Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Wplywy atmosferyczne, klimatyczne, kosmiczne nie sa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wpływy atmosferyczne, klimatyczne, kosmiczne nie są jeszcze w nauce w pełni docenione. Wahania ciśnienia barometrycznego od- grywają na pewno dużą rolę w kształtowaniu się naszego temperamentu i wy- wierają wpływ na sposoby reagowania. Fazy księżyca mają jakiś wpływ na miesiączkowanie, na występowanie napadów padaczkowych, na samopoczucie i na pewno na wiele jeszcze innych czynności ustroju żywego. Rytmika snu i czuwania zależna jest od warunków kosmicznych. Dawno już zauważono wpływ pełni księżyca na występowanie somnambulizmu, stąd nazwa lunatyzm (w angielskim języku lunatic oznacza umysłowo chorego). Promienie kosmiczne na pewno też mają wpływ na czynności fizjologiczne i patologiczne ustroju ży- wego. Jeszcze wielu rzeczy nie wiemy, choć zdaje się nam, że wiemy dużo. 5. Urazy płciowe, nieprawidłowości życia płciowego są bardzo ważną dziedziną, której w wywiadach nie wolno pomijać. Przy oma- wianiu nerwic płciowych widzieliśmy znaczenie czynników reaktywnych tego rodzaju. Freudyzm rolę urazów płciowych doznanych w latach dziecięcych wyolbrzymił, nadając popędom płciowym mistyczną samodzielność chorobo- twórczą. Powstał w ten sposób mechanistyczny obraz podświadomości, oder- wany od psychofizjologii klinicznej. Grą popędów i konfliktów płciowych pró- bowano tłumaczyć nie tylko chorobę, ale i zjawiska kultury. Odtrącenie freu- dyzmu .nie oznacza jednak zamykania oczu na kliniczny fakt roli chorobotwór- czej urazów płciowych i nieprawidłowości życia płciowego, które są częstym czynnikiem reaktywnym w wielu psychonerwicach. 6. Tak samo trzeba się zapatrywać na konflikty intrapsychiczne. Nie powstają one w oderwaniu od środowiska, lecz przeciwnie, są wyrazem postawy osobnika wobec otaczającej go rzeczywistości, Impulsy wewnętrzne mogą się nie zgadzać z nakazami radu społecznego. Konflikty tego typu stwa- rzają napięcie afektywne między popędem i poczuciem obowiązku i często wpę- dzają osobnika w położenie, które on ocenia jako sytuację bez wyjścia. Kon- fliktu intrapsychicznego, Jak z tego widzimy, nie byłoby, gdyby ustrój żywy istniał w zupełnym wyodrębnieniu od środowiska, gdyby był maszyną zależną tylko od własnego wnętrza, jak sobie to wyobraża Freud. W dynamiczno-dia- lektycznym ujęciu konflikt intrapsychiczny jest jednym ze składników dzie- jowej łączności osobnika ze środowiskiem, a równocześnie wyrazem aktyw- ności wyższych czynności nerwowych wobec różnorakich podniet zewnętrznych i wewnętrznych. Badanie psychiatryczne nie może być nigdy dość głębokie, gdyż zadaniem naszym jest wniknięcie w całość osobnika żywego. Napięcie afektywne wywołane przez konflikt intrapsychiczny współdziała często z in- nymi czynnikami chorobotwórczymi w powstawaniu zaburzeń psychonerwi- cowych. [przypisy: , prawo medyczne, stomatologia Kraków, olejek makadamia ]

Comments are closed.