comments are closed.