Sport i zdrowie
Zdrowe aktywności sportowe dla każdego

Zespól Korsakowa porazenny byl dawniej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zespół Korsakowa porażenny był dawniej postacią częstą, dziś występuje rzadko. Pozostaje to w związku nie tyle ze zmniejszeniem się zjad- liwości krętków bladych, spowodowanym nowoczesnymi metodami leczniczymi, a więc stosowaniem arsenu, bizmutu, związków rtęciowych, ostatnio penicy- liny, ile raczej z postępem diagnostyki. Mianowicie wczesne rozpoznanie po- rażenia postępującego pozwala na rozpoczęcie leczenia w większości przypad- ków w tak wczesnym okresie, że nie zdąży się wytworzyć zespół Korsakowa. Objawy organiczne są tu z zasady wybitnie podkreślone. Z wywiadu dowia- dujemy się, że stan chorego narastał stopniowo. Chodzi tu o przypadki za- niedbane. Zaniedbanie. to wytłumaczyć można faktem, że nie ma tu wzmożo- nego napędu psychoruchowego, rzucającego się w oczy otoczeniu. Afekt cho- rego jest tępy, lecz chory sprowokowany przejawia euforię znacznego stopnia i da się bardzo łatwo pobudzić do fantastycznych, bezkrytycznych, absurdal- nych konfabulacji, w których dawniej widziano wyłącznie urojenia. Te uro- jenia-konfabulacje mają z zasady charakter wielkościowy i podlegają w wy- sokim stopniu sugestii otoczenia. Nie towarzyszy im więc zbyt. mocne przeko- nanie chorego o prawdziwości wypowiadanych sądów. Jeżeli chory twierdzi, że jest generałem, można go łatwo naprowadzić na to, że jest prezydentem państwa, cesarzem świata, panem wszechświata, bogiem, nadbogiem. Prze- chwałki często osnute są na motywach erotycznych, jednakże w ślad za tym bynajmniej nie idzie potencja, gdyż w porażeniu nostepującym czasem już bar- dzo wcześnie, a później niemal zawsze dochodzi do niemocy płciowej. W miarę jak pastepuje otępienie, wypowiedzi chorego stają się coraz bardziej bezładne i w treści swej ubogie. W końcu chory czesto perseweruje urojenia w rodzaju: tysiąc wagonów złota, milion kobiet jednej nocy, cały świat u moich stóp, jestem nadbogiem. Przy odpornej stabilności uczuciowej bardzo łatwo wywo- łać płaczliwy nastrój, w, którym chory wypowiada niedorzeczne urojenia ma- łościowe, posunięte niekiedy aż do nihilizmu. Odróżnienie tych przypadków od melancholii porażennej, powstałej przez nawarstwienie się zespołu depre- syjnezo, może nastreczać trudności. Pod. względem prognostycznym różnica ta posiada ozromna doniosłość, gdyż urojenia-konfabulacje organiczne są rokow- nicżo niepomyślne, podczas gdy zespoły nawarstwione bardzo łatwo ustepują i mimo swej ciężkości klinicznej wcale nie świadczą o ciężkości spustoszeń or- ganicznych wywołanych przez proces swoisty. [przypisy: , olejek arganowy, psycholog Kraków, olejek makadamia ]

Comments are closed.