Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

WPLYWY SRODOWISKOWE JAKO CZYNNIK CHOROBOTWORCZY

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

WPŁYWY ŚRODOWISKOWE JAKO CZYNNIK CHOROBOTWORCZY Ustrój żywy jest nierozłączną częścią środowiska. Jest on wprawdzie jed- nostką, całością, mikrokosmosem, jednakże pozostaje w ustawicznych stosunkach wymiany materii z całością nadrzędną, jaką jest kosmos. Ustrój żywy nie jest maszyną samoczynnie przerabiającą paliwo, lecz jest częścią bytu. Zewnętrżne wpływy pomyślne lub szkodliwe odbijają się bez ustanku na jego czynnościach i na odwrót, ustrój żywy wywiera wpływ kształtujący na otaczające go śro- dowisko. Swiadomość człowieka w szczególny i nieporównany sposób bierze czynny udział w kształtowaniu środowiska. W warunkach prawidłowych za- chodzi równowaga między wpływami środowiskowymi i czynnościami ustroju żywego. Czlowiek poddany jest w stanie zdrowia nie tylko pomyślnym, ale i szkodliwym wpływom środowiskowym, potrafi jednak ujemne skutki tych złych wpływów wyrównać i nawet obrócić na swoją korzyść. Posiada on mnó- stwo urządzeń, które mu ułatwiają zwycięstwo w tej nieustającej walce. Dzięki świadomości człowiek umie ujarzmić siły przyrody i podporządkować je swoim celom. Wrogie żywioły przyrody stają się dZięki temu narzędziem w walce o byt. Dzięki świadomości możliwe jest zrzeszenie się jednostek dla osiągnię- cia wspólnych . celów. Pojawienie się pracy dało człowiekowi sposobność do wyrobienia w sobie świadomości społecznej, która jest warunkiem prowadze- nia gromadnych wysiłków zmierzających do opanowania przyrody. Świado- mość społeczna, która jest jednym z naj potężniejszych wykwitów uczuciowości wyższej, włącza pojedynczego osobnika do wspólnej walki ze szkodliwościami środowiska. W psychiatrii klinicznej widzimy człowieka o zachwianej równo- wadze psychicznej, który wskutek choroby wypadł ze wspólnoty środowiskowej. Przyczyna tego stanu rzeczy często leży w nim samym. Ale byłoby błędem, gdybyśmy poprzestali na stwierdzeniu przyczyn tkwiących w chorym osob- niku.. Każda przyczyna ma bowiem. z kolei swoją przyczynę. W przyrodzie mamy do czynienia z łańcuchami związków przyczynowych. Łańcuchy te z kolei tworzą sploty. Czynniki wewnątrzustrojowe (endogenne) i zewnątrzustrojowe (egzogenne) przeplatają się z sobą. Podział ten od dawna zatracił już ostrość swej granicy i zachował tylko znaczenie orientacyjne. S [podobne: , olejek do włosów, bielizna nocna, Zdrowa żywność ]

Comments are closed.